GAAFA DHUDHUUFAA MANAA BAATAN….Oduu Durii Oromoo-Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa’tiin!!

GAAFA DHUDHUUFAA MANAA BAATAN….
= = = = = = === = = = = = = = = = =

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa- Nov. 18, 2016 2pm


Namichatu bara duriitti duula deemuuf manasaati ka’e. Haadha manaa isaaniitiinis nageggeessitu malee jedhee daran ishee dhamaase. Haaluma kanaan utuma gulantaa manaarraa isa itti aanutti ejjetaa/tarkaanfataa deemuu dhuufuu ‘xur-xur’ godhe; ammas ittuma dabaluun dhuufuu isa lafa tarsaasu gadi lakkisuu jalqabe. Haati warraasaa kunis akka namni jiru mirkaneeffachuuf bitaaf mirgashee ilaaltee qaaneffatteetuma calliste. Maal gootiree silaa abbaa manaasheetiwo? Abbaan manaashees akkumasaatti dirree lolaa/duulaa gahee as deebi’eetu haadha warraasaatiin gadi hinbaatu? Amma dafii gadi ba’I jedhee isheetti lallabuutti ka’e. Maali maaltu ta’e? maal taate yaa abbaa manaakoo ittiin jette. Innis kunoo ilaalikaa waan dhiirri godhu, ani abbaan manaakee diina booji’ee, meeqqanshee walirra ishee naqeen kunoo akka kanaan guuree siif dhufe jedheen. Haati manaasaas asiif achi ilaaltee homaa dhabde. Waan inni dubbatu kun gaafa bitaa isheetti galu, maaloo meerree? Eessa jiraa? Jettee gaafachuutti kaate. Abbaan manaas deebisee maali ijjikee hin arguu? Ija sijaame? Sun/tun maal waan baattee dhaabattu sitti fakkaatti jedheen. Isheenis gaafa ofirra galagaltu/mil’attu wadalli harree hamma Fardaa ga’u tokko hamma kufuu ga’utti dibdaaba/keeshaa (qalqalloo) cidii/habaqii lafaa walitti guurame baatee utuu dhaabatu argite. Edaa Harreen wadalli kun diina abbaa manaasheetiin ajjeefamee booji’amee dhufe utuu hintaane cidii baattee dhaabatti. Haati warraas Abbaa manaasheetti galagaltee gaafa waan ani argaa jiru kun maali? Jettuun inni ammo deebisee ‘’Afaankee qabi namana’ jedhee ifannaan lafarraa ishee kaase. Haati warraas deebisteefi ‘’Yaa Abbaa Xombooree’ akka kana fiddani dhuftanoo gaafa isin ‘Dhudhuufaa manaa baatanan arge’’ jetteen jedhama.

Gaafa manaa baatan waadaa nuuf seentani
Bilisan sinbaasa abshira jettani

Gaafa Irbuu waadaa waliif seentan sana
Tokkummaa labsuu keessan hundaa quba qabna

Maaluma singoonaan nugantani maaloo
Maaliif walciarattu akka ilmaan dabaloo

Maaf gamaa gamanaan lagaan ijaaramtu
Naannoof amantiidhaan walitti maxxantu

Maaliif dhiigni jige sinnaasisuu dide
Bofa maalii dhiiro sammuu keessan hidde?

Maaliif dagattani imaanaa ganamaa
Holola oofuudhaaf maaliif sinii gama?

Atis yaa obboleessoo dargaggeessa baraa
Abbaa qabsoo of hingodhiin bari hangafarra

Atis yaabuleessaa yaa gameessa qabsoo
Ofitti nuqabiiti dhabamsiisi arrabsoo

Diina baay’ee qabnaam bitaaf mirga keenyaa
Kanuma keenyarratti burkutoofnee teenyaa?!

Akkasittiin deemnaan fagoo deemnaa sabaa
Ilmaan abbaa tokkoo malumaaf waldhaba?

Ooggansa haqa fuudhee galma yaadeen ga’u
Harka Waaqayyootiin dafee nuuf haaka’u!!!

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa- Nov. 18, 2016 2pm, Harvard University, Main Library!!

77a60ecc69755cc6e0bbc91744726fc0 3898450-donkey-with-big-money-stock-photo donkeys-bending-under-big-loads-of-straw-walking-in-trailer-bmm23a heavyloadeddonkkkks images maxresdefault

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa