Dhinsa Yonas (Dr.,DM)-Ogeessa Fayyaa, Asoosaa, waloofi Qaroo Dhaloota Qubee. Kitaaba Afaan oromoo Lama walfaana dubbistootaaf Dhiyeesse!

Dhinsa Yonas (Dr.,DM)-Ogeessa Fayyaa, Asoosaa, waloofi Qaroo Dhaloota Qubee. Kitaaba Afaan Oromoo Lama walfaana dubbistootaaf Dhiyeesse!

Dhaloota bara qubee kana keessa dhalatani mana barumsaa seenaan keessaa hayyoonni hedduun burqaniiru. Isaan keessaas Pirofeseroonni, Dooktoroonni, Ingineroonni, bulchitoonni, barreessitoonni, dhimmamtoonniifi barattoonni hedduun ka’anii jiran. Dhaloonni qubee kunis, warroota qubee jaallatan, aadaafi afaan isaanii leellisaniifi ogbarruu Oromoo dagaagsan ta’anii argamaniiru. Hayyoota kanneen keessaas kan biyya keessa jiraniifi carraafi sababa addaa addaatiin biyya hambaa keessa kan jiran hedduudha.  Keessumattuu, warreen biyya keessa jiran haala gaariin saba isaaniif bu’aa buusanii jiru; buusaattis jiru. Hayyoota qubee kana keessaa tokko Dr. Dhinsaa Yoonaasidha.

Dr. Dhinsaa Yoonaas Bulaa kan dhalatee guddate magaalaa Dambi Doollootti yeroo ta’u, barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa Mana Barumsaa ‘Dilbetigiliifi Birhaneyesus’ Sadarkaa Tokkoffaatti barate. Barumsa isaa sadarkaa lammaffaa Mana Barumsaa Beetel Sadarkaa Lammaffaa (BESS – Bethel Evangelical Secondary School) tti, barumsa isaa Ogummaa fayyaa (Medicine) Hawaasaa Yunibarstiitti kan barate yeroo ta’u, bara 2013 eebbifamee waggaa lamaaf Yunibarsitii Arsiitti ogummaa fayyaatiif barsiisuun tajaajilaa tureera. Yeroo ammaa kana barumsa isaa olaanaa Hospitaala ‘Xiqur Anbessaatti’ gama Baqaqsanii Wal’aanuu walii galaatiin (General Surgery) barachuu irratti argama.
Sadarka garaagaraatti gumii aartii afaan oromoo keessatti hirmaachuun walaloo barreessuun, gorsaafi barreeffama garaagaraa dhiyeessuun gumaacha isaa kan ba’aa turedha. Jaalala aartiif qabus irraa ka’uun yeroo ammaa kana Ogummaa fayyaatiif aartii Afaan Oromoo walsimsiisuun kuusaa walaloo “Anis Nan Miixadha” kan jedhuufi Asoosama gabaabaa kan mata dureen isaa “Iyya Gadameessaa” jedhu haala hawwataafi barsiisaa ta’een uummata biraan ga’ee gumaacha isaa ba’aa jira. Gara fuula duraattis kitaaba qabiyyee fayyaatiif barsiisaa ta’an barreessuun akka gumaachu waadaa seena.
Dabalataanis:
Qormaata kutaa 12ffaa (Entrance Exam) qabxii olaanaa galmeessisuun bara 2007/8 Yunibarsitii Hawaasaa gama barumsa ‘Medicine’ ramadame. Mooraa Yunibarsitii keessattis dura taa’aa Gumii barattootaa ta’uun tajaajilaa kan tureefi Gumii Aartii, Aadaafi Seenaa Oromoo kan mooraa Hospitaala Referaalaa Hawaaasaa keessattis ga’ee garagaraa ba’uun hirmaannaa isaa mirkaneessaa ture.
Bara 2013 eebba ogeessota fayyaa keessatti dura taa’aa qophii eebbifamtootaa hogganu ta’uun tajaajilaa tureera.
Bara 2015 Yunibarsitii Arsiitti, eebbifamtoota ogeessota fayyaa bara sanaatiin “Best GP of 2015” kan jedhu kabajni kennameeraaf. Dr. Dhinsaan kitaaba lama amma xumuree lafaa qabu kana cinaatti kan biraas akka itti jiru hubannee jirra. Yeroo dhihoottis keessummaa ”DIINQA OROMOO” ta’ee dhihaachuuf jira. 

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa