HOLOLAA FI KIJIBAAN LAFA CABSUUN GAAFFII UUMMANNI OROMOO GAAFACHAA JIRUUF DEEBII HIN TA,U. . Guca Qabsoo Oromootiin. .

HOLOLAA FI KIJIBAAN LAFA CABSUUN GAAFFII UUMMANNI OROMOO GAAFACHAA JIRUUF DEEBII HIN TA’U.
.
Guca Qabsoo Oromootiin.
.
Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif  karaa hin banu.
Shiftoonni mootummaa abbaa irree wayyaanee guyyaa gaafa mooraan qbo oromoo hundeedhaan ititee finiinuu jalqaberraa kaasee caasaa isaanii uummata oromoo irratti humnaan gad diriirsuun dhiphuu fi godiraa uummaticha irratti bara bittaa isaanii dheereffachaa turan.Ammasimmoo gocha diinummaa ilma namaaf hin malle uummata oromoo irratti raawwachaa jiru.Wayyaaneen yeroo uummanni oromoo gaaffii abbaa biyyummaa isaa gaafatu gaaffii uummatichaa aqaaquun gara hiika biraatti jijjiiruun uummaticha irratti yakka diinummaa raawwachaa turte.Ammas ittuma jirti.Gaaffiin uummanni oromoo gaaffachaa jiru gaaffii mirga abbaa biyyummaa ta,ee osoo jiruu wayyaaneen garuu shiraa fi kiyyoo ishee bakkaan ga,achuuf jettee faaruu hololaan lafa cabsuu fi kijibaan uummata gidirsuun uummatichi akka qabsootti cichoominaan jabaatu taasisa malee shiraaf hola wayyaaneef yoomuu garagalee yeroo itti   jilbeenfatu hin qabu.
Gootowwan qeerroon bilisummaa oromoo dhiigaaf lafeefsaanii itti dhangalaasaanii humnaafi waan danda,an hundumaan yeroo itti nan dadhabe osoo hin jedhin diina waliin wallaansoo bilisummaa wal qabaa jiran kana uummanni oromoo golewwaan oromiyaa mara keessa jiraannu diinaaf shira shiftoota wayyaanee kanaaf jilbeenffachuu dhiisnee mooraa diinaa yeroon itti burkuteessinu amma waan ta,eef humni diinaaf golgaa taatanii mooraa diinaa ijaaraa fi tumsaa jirtan biyya keessan oromiyaa fi haadha teessan ishee rakkattee isin uumte oromiyaa deessee keessan walin yeroon hiriirtanii diina conqolaastan amma ta,uu qeerroon bilisummaa oromoo gad jabeessee dhaammata.Jaallan kaleessa falmaa akkaan jabaa ta,e osoo of hin qusatiin dhiigaa fi lafee isaaniin mooraa qabsoo bilisummaa oromoo ittichaa turan biyya isaanii oromiyaa diinaaf dabarsanii kennuu hin wallaalle.Faayyidaa dhuunfaafis takkaa hin jilbeenffanne.Garuu Mooraa qabsoo bilisummaa oromoo ABOn durfamu itichuuf wareegama qaqqaalii itti kaffaluudhaaf ilmaan oromoo hundi akka har,a geenyee diina waliin wal,aansoo bilisummaa goonu nu taasisanii jiru.Saamtonni fi shiftoonni Tigray irraa godaansaan yeroo gara oromiyaa dhufan hoomaa qabatanii hin dhufne.Tuubboo bishaanii fi Kumxaa ciccittuu uffatanii gara oromiyaa dhufan.Haa ta,uutii nuti ilmaan oromoo yeroo sana dhiibbaa mootummoonni habashaa humnoota seemii fi Raashaan deggeramuun malaan uummata oromoo waan nu sobaniif karaa murnoota jaloowwan wayyaaneetiin akka nuti bittaa diinaa jala turru taasifamee jira.
========================

Mootummaan abbaa irree kaleessas karaa waayilan ishee OPDO fi kanneen fakkaattoo isaanii ta,aniin akka waan Oromiyaaf qabsa,an fakkeessuun uummata oromoo irratti harka lafa jalaan duulchisanii mooraa qabsoo bilisummaa oromoo ABOn durfamu goolaa fi diigaa turan.Har,as immoo nu dhiisuu jennee utuu yaannuu isaanoo ittuu caalmaan ilmaan oromoo irratti yakka duguuggaa sanyummaa labsuun akka lafarraa bannu nu taasisuuf yaalii akkaan jabaa ta,e gochaa jiran.Ammas taanan abbaan badii uummata oromoo lafarraa ficcisiisaa jiruu fi diina waliin ta,ee kan ilmaan oromoo bor qaroo biyyattii ta,an diinaaf warreen dabarsanii kennaa jiran guyyaa tokko fuula yakka seenaa ilmaan oromoo duratti ba,anii akka itti gaafataman hoomaa shakkiin tokko hin jiru.Diinni Oromoo har,a eenyuudha jennee teenyee yoo itti yaanne warruma waan uummata oromoof dhugaan of kennanii qabsa,an fakkaachuun harka lafa jalaan immoo diina waliin ta,anii ummaticha irratti bara bittaa rooroo fi gidiraa kanneen dheeressaa jiraniidha .Murni bicuu wayyaanee aangoo qawweetti fayyadamuudhaan sagalee uummata oromoo ukkaamsaa akkuma turte ammas gochi ishee kun waan dhaabbate fakkaatee harka lafa jalaan hojjetamaa jira.Sirni wayyaanee kan sirna bicuu Tigiraayiin hundoofte hundeedhaan laamshoftee jiguuf qarqara boollaa kan geesse yeroo ammaa uummata oromoo guutummaa golee oromiyaa keessa jiran gidirsuu fi hidhuu kaanimmoo jumlaan qe,ee isaa irraa godaansisuun gocha wayyaaneen ilmaan oromoo irratti raawwachaa turtee fi ammas itti jirtuudha.Yeroo uummanni oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaf sagalee isaa dhageessifachuuf akkasumallew bittaa faashistoota wayyaanee oforraa kuffisuu wallaansoo siinaa waliin gochaa jirutti wayyaaneen ammoo faajjii hololaa fi tuullaa kijibaatiin karaa miidiyaalee ishee hafarsuun oromoo ittuu akka jabaatee mirga abbaa biyyummaa isaa falmatuuf daandii saaqe malee waan uummaticha miidhe miti.Qabsoon uummata oromoo daandiin milkaa,ina isaa gufuu diinonni jala naqaniin waan galma ga,iinsi isaa gufatu osoo hin taane mooraa harqoota garbumma bibittimsee falmaa isaatiin biiftuu bilisummaa argamsiisuuf kan deemsifamuudha.Waayilan shiftoota wayyaaneef dugugguruu dugdaa fi utubaa ishee ta,anii uummata oromoo irratti ba,aa garbummaa kanneen fe,uuf halkanii guyyaa osoo hin jenne boqonnaa sammuu malee kanneen diinaaf gugguufan isaan kunis uummanni oromoo akka falmmaa isaa jabeessee itti fufuuf ittuu qaraa jiru malee waan uummanni oromoo falmaa isaa isaaniif jecha dhaabu ittin ittin fakkaatin.

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa