Atimee yaa: Walaloo kana dubbisa!

Atimee yaa


Atimee yaa namaa nama maqaan guddaa
Gaaf tokko laaffistee gaafa kaanis muddaa
Dheekkamsaaf arrabaan lafee caccabsitaa
Badisaaf du’a tokkoo qilleensaaf labsitaa
Lamuu hin jiraattu biyyee nyaatta duutee
Sin geessa sin buusa bakkan dhufne buutee

Fuuldura kee ka’een cancalaa fi kiyyoo
Amman siif galaasee si nyaachisa biyyoo
Maaliif ana gaadda maaf duuba koo lootaa?
Ati hin beekne malee ani beekaadhaaf gootaa.
Jettee ofiin goota raajii bada muse
Namnis si taajjabee beekaadhumaaf usee
Malee lakki miti waan hundaan waan caalte
Atumti hoo eenyuu maal ta’a of madaalte.

Takkammoo lafaa kaatee maqaas in xureessita
Gocha namni hin goone gooteedhaan odeessita
Sobaaf jecha gurrattee onnee namaa guggubdaa
Dabdee maqaa xureessuuf takka takkas gaggabdaa

Atimee yaa jiruu!
Atimee yaa jiruu jiruu lafa kanaa
Maalan si miidheefan gidirsita anaa?
Al takka hawwii koo naaf guuttee argamta
Takka na nuffitee anarraa darbamtaa
Takka naaf firoomtee buna anaan dhugda
Takkas na jibbitee anaaf laatta dugda
Yoo har’a koo jedhe bor kan alagaa taata
Fuulduraan yoon eegus daandii biraan baata
Abdii koo kutadhee yommuun taa’u dhuftee
Yeroon gaddee boo’u balbala koon luftee
Siin jira jabaadhu abdii kee hin kutatiin
Karoora baafatte hunda isaa hin dagatiin
Anuu siin milkeessa hin yaadda’iin homaa
Diina kee gidirseen siifan baasa gumaa
Jettee miira kiyya gammachuudhaan guuttee
Yeroon gadi bu’us na wajjiniin buutee
Abdadhee osoon deemuun of biraa si dhaba
Maaliif ana miita maalan godhe daba?
Takka gammachuu kee takkammoo dhiphina
Barbaaddus ulfina yoo feetus salphinaa
Maaloo anoo hin fedhu dhiphinaaf gidiraa
Waan gaarii naaf godhii fuuldura keen jiraa

Barbaaddadhu kan carraa kee
Jiruun lafaa gidiraadha tokko hin toluu
Fira jettee kan abdattu yoo si lolu
Maaliif yeroo gaaffii sitti dhalu
Ati hin jedhiin suma duwwaaf kan hammaatu
Carraadhumatu waan hawwani namaaf hin laatu
Yoo hawwitee watwaattu iyyuu halkan guyyaa
Osoo hin beekiin aduun bahee sitti dhiyyaa
Waan carraa kee ganaa dhufa hin dhiphatiin
Milkii dhabdeef seenaa kalees hin dagatiin
Jajjabaadhu hunduu in darba akka lolaa
Silas hoolaaf yeeyyiin akkamittiin wajjin oola.

OFIN GODHIIN ABBAA BIYYAA
Olis baatee gadis buutee; ollaas dhaqxee
Yoo of gootus gamnaaf goota; nama haxxee
Lakki hin se’iin gadhummaan kee; gadhee badii
Irra hin jirtuum; ati keessa lafaa gadii
Anis beeka atis beekta eenyummaa kee
Garaaf malee dhugaaf miti ati deemsi kee
Gadis kaattu olis baatu fakkeessitee
Homaa hin buusne maqaa lammiiti xureessitee
Nuwoo in beekna ati eenyuuf eessaa dhuftee.
….
Of hin godhiin sobdee waccee abbaa biyyaa
Dhugaaf miti afaan keetu sobee iyyaa
Waan hundaafuu lubbuuf fooniitiin jiraadhu
Halkan guyyaa guggubadhuutii maraadhu

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa