WALALOO SAAWWAA/DAALEE-Leellistuu Sabaa’tiin-Dhaamsa Daaleen walqabatee Darbe kana walumaan dhadhmanna!!!

Walaloo daalee /Saawwan/-LEELLISTUU SABAA’tiin
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

15442194_240736869672628_1672545444377744820_n
Teepharraa hojetan
Haqaammee fi gaadii
Daalee koo gaadi’ee
Afaan haqaama waatii

Daaleen joogii hin fedhuu
Idee fi baarraa malee
Akkas barsiisan kaa
Hawwoonnii koo kalee

Daaleen fayyaalessaa
Sitti hin jijjiiramuu
Yoo sosobdee malee
Lolaan sii hin elmamuu!

Aanaan daalee kiyyaa
Itittuu raasanii
Lama waliin dhoofnaan
Sadaffaa baasanii

Aanan keessan dhugee
Dhadhallee dibadhaa
Aniini isin qabu deega
Maal himadha!

Muriif daalee kiyyaa
Hambisiif kalooooooooo
Deega nurraa hin siiqnee
Isa ta’a faloooooooooooo!

Hoomocheessee Elmee
Ittichee raafadhaa
Beela fi gadadoo koo
Sitti irraanfadha

Gaddaa fi gammachuun koo
Si faana milkaayaa
Situu qaama kiyya
Bareechisee faayaa

Daalee koo faaruun kee
Bar nattii hanqataa
Deegan hin waamamuu
Si biraa lammata😢😢

Beelayeellee dhabu
Simatu naa dawaa
Mar’ata naa galta
Gur’uu waliin dhawaa’

Mee takkaa si faarsaa
Faaruu si fakkaatuu
~~~~~~~~~~~~~~~
Ol dachaafnaan
Waabiyyoo hanqatuu
Ga dachaafnaan
Shaatiyyoo hanqatuu
Asi dachaafnaan
Sandiyyoo hanqatuu
Gur’uun orfoo gaha yoo gabbatu
Humbaa jedhaa fiiga
Yoo mar’atuuuuuuuuu

Yoo bahullee
Na duraa laalanii

Yoo galullee
Na duraa laalanii 

Daalee kiyyaa
Bar simaan boonanii
Kabajamaadha
Abbaan loowwaanii
~~~~~~~~~~~~`~
Jedhee yoo si faarsee
Kunuu siif hin gahuu
Daalee harki kiyyaa
Uleedhaan si hin dhahuu
Deeyni siin na seennaan
Dafee narraa bahuuuuuuuu😢😢

Siif haa gahu ergaan koo
Daalee kiyyaa qaalii
Utubaan jiruu koo
Sima malee maalii?

Daalee koo si hawwee
Harki koo si elmuu
Kennaan qananii kee
Bar himamee dhumuu

Atuu qaruutedhaa
Ka feetee hin sarmituu
Rabbi qananiisee
Aayyoo si elmitu

Ani of si barsiifnaan
Na obsitu atuu
Yoom dhufee si argaaf
Kan keessii koo dhiphatuu

Gardooda kee waarii
Burraaqa dhalattuu
Sirraa fagaadhullee
Qalbiin si dagattuu

Haya siif qopheessee
Si elmuuf qophaayaa
Galmee seenatirra
Maqaa kan kee kaayaa
Wabii jiruu kiyyaa
Simatu naa faayaa ×2

♡Daalee koo si jaaladha”♡

☆Leellisittuu Sabaaabaa ☆☆

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa