JAALALLI DHUGAAN KANAA?Dubartoota Gammachiisuuf Dhiirri Wantoota armaan gadii kana gochuu qaba jedha Obbo Gammadaa Olaanaa-Xiinxalaa, dubbisaa, waliif daddabarsaa!!

Dubartoota Gammachisuuf

Dhiirota Gammachisuuf
Waan Afur qofa gochuu si barbaachisa (Tokko dabalata kooti)
1. Nyaata Bareeda hojjedhuuf
2. Waliin Ciisi halkan
3. Bilbila moobayilii isaa jalaa fuutee hin laaliin
4. Hin cinqiin eessaatti baate? eessaa galtee? eenyu waliin deemte….ooltee
Dubartoota Gammachisuuf garuu dhiironni
Waan hedduu tahuutu sirraa eegama Afurtama ol nit aha
1. Sooressa/dureessa
2. Bareedaa
3. Dirra bal’aa
4. Dheeraa
5. Kan Barate
6. Konkolaataa manaa kan qabachuu
7. Kolfalchiisuu dandahuu
8. Uffata babbareedoo
9. Beekamtii qabaachuu
10. Surprize(Tasa kenna kennuu) gochuu kan jallattu
11. Mana nyaataa haarawa baname kan geessuu danda’u
12. Torban lamaan mana shubbisaa geessee kan waliin shubbisu
13. Dhiirota ishee ilaalan kan reebu/tumu
14. Dhugaa jireenya bultiifan si barbaada jedhe kan kakatu
15. Waa’ee yeroo laguu/xurii ishee kan cinqamu
16. Doktoora Gadameessa kan beeku
17. Hiriyoonni ishee kan ajaa’ibsifatan
18. Maatiin ishee kan mirkaneessan
19. Akka bareeduu taate deddeebisee kan itti himu
20. Guyyaa dhaloota ishee kan hin daganne
21. Umurii ishee akka hir’istee jirtu otoo beekuu akka nama hin beekne tahuu kan danda’u
22. Guyyaa kaadhimamtootaa/Vaantayinii/abaaboo kenneefi karaara waliin kan deemu
23. Akka obboleessatti kan gorsu
24. Akka abbaatti kan hin cinqine/rakkisne
25. Hiriyoota ishee fulduratti akkam akka ishee jallattu kan dubbatu
26. Akkataa mataa ishee hojjetate kan dinqisiifatu
27. Yeroo isheen halluu hidhii/lipistikii/ishee jijjirtu “It is Sexy” jechuu kan hin daganne
28. Yeroo waa bituuf gabaa bahan kan feestala baatuuf
29. SPA deemtee yeroo baatu kan eege “Pick” godhu
30. Cinqiin umuriinkoo deemaa jira maaloo dafnee wal fuuna jedhamu kan hin arsine
31. Ummata fulduratti qubeelaa “Diamond” baasee natti heerumtaa? kan jedhu
32. Jaarsolii biyyaa barbaadee jarsummaaf kan ergu
33. Dureessa/sooressa fakkachuuf liqeefatee kan isheef mana kaa’aa kennu
34. Konkolaataa Limoozinii kireefachuu kan danda’u
35. Miizee/Waa’ela kudhan guutuuf obboleessa hangafaa illee kan waamatu
36. Sirritti cidha qopheesee dhiirota dur ishee dhiisan kan aarsuu danda’u
.
.
.
37. Kana hundumaa godhee Istuudiyoo keessatti sirritti kolfee suuraa kahuu kan danda’u
38. Yeroo konkolaataa keessa seena waa’ee dikoorii fi sagantaa bade akka hin cinqamne kan gorsu
39. Guyyaa guutuu sagantaa cidhaan dadhabaa oolee garuu galgala waan sanatti cimaa kan tahe
40. Honeymoon Mombaasaa Kenya kan geessu
.
.
Honeymoon booda
41. Yeroon manatti kan galu
42. Dhugaati hiriyoota waliin kan dhaabu
43. Tamboofi Jimaa kan dhaabu
44. Galii isaa guutuu isheetti kan laatu
45. Yeroo hojiif bakka biraa deemu bilbila isaa tasuma kan hin cufne
46. Yeroo ayyaana waggaa hoolaa qalee gogaa kan baasisu
47. Gogaan hoolaa akka hin citne kan cinqamee qalsiisu
48. Guyyaa Ayyaana baga geessanii ishee waliin olla irra deemu kan danda’u
49. Yeroo ulfooftu kan uumamuu isaa hin jibbine akkasumaas cinaa kan dhaabbatu
50. Ijjolee isaanii kan qu’achiisuu ykn waliin dubbisu
51. Afoosha kan deemu
52. Soomii waliin kan soomu
.
.
Yaa Dubbistootakoo waan kana hundumaa goochuuf yaaluu hin qabdu garuu parsantaa 50% geenyaan dafii fuudhi dubartootni yeroo hedduu hin barbaadan murteesuuf.
Afaan Oromootti kan Hiike Ana (Gammadaa Olaanaa)

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa