About Website

     Waa’ee Marsariitii kanaa(About This Website):

Marsariitiin kun odeeffannoon gama aartii, siyaasaa, afaan, aadaafi ilaalcha hayyoota Oromootiin jiru akka ifa ba’uufi waan Oromoon qabu addunyaatti, waan addunyaa keessa jiru ammoo Oromootti beeksisuuf kan qophaa’edha!


Mul’ata(Vision):
Dhimmi Aartii, afaaniifi Aadaa Oromoon walqabatu guutuu addunyaatti beekamee, Oromoon gama aadaa,barreeffamaa, afaaniifi aartiisaa maraan biyya lafaa kanarratti dorgomaa ta’uusaa arguufi dhugoomsuudha.


Ergama(Mission):
Dhaloota ol adeemoo Oromoo lafaa ka’aa jiran, hayyoota buleeyyii faana walitti fiduun muuxannoo qooddachuu, leenjisuu, guddisuufi oguma Oromoo gama hundaan dagaagsuun Aadaa, Seenaa, Afaan, duudhaafi sabboonummaa dhalootaarratti hojjechuufi kunuunsuun beekumsa Oromoon qaburraa biyyi lafaa akka gargaaramu hojjechuufi hojjechiisuudha.


Kaayyoo(Objective):
• Hayyoonni Oromoo guutummaa biyya lafaarra jiraatan, beekumsa qaban akka salphaatti dhalootaan akka gahaniif walitti fiduufi walbarsiisuu,
• Barreessitoonni haaraan hojii isaanii bilisaan akka irratti beekisftaniifi ittiin saba isaaniitti mul’ataniif gumaacha haamileefi muuxannoo akka qabaatan gargaaruu,
• Beekumsi gama Afoolaan jiru marti akka hindagatamneefi galmaa’uun dhalootatti akka lufuuf jajjabeessuufi qorannoon tumsanii ifa gochuuf dalaguu,
• Uummanni Afaan Oromoo gadi fageenyaan barachuu barbaadu kamiyyuu haala mijaawaafi salphaa ta’een odeeffannoo akka argatuufi barachuu danda’uuf tumsa gochuu,
• Qarreefi qeerroon Oromoo sabboonummaafi eenyummaa isaatiin boonee akka jiraatu gorsuu, gargaaruu, deggaruu, jajjabeessuufi dadammaqsuu,
• Qarreefi Qeerroo Oromoo kalaqa addaa qaban gama ogummaafi waan danda’amuun cinaa dhaabbachuun kennaa isaan qabanitti gargaaramuufi akka gargaaraman taasisuu,
• Barattoonni Oromoo barnoota isaaniitti akka jabaataniif gorsa ogummaafi muuxannoo sabni addunyaa kanaa ittiin milkoofte qooduufi badhaasa kennuun cinaa dhaabbachuu,
• Aartii uummata Oromoo keessatti argamanitti dhimma ba’uu; bifa qoosaafi bashannansiisaa ta’een dabarsuu, aartiiwwan jiranirrattis xiinxala ijaarsaa kennuu,
• Ijaarsa Waldaa Barreessitoota Oromoo Addunyaa [WBOA]’ jedhu hundeessuuf akka maddaatti itti gargaaramuufi miseensa barreessitootaa jajjaboo ittiin horachuuf,
• Seenaa hayyootaa, barattootaa, artistootaa, loltootaafi maanguddoowwan Oromoo saba isaanii keessatti waan addaa hojjechuun kabajaa qaban barreessuun dhalootaaf akka darbuufi barsiisa ta’u irratti hojjechuun biyya lafaa hundatti beeksisuuf himuu,
• Namoota addunyaa kanarratti hojii addaa hojjechuutiin beekaman akka sabni Oromoo irraa baratuuf Afaan Oromootiin qindeessuun sabaaf dhiheessuuf,
• Barruu (magazine), Oromoofi Joornaalota Afaan Oromoo kan qabiyyee garaagaraan qophaa’e tokko hundeessuufi akka salphaatti gabaa addunyaatiif dhiyaatu ittiin dhiheessuuf,
• Qeerroofi qarree Oromoo dandeettii qabuun qixa addunyaatti dorgomaa ta’u horuufi muuxannoo qooduufiin karaa agarsiisuufi muuxannoo beekumsaa hidhachiisuufi kkf.

 

 


Abdisa B.(Facebook: Abdiisaa Bancaa Jaarraa). Email:abdisabnch39@gmail.com, Mob:+251911527293/0910130926.