DIINQA OROMOO: Professor Dibaabaa Tasfaayeefi Beekan Gulummaa 2017

CLICK HERE TO LISTEN (AS TUQAA)

Qophii Diinqa Oromoo’ kanaa olii kana keessaatti dhiibbaa gaarii barumsi uummata Oromoof taasisurrattan gaaffiifi deebii hayyuu Oromoo kana faana taasise. Kaayyoon qophii kanaas beekumsa alaafi keessaa walitti fiduun dhaloota ija banachiisuudha. 

QOPHII ‘DIINQA OROMOO’’

Dibaba Amele fi Beekan Gulummaa

 1. Dibaba Amele’ eenyudhaa? Eessatti dhalatte? Eessa jirtaa?…mee hidda dhufteekeeti akka ilma Oromootti naaf himi…

 

 1. Mee haala itti barumsa gadaanaakee baratte naaf himi (akkamiin of barsiifte? Qotteetta?, aramteettaa,..daldaltee? Laga/ godoo bulteettaa?

 

 1. Barnootaaf iddooati kennitu iddoo akkamiiti? Mee digiroota/duubee barnootakeeti tokko tokkoo natti himi (maal maalirratti xiyyeeffatte?) maaliif akka kana murteessite?

 

 1. Muuxannoofi mudannoo digirii kana argachuukee keessatti simudate naaf himi.

 

 1. Mee hawwiikee waan raawwachuufi ta’uu barbaaddu nuuf himi
 2. Center of Excellence’ …dhaloota qaroo umuu
 3. Wisdom Africa…(Ogummaa Afriikaa keesa jiru)
 4. Ambassador of peace (Qunsulaa Nagaa-nama nagaa labsu)

           ogummaa…jaalala..obsa (kanan kadha)

 

 1. Gumaacha ati gama barnootaan sabakee biyya Oromiyaa keessa jiran jajjabeessuuf ati gochuu barbaadduufi taasisaa jirtu naaf himtaa?

 

 1. Qarooma /Falaaasama Oromoo/abboota keenyaa warra kutaa tokko utuu hinbaratiin dubbatan akkamiin barnoota warra dhihaa/hambaa kanaan walqabsiifta?…akkamiin walsimsiisuun danda’ama?

 

 1. Dhaamsa akka waliigalaatti ati dhalootaaf qabdu mee dabarfadhu

 

GALATOOMAA!!

 

 

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa