PROFESSOR MAHDI HAMID (Abbaa Bariisaa) eenyu?-Barreessitoota keenyaa haajajjabeessinu!!

Prof. Mahdi Hamid (Abbaa Bariisaa) Eenyu?
፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨
Prof Mahdi Hamid Muude(Abbaa Bariisaa) iddoon dhaloota saani Oromiyaa Bahaa, Ona Afran Qalloo ti. Afaan Oromoo irrati nama qo’annoo fi qorannoo bal’inaa fi dhawaataan gaggeeysaniidha. waltineeysu Afaan Oromoo dhimmamuun English-Afan Oromo Dictionary qopheeyseedha.
Faana Hayyoota Qubee fi Afoola Afaan Oromoo (Shk Bakrii Saphaloo, Abdallaa Hamid, Aneesmos Nasiib) hordofuu fi jala bu’uun kalaqa, guddinaa fi hujirra oolinsa Qubee Afaan Oromoo tiif gahee lammummaa gamasaa raaewachuun shoora guddaa nama taphateedha.
Baroota 1970moota keeysa funyaan sirna nama nyaataa jalaa taa’e Hujiilee Hayyoota isa dura Afaan Oromoo irrati dalagame bal’inaan xinxalee booda qo’annaa Qubee Arabaa, Ge’ez fi laatin irrati gaggeessudhaan qubeen Laatin Afaan Oromoo ittin qubeessuuf kan mijjaawu taachaa. mirkaneesse qubee AfaanvOrmoo kan ammaa wajjiin waliti dhufeenya qabu Laatin irraa khalaqe.
Sodaa takka malee bara1974 itti koree sirna Impayera Tophiyaa kan “Zemecha” jedhamuuf qubeen Ge’ez akka rakkina qabuu fi Afaan Oromoo ittin qubeessuuf kan hin dandayamne tahu eeruun barreeffamaan propozaala dhiheesseef.
Kaayyoo fi galii addaa Saba Oromoo fi Afaan Oromoo irrati kan qabu mootummaan Habashaa yaada saa fudhatama dhabsiise
Prof. Mahdiin Gaazexaa Bariisaa je’amuuf gulaalaa ol’aanaa tahuun baroota 17 tajaajilaniru.

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa