Kitaabota Keenya

Asii gaditti Kitaabonni Afaan Oromoo Fakkii isaanii wajjiin tarreeffamanii jiru.Yeroo Muraasa Booda Haala Mijeessinee, Asumarraa kitaabota barbaaddan argachuu akka dandeessan itti hojjachaa jirra.

 

KITAABOTA KEENYA FAKKIISAA WAJJIIN

Seenaafi Waaqeffannaa Oromoorratti Kitaabota Afaan Oromootiin Hayyootaan Barreeffaman:
Lakk. Mata Duree Qolasaa[fakkii] Barreessaa Qabiyyee

1

Ilaalcha Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dirribii Daamusee Seenaa

2

Daaniyaa; 2006 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
WADO. Waaqeffannaa
3 Safuu Oromoo; 2012 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dr. Firaa’ol Taammiruu Seenaa
4 Duub   Deebii Seenaa; 2012 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gammachuu Wiirtuu Seenaa
5 Qabsoo Uummata Oromoo Eessaa Ka’ee garamitti; 1996 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abbaa Duulaa Gammadaa Seenaa
6 Kudhaama Seenaa; 2013 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Leellisaa Aadaa Seenaa
7 Duudhaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Maammoo Gadaa Seenaa
8 Gadaa   Jildii- 1

Dhangee Dabballee

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Oftaanenus Dassee Seenaa
9 Irreecha Harsadii received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Caalaa Soorii Waaqeffannaa
10 JAARRAA:Seenaa Haaromsa Booranaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Jaatanii Diidaa Waaqeffannaaf seenaa
11 DHANGAA DHALOOTA QUBEE: Tumsa Haaromsa Seenaa Oromoo

 

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gazzahaany Lammii Seenaa
10 Qaanqee Qabsoo Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Yaassiin Mohammadifi

Mohammad Ismaa’il

Seenaa
11 Seenaa Qabsoo Oromootaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Mohaamed Se’id Seenaa
12 Leenca Oromoo (H/Aaddam Saaddoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Amaan Nashaa Huseen Seenaa
13 Seenaafi Aadaa Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Fiixee Birrii Seenaa
14 Bu’aa Ba’ii Qabsoo Uummata Oromoo

 

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Getachew Jigi Demeksa Seenaa
||
Kitaabota Asoosamaa Kitaabota Walaloo Kitaabota Seerluga Kitaabota Falaasamaa Kitaabota Dabalataaf