Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!

Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!!
———–
~ Hiyyeessa jechuun nama
qarshii hiyyoome osoo hin
taane, nama sammuu
hiyyoomeedha!
~ Beekaa jechuun nama
dogoggora ufii ufitti beekee,
irraa sirraa’eedha!
~ Lukaan qixxeessuuf kophee
muran malee, kopheen
qixxeessuuf luka hin muran!
~ Moo’uu jechuun 1ffaa bahuu
qofa osoo hin taane, jijjiiramas
agarsiisuudha!
~ Barachuu jechuun barumsa
keessa darbuu osoo hin taane,
barumsi nama keessa darbuudha!
~ Barumsa barattee yoo
qoramtu, jireenya immoo
qoramtee baratta!
~ Nama si sobu wajjiin
gammaddee kolfuu, irra nama
dhugaa sitti hinu wajjiin gadditee
boohuu si wayya!
~ Namni carraa gaarii qabu osoo
bishaan galaana keessatti
darbanii yyuu, Qurxummii
afanitti qabatee keessaa baha!
~ Obsi guddaan dhagaa yoo
affeelu, aariin xinnoon bishaan
bobeessiti!
~ Yeroo tokko tokko
gammachuun guyyaa tokkoo,
gadda waggaa tokkootti
jijjiirama!
~ Nama kabajuun mallattoo
sodaa ykn lugnummaa osoo hin
taane, bilchina sammuu fi
dandeettii fageessanii yaaduuti!
~ Jireenya kee fooyyessuudhaaf
yaaliidhaan shaakala ati taasiftu
keessatti kufaatiiwwan si
muudatan kufaatii osoo hin
taane, akeektuu galma gahiinsa
yaalii keetiiti!
~ Addunyaa tan irratti Harreen
akka namaatti yaadu jiraatuu
baatus, namni akka harreetti
yaadu hin dhabamu!
~ Akka addunyaatti yaadii, akka
naannootti hojjadhu!
~ Dhalli namaa wanta haara
argannoodhaan yoo uumu
(kalaqu) kan nama gammachiisu
yoo ta’u, garuu ufii isaatii
uumamuu (kalaqamuu) yoo
irraaffatu immoo kan nama
gaddisiisuudha!
~ Kan nama qaanessu ba’aa
guddaa sammuu irratti baachuu
osoo hin taane, sammuu hin
yaanne baachuudha!
~ Yoo rakkoon wahii si muudate
rakkoo si muudate saniif yaaduu
osoo hin taane, akkaataa rakkoo
si muudate san keessaa itti baatu
yaaduu qabda!
~ Osoo dhugaan kophee hin
godhatin, dharti addunyaa
naannofti!
~ Mucucaattee dugdaan yoo
kufte balleessaan kee ta’uu kan
hin dandeenye yoo ta’u,
balleessaan kee ta’uu kan
danda’u kuftee yoo achitti
hafteedha!
¤ Wal beekuu irra, walii beekuu
wayya!
~ Bishaan kadhaan argame
dheebuu nama hin baasu!
~ Sareen yeroo hunda duttu akka
hin birmanneef uf gooti!
~ Kan nama nyaatu dukkana
osoo hin taane, wanta dukkana
keessa jiruudha!
~ Irra caalatti kan
dinqisiifatamuu qabu namoota
addeessa irra qophatan osoo hin
taane, namoota akkaataa isan
addeessa irra ittiin qophatan
barsiisaniidha!
~ Addunyaan tun sirraa waan
tokko eegdi waan ta’eef, waan
gaarii tokko hojjadhu!
~ Kaayyoo ufii galmaan
gahachuuf dhama’uun har’aaf
dhandhamni isaa kuraawaadha
malee, boru firii fi dhandhamni
isaa mi’aawaadha!
~ Nama shakkitu hin mindeessin,
yoo mindeessite hin shakkin!
~ Wanti calaqqisu hundi, warqii
sitti hin fakkaatin!
~ Jiraachuuf nyaadhu malee,
nyaachuuf hin jiraatin!
~ Waggatti jiruu dabali malee,
jiruutti waggaa hin dabalin!
~ Riqicha muka tokkoo irra osoo
hin bahin dura, gorora takka
liqimsi!
~ Balbalti carraa takka yoo si
jalaa cufamte yoo ati abdii kutuu
dhabde, tan biraa siif banamti!
~ Gatii yeroo beekuu yoo
barbaadde, atileetii maaykiroo
sekondii tokkoof moo’amee
badhaasa meedaaliyaa warqii
dhabe gaafadhu!
~ Bu’aa qabxii baruu yoo feete,
barataa qabxii 0.5niif qormaata
kufe haasofsiisi!
~ Aangoo qubaan si filaniin uf
hin tuulin, qubaan irraa si
buusaniitii!
~ Beekkumsa qabduun hin
boonin, kan si caala beeku
heddutu jiraatii!
~ Namni an beekaadhaa ufiin
jedhu, wallaalaan akka isaa hin
jiru!
~ Hanga dandeettetti bara
baraan jireenya kee jijjiiri malee,
akka barri wal sitti hin jijjiirre!
~ Barcumaa fi kabaja abbatu uf
jalaan deema!
~ Bara rakkoo bishaantu muka
namatti kora!
~ Waan garaan namaa baatu,
Wadalli Harree hin baatu!
~ Lafa fardi sangaan hin jirre,
maxaanatu itti arreeda!
~ Kan ati jechuu qabdu biyyi too
maal naa goote jechuu osoo hin
taane, an biyya kootiif maal
godhe jechuu qabda!
~ Baay’ee haasahuu irra, baay’ee
dhageeffachuu filadhu!
~ Hojii guddaa karoorfame irra,
hojii xinnoo hojjatametu caala!
~ Bara jireenyaa kee keessatti
yeroo dheeraa taa’umsaan
dabarsitu irra, yeroo gabaabduu
hojiin dabarsitutu bu’aa guddaa
siif qaba!
~ Namni sabbata godhatanii
mul’itti hidhatan, Bofa namatti
ta’ee nama hidda!
~ Akkuma jaalalli jiru jibbis jira
waan ta’eef, icciitii yeroo
jaalalaa haasoftan yeroo jibbaa
haasahuun wallaalummaadha!
~ Jaalalli dhugaa fageenya
karaatiin hin daangeffamu!
~ Jaalalli dhugaa furtuu
jireenyati!
~ Jaalalli dhugaa ibsaa addunyaa
fi gaaddisa jiruuti!
~ Nama jaalalli dhugaa kuffiseef,
guulli harkisa lafaa itti hin
gaafatamu!
~ Dhiira qawweef hin
jilbiiffannetu, jaalala dhugaatiif
jilbiiffata!
~ Yoo nama taate fedhii keetiif
osoo hin taane, kaayyoo keetiif
dursa kenni!
* Waan dubbiftaniif, galata
guddaa qabdu!!! Share godhi hiriyoota keetif Galatoomaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa