DHAAMSA ARIIFACHIISAA-Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname  Oromoo Biyyoota Hambaa hundaaf!

Dhaamsaa Ariifachiisaa Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname
Oromoo Biyyoota Hambaa hundaaf!

Uummatni Oromoo Har’a Oromiyaa Keessatti Qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi Haamilee guutuun itti hirmachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti Tokkummaa akka Sibilaa jabaatuu Dhiigaa fi Lafee İsaan İjaarratee golee oromiyaa cufaa keessaatti hiriiree falmachaa jira. 

Kan Qabsoo irratti wareegamee gamtaan bahee gootota wareegamtoota isaa kabaja guddaan Alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo itti uffisuun kaayyoo gootni irratti wareegaman galiin ga’uuf Irbuu qabsoo walii seenee kaayyoo galiin gahuuf gamtaan hiriiruun waraana hanga Funyaanitti hidhatee Oromootti dhukaasaa jiru dura dhaabbachuun falmaa dorgommii hin qabne Oromiyaa keessatti bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaa waggoota 130 oliif dhabe deeffachuuf itti cichee kutannoo fi murannoodhaan qabsoo gaggeessaa jirun balbal bilisummaatti dhiyaate jira.

Uummatni Oromoo Biyyoota hambaa garaagaraa keessatti argamtaan warraaqsaa kana humneessuu fi Sagalee guddaa ta’uun qabsoo bilisummaa Oromoo roga hundan gaggeeffamuu bakkuma jirtanii fi haala keessa jirtaan keessatti ga’een isin bahaa turtan guddaa, milkiifi injifannoo walitti hidhatee adeemaa jiru ta’uun hubatamadha. Ammas kanaan olitti of jabeessuun saba ofii Qeerroo Bilisummaa Oromoo warraaqsaa kana finiinsuun sadarkaa har’aan ga’ee cina dhaabbachuufi itti of ijaaruu fi waliin hiriiruun galii qabsichii adeemaa jiruun gahuuf haalli kamuu akka isin hin daanaangessinee eenyuun olitti beektu yoo beekaa balleessuu fi dhiigaa fi Wareegama saba ofitti qoosuu ta’ee malee.

Kanumaan Wal qabatee haalotni addatti torbee kana keessa gamaa Media fi Social Media garaagaraa irratti namootni Oromoo ta’uufi ta’uu dhiisuu isaanii iyyuu Hoggansii Qeerroo bilisummaa Oromoo irraa Shakkii qabuu fi hin amanne, Hogganoota Qabsoo Bilisummaa Oromoo, Jaarmiyaalee Qabsoo Bilisummaa Oromoo, Hogganoota Gurmulee hawaasaa, Medialee Qabsoo Bilisummaa Oromoo, Hayyoota Oromoo irratti adeemsa mallattoo gandummaa: Siyaasaa, amantaa fi Lagaa irratti xiyyeeffateen Wal abaarsii, wal xiqqeessuu, waltuffachuu , wal Ciga’uun ifatti social Media fi Media irratti as bahee Muldhachuu Yeroo arginuu hedduu kan isinitti gaddinuu fi Yakka Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti dalagamaa jiru ta’uu hubatna!! Kanaafuu:

1. Namootni jaarmiyaa tokko keessa dhaabbachuun kanneen Jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo isa tokko keessa jiran arrabsaa jirtan yoo Oromoo taatan yeroon akka of dhaabdan. Yoo Oromoo hin ta’iin ergama kallattiin TPLF irraa fudhattanii kayyoo diinaa milkeessuuf kan fiigdan ta’ee Oromoon isinirratti dammaqee waan jiruuf yeroon Oromoo gidduudhaa akka baatan!!

2. Ilmaan Oromoo hundii Mooraa Qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirtaniifi Sabboontootnifi actiivistootni dhugaa Oromoo saba keessaniif Carraaqaa jirtan hundi ga’een keessan guddaadha. Haata’uu garuu yeroon kun Yeroo bu’aa qabsoo Shallagaachuu fi Himachuu waan hin taaneef wal dhidhiibbaa fi sussukkumamuun sochii wareegama guddaan bakka amma irra gahe jiru irratti waldorgommiin hin barbachifneefi haalotni mudhatan kun yeroon dhaabbachuun hundii keessanuu bakkuma jirtaniifi haaluma duraan qabsicha milkeessuuf sochii boonsaa fi injifannoo Cululuqaa galmeeffama ture jabeessa turtanitti akka jabaattan!!

3. Yeroo Jaarmiyaaleen qabsoo Bilisummaa Oromoo hundii adeemsa wal hubannaa fi gara tokkotti adeemaa jiran kanatti olollii tokkummaa kana faalleessuu social media irratti as bahuun afarfama kan jiru irraa guddaan isaa ergama diinaa ta’ee muldhacha jira. Kanaafuu Ololaaf gurraa kennuu dhiisaa kanneen Jaarmiyaaleen walitti dhufaa jirtaan tokkummaa fi tasgabbii mooraa qabsoo keessa caalaatti mirkaneessuun tokkummaa biyya keessatti dhiigaaf lafeen ijaaramee wayyaaneen qawweefi basaasaan cabsuu dadhabdee simachuun caalatti yeroon diinaafis firaafis mirkaneessitan amma!!

4. Olollii qabsoo bilisummaa Oromoo addatti WBO irratti har’a ofaama jiru haala qabatamaa WBOn irraa jiruu waliin kan walfalleessuu ta’uu isaa irraa ololichii namoota ergama TPLF fudhatanii socho’aniin kan rawwatamu fakkeesse jira. Haala dhugaa qabatamaa lafarra jiru waliin yoo ilaalamuus dhugaan jiruu kanuma mirkaneessa kanaaf namootni eenyummaa keessan dhoksuun maqaa adda ittuman ololuuf tolfattanii social media irra bahuun WBO abaaraa jirtan hataatamaan eenyummaan keessan ifatti saaxilamee beekamuun keessan hin oluu!! Kunis dhugaa qabatama jiru irraa soda diinarra dhalaterra dhufe. Kanaaf Oromoon Caalatti Humna Waraanaa Jabeeffachuu , itti ijaaramuu fi cina dhaabbachuun dina labsii waraanaa nurratti labse of irraa qolannee bilisummaa keenya gonfachuu irratti haa jabaatnu!!
5. Walumaa Galatti Uummatni Oromoo, jaarmiyaaleen Qabsoo bilisummaa Oromoo, beektootni Oromoo, Activistootni Oromoo fi Hooganootni hawaasa Oromoo Biyyoota hambaa garaagaraa keessatti argamtan tukkummaa biyya keessatti dhiigaaf lafeen ijaame jabeeffachuun alattis mirkaneeffachuun Qabsoo bilisummaa Oromoo warraaqsaa Xummura Garbummaa mayyii irra ga’ee jiruu Sochii qabsoo Biyya keessa irratti xıyyeeffachuun waan dandeessan hundaan Dirmannaa boqonnaa hin qabne gochuun halkanii guyyaa hanga bilisummaa keenyaa goonfanutti qabsoof wal ijaaruun dirqama Oromummaa ta’uu hubachuun ga’ee keessan akka baatan dhaammanna!!
Injifannoon uummata Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaa Oromooti!!
Dhaamsa Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
İrraa Kenname!!
Onkololeessa 17/2016

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa