KITAABA HAARAA-ISIRAA’EEL HABTAAMUUTIIN-Asoosama Diiddaa Oromoo Dhaamsisaa irraa kan Hindabarre!

Oduu Gammachiisaa jaallattoota fi Leelliftoota Artii Oromoo maraaf.

Afaan Oromoo Aarsaa fi Wareegama hedduun ergaa itti keennameen sadarkaa har’a kana ga’ee Jira.Artiistoonni Afaan Oromoo Guddisuuf dhamaati hedduu godhaniiru.Dhaloonni Qubee Kitaabanis ta’ee weellun ga’eesa ba’a Jira garuu sakaallawwaan tokko tokko gufuu ta’uuf yaalanis Artiistoonni keenya ciccanii hojjeecha jiru.”Waa malee mucaan Hin boossu “jedhu miti ree ?.Anis Kana hunda keessa Kooti kakaasee kan Na dubbachise Artiistoonni keenya hedduun Ummata Oromoo fi Afaan Oromoof Aarsaa guddaa kaffalaani jiru kaffalaas jiru.Nuti dubbistoonni garuu Artiistoota keenya bukkee waan dandeenyun dhaabbachuu maaf dhadhabnee ?.Barreessan Habashaa tokko Kitaaba seenaas ta’e Asoosama maxxansee baatii tokko keessatti fixee Isa itti aanuuf qophii eegala.Barreessitoonni keenya garuu Waggaa hedduu booda milka’u.Yaa dhaloota Qubee maaloo wal bukkee dhaabbanne wal haa tumsinuun dhaamsa Artiistoota keenyati.Maarree amma gara yaada ijoo koottan dhufaa jira.Innis Kitaabota yeroo dhihootti gabaarra jiran keessa MADAA CIQILEE Isa tokkodha.Barreessan Kitaaba kanaa Isira’el Habtamuu jedhama.Isira’eel Yuunibarsitii Ambootti Muummee Afaan Oromoon eebbifame.Yuunibarsitii Amboo keessatti Dura taa’aa GDAAO ta’ee hojjechaa tureera.muuxannoo qabu irraan ka’ee Kitaaba Madaa Ciqilee kutaa 1ffaa bara 2013 Maxxansee gurra dubbistootan ga’ee.Kutaa itti aanuuf gufuuwwaan mudaatan mara injifatee Ammas qabatee dhihaateera.Kitaabni Isa inni duraa Baatii tokko keessatti Dubbistoota biratti ija gaariin ilaalame bayy’ees jaallatame.Namoonni hedduun kitaabni sun achiin maaf hafee jedhanii iyyaafacha turan.Har’a kunoo Kitaaba Madaa Ciqilee kutaa 2ffaa qabatee Qaroo dubbistoota eegaa Jira.Maarree Nutiis Kitaaba kana bituudhaan itti gaafatamummaa Oromummaa baanee Artiistoota keenya cinaa haa dhaabbannu !!!.

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa