SEENAA BARA JIREENYAA JAAL HORAA FAJJISAA!!!Seenaan Gootota keenyaa galmee seenarraa taa’uu qaba!!

SEENAA BARA JIREENYAA JAAL HORAA FAJJISAA!!!

Jaal Horaan abbaa isaa obboo Fajjisaa Shifoo fi haadha isaa aaddee Boontuu Boonsoo irraa godina shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu magaalaa Oo’ituutti bara 1982 A.L.Htti kan dhalate yoo ta’u,ijoollummaa isaa irraa kaasee nama roorroofi dararaa diinni saba Oromoo irraan geettu falmatuufi tole jedhee hin fudhanne akkasumas falmataa haqaa fi didaa gabrummaa kan ta’eefi jireenya isaa guutuu saba isaa Oromoof falmaa turuu isaa jaalleewwan isaa inni nama didaa roorroo ta’uu isaa beekan hedduun ragaa ni bahuuf. Jaal Horaan gama qeerroo falmattoota haqaa of jalatti ijaaruunis leenjii barbaachisus ogummaa qabuun kennaafii turuu isaatiinis ni beekkama. Gootni kun diina saba Oromoo ta’an irratti yeroo hedduu tarkaanfii barsiisaa ta’an fudhataa kan tureefi akka godina shawaa bahaatitti diina rifaasisuun saba isaa biratti kabajaafi jaalala guddaa kan qabuudha.

Bara 1998 A.L.Htti “galtuun biyya abbaa keenyaa irratti qabeenya saba kiyyaa saamtee hin duroomin” jechuudhaan konkolaataa ISUZU fe’umsaa godina shawaa bahaa naannawa magaalaa Bulbulaa ganda Lolee jedhamutti qeerroo bilisummaa OROMOO of jelatti ijaare waliin konkolaataa dhaabuun konkolaachiisaa fi gargaaraa konkolaachisaa gootummaa isaatiin dura dhaabbachuun harka kennachisee lamaan isaaniituu mukatti hidhuun konkolaatichaa fi qabeenya boji’an too’annoo jala erga oolchan booda qeerroo isaa waliin konkolaaticha fudhatanii godina shawaa bahaa magaalaa Bulbulaa irraa gara kibba Oromiyaa godina Booranaa osoo miliqaa jiranuu guyyaa muraasa booda hordoffii diinaatiin too’annoo jala ooluun waggaa Shaniif mana hidhaa magaalaa Baatuu/Zuwaay keessatti dararamaa turuun isaatis ni yaadatama.Dabalataanis bara 2008A.L.Htti erga sabni Oromoo daraaraa fi roorroon diinaa nu gahe jedhee tokkummaadhaan fincila diddaa gabrummaa (FDG) eegaleen boodas qeerroo waliin ta’uun osoo dhiigni saba keenyaa dhangala’u irra tarkaanfachuun sochiin geejjibaas ta’ee daldaluun haa dhaabbatu! jechuudhaan konkolaataa fe’uumsaa lama irratti abidda qabuun saba Oromoo duratti kabajaaf jaalala horachuun akkasumas qeerroo fakkaattoota isaa hedduu horatee jira.

Dhuma irratti basaastootni fi lukeeleen woyyaanee mana jireenya isaa magaalaa Baatuutti marsanii diinni ‘harka kenni’ jennaan ‘ani diinatti harka hin kennu’ jechuudhaan innis qawwee isaa hidhatee itti gadi bahuun lukeelee woyyaanee akka woraabessaa dallawa isaa marsite itti dhukaasuun poolisii tokko bakkatti ajjeesuun lama immoo miidhaa qaamaa cimaa irraan gahuun ‘du’ee bada malee harka hin kennu’ jechuun Hagayya 15/11/2008A.L.Htti rasaasa woyyaaneetiin bakka Torba rukutamuun osoo hawwii bilisummaa saba isaa Oromoo umrii guutuu itti ifaaje hin argin du’aan addunyaa tanarraa boqate! GOOTA BARA BARAAN SEENAAN YAADATU!!!!!!!!!!!

Suuraa goota kanaa argachuu waan dhbneef nu ofkolchaa!

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa