Books on Oromo studies

 

 

KITAABOTA KEENYA FAKKIISAA WAJJIIN

Seenaafi Waaqeffannaa Oromoorratti Kitaabota Afaan Oromootiin Hayyootaan Barreeffaman:
Lakk. Mata Duree Qolasaa[fakkii] Barreessaa Qabiyyee

1

Ilaalcha Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dirribii Daamusee Seenaa

2

Daaniyaa; 2006 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
WADO. Waaqeffannaa
3 Safuu Oromoo; 2012 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dr. Firaa’ol Taammiruu Seenaa
4 Duub Deebii Seenaa; 2012 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gammachuu Wiirtuu Seenaa
5 Qabsoo Uummata Oromoo Eessaa Ka’ee garamitti; 1996 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abbaa Duulaa Gammadaa Seenaa
6 Kudhaama Seenaa; 2013 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Leellisaa Aadaa Seenaa
7 Duudhaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Maammoo Gadaa Seenaa
8 Gadaa Jildii- 1

Dhangee Dabballee

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Oftaanenus Dassee Seenaa
9 Irreecha Harsadii received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Caalaa Soorii Waaqeffannaa
10 JAARRAA:Seenaa Haaromsa Booranaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Jaatanii Diidaa Waaqeffannaaf seenaa
11 DHANGAA DHALOOTA QUBEE: Tumsa Haaromsa Seenaa Oromoo

 

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gazzahaany Lammii Seenaa
10 Qaanqee Qabsoo Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Yaassiin Mohammadifi

Mohammad Ismaa’il

Seenaa
11 Seenaa Qabsoo Oromootaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Mohaamed Se’id Seenaa
12 Leenca Oromoo (H/Aaddam Saaddoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Amaan Nashaa Huseen Seenaa
13 Seenaafi Aadaa Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Fiixee Birrii Seenaa
14 Bu’aa Ba’ii Qabsoo Uummata Oromoo

 

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Getachew Jigi Demeksa Seenaa
||
Kitaabota Asoosamaa Kitaabota Walaloo Kitaabota Seerluga Kitaabota Falaasamaa Kitaabota Dabalataaf