DUBBII QOLAA (Sookoofi Soorgoo)-Beekan Gulummaa Irranaa-AMAJJII 12 bara 2017

DUBBII QOLAA (Sookoofi Soorgoo)

Beekan Gulummaa Irranaa

Dubbii Qolaa armaan  gadii kana xiinxala. Uummanni Oromoo walaloo falaasamummaan guute waliif dabarsaa as gahee jira. Har’as yaadoliin hedduun hiika lamaafi isaa ol kan qaban kalaqamaatti jiru. 

”Beekaan duris beekaadha
Jecha qolaan odeessaa
Caccabseema wal’aanaa
kuukkiisa garaa keessaa”

”Garbuu rukkuttee hin dhugin
Cuuqqoosaan siif galaasaatii
Manaan elmee raafadhaa
Dhadhaan maal abbaasaatii”

”Ciqilee koo dha’anii
attamiin hammaaradhuu
Natti uursu ni gungumuu
eessa abbaakoo dhokadhuu”

”Kaanee dhadhabbannee
utuu fuullee ilaallee
Ceenee irraa oofna
qe’ee diinni dhaalee”

”Uuuuuu jedhee iyyannaan
Kakaka jedhee natti kolfee
Lafumaa ka’een miti baraa
Hattuu taanaaniin balfee”

”Shororkeessummaan farraa
Ilaalchaan Qoratamaa
Nama garaaf bitamee
Mee maaltu irraa eegamaa?”

”Waraanni addunyaa 3 ffaa
Jalqabe jedhuun dhaga’ee
Dhugaa jedhumoo barana
Naanoo garaatu na na’ee?”

”Namootni akka eelee sibiilaa
Dafanii ho’anii debi’anii
Diilalla’an dubbii qolaa kana
Hubachuuf obsa hin qabanii!”

”Maqaadhaan maqa maquu
Maqumaaf maqeessanii
Warri nugoolaa turan
Amma maaliif dheessanii??”

”gooba baasi naan jennaan
akka tasaa utaalee
goobaa baasuu eegaleen
sobaan haqa awwaalee”

”Walirraa fagaannus teessoon,
Jireenyaanis ta’e baqaanii
Nuun oromoon hundu takkaa
Addadda hin baanu lagaanii”

”Gullalleerraan bookkisa
Akka leenca Saafelaa
Gubanneeraam lakkisaa
Yaa nyaata bara beelaa”

”Maaliif abjuun baannantu
Halkan qixxeen kaatanii
Garaachi itti rarraanaan
Isin nama seetanii?”

Aramaa boqqolloo keessaa
Buqqisanii jaluma buusuu
Waraabessi alkan dadhabne
Maalinni guyyaan nutti yuusuu?

” Mana barumsaa dhaqeen
Qormaata duwwaa argadhe
Ogummaa ittiin waa bulchan
Maalitti beekta gadhee”

”Mana keenyaa ishee citaa
Qorqorroon bakka buusnaa
Jijjiiramnoo hin argamnee
Maaf cal-jennee afuufnaa?”

”Bishaan laga Mormoriin
Gibxiin balaa uumaani
Waca miidiyaa kanaan
Dhugaa se’a uummanni”

”Hantuunni mana yaabdee
Loccuun qinaaxxii lixxee
Inni Amarikaa raasaa
Hoolaa Bineensi fixxe”

”Gugsii farda abbaa Lataa,
Gaara gubbaa kaachisee
Waldiigessi abbaa garaa
Sabakoo Ficcisiisee”

”Mee kottaa buna dhugaa
Yaa Imaammaa Magartuu.
Kaayyoosaa utuu hin hubatiin
Nama maaliif amantuu?”

Gamana jira utuu jennuu
Gamas cehuu dhageenyee
Daldalaaf manaa ba’uusaa
Reefuu kana dhageenyee

”Aannan adii seetanii
Daakuun marqaa hinmarqiinaa
Qabsaa’aadha seetanii
Iccita itti hinkenniinaa”

”Bunni garaa nagubnaan
Daawwaa fudhadheen fayyee
Maaliif garaasaaf kaataa
Akka wadala Harree?”


”Bunni garaa nagubnaan
Daawwaa fudhadheen fayyee
Maaliif garaasaaf kaataa
Akka wadala Harree?”

”Adaamiin ollaa mukaa
Ijaa buruqaa oolaa
Maaliif duukaa didichaa
Akka joonjoftuu Hoolaa?”

”Adaamiin ollaa mukaa
Ijaa buruqaa oolaa
Maaliif duukaa didichaa
Akka joonjoftuu Hoolaa?”

”Kanniisni baddaa Qumbaa
Dammaaf gagaa jaallaatti
Ilmi sabaaf hintaanee
Du’uu wayyaaf garaatti”

”Kanniisni baddaa Qumbaa
Dammaaf gagaa jaallaatti
Ilmi sabaaf hintaanee
Du’uu wayyaaf garaatti”

”Garaansaa nurraa fagoo
Afaaniin nutoosisaa
Dantaa mataasaaf jedhee
Koonfiraansii qopheessa”

”Karkarroon laga guuttee
Weenniin duubaa korristi
Wangoonis boollaa baatee
Ofumaaf nurakkisti”

”Pirezedaantii Haaraa
Filachuudhaaf qophoofnee
Waan guddaa lafa keenyee
Xiqqoorratti waldhabne”

”Ambo keenyaa gootummaaan
Eenyuunuu hindorgomanii
Sirbaan dhiichisaa bulu
Mataa diinaa Yaabanii”

Warri Leeqaa durattuu
Gootummaadhaan beekamuu
Inaaffaan caccabaniitu
Jarumatu caraanuu

”Walloof Raayyaan kakeenyaa
Kunnee hinlaannu jaratti
Sagaleen asii wacuuu
Akka bishaan Gaayyaati”

”Gujiifi Boorannikoo
Warqeef Aadaan beekamuu
Utuu nu nagaa yaannee
Maalumaaf nudheekkamu”

”Warri Arsiif Harargee
Goota duruu nibeeknaa
Diinni nugidduu hinseentu
Dafnee wal-araarfannaa”

”Wangoomoo waraabessaa
Kana garanaa dhaadatuu
Afaansaa damma kanaa
Kan sum’iin nama nyaatu”

”Warri gamaaf gamanaa
Saawwaan gadi Yaasani
Biyya seenaa qabeettii
Biyya damma nyaatani

‘Maqaan Farda keessani
Abbaa Booraa jedhama
Mee waan darbe dhiisaati
Waan fuulduraaf aggamaa”

”Maaf kuttee gatuu diddee
Bofa isa sitti marmee
Akka diigamu hinbarree
Waan sobaan ijaarame’

”Mucaan warra goloolchaa
Kaballaadhaan gaggabde
Akka Waaqaatti silaallaan
Nurraa bu’uu dadhabde”

Gamasiiwoo niroobaa
Maali hongeen baranaa
Lakkii namana dhiisi
Kashalabbummaa kana

Tuufoon kosorruu mitii
Ta’us qoraattii qabdi
Foonoo qooxirra jira
Maaf allaattiin waldhabdii?”

‘Akkan jaraaf gugguufu
Abbaankoos natti hinhimnee
Warrii arraba dheerattu
Maqaallee hinbilisoomnee”

Mar’ataan gaaraa sirbaa
Jawween lagarra kaataa
Warreen abbaa Arrabaa
Maqaansaas walfakkaata’

‘Qomoon keenya duraanii
Goota injifannoon galuu
Inni ammaa maal rakkatee
Kan oduudhaan wal uluu”


‘ Leencaaf Qeerransatu
Wal’aansoo walqabee
Sabni maaf walfixaa
Diinasaa dadhabee?”

”Akkam fayyaa jirtuu
Warri gama keenyaa
Warra oduu bare
Akkamiin dandeenyaa?”

Jabaachuun waljabeessaa
Oduu duwwaa akka hintaane
Warri garee ijaarrattan
Harka qullaa akka hinhafne

Beekan Gulummaa Irranaa-Amajjii, 2017

Home

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa