WAGGAA 11FFAA FDG-Baarentuu Gadaa Irraa

Waggaa 11ffaa FDG

Baarentuu Gadaa Irraa

Sadaasa 9 bara 2016, sadaasa 9 bara 2005 waggaa 11n dura guyyaa borii dhaabni qabsoo bilisummaa Oromoo adda durummaan gaggeessaa turee fi jiru ABOn Ummanni Oromoo keessumaa ilmaan isaa qeerroon akka gamtaan ka’anii mirga abbaa biyyummaa, hiree ofii, ofiin murteeffachuuf falamatan, akka mirga abbaa biyyummaaf FDG walirraa hin cinne gaggeessan guyyaa waamicha itti dhiheesse, ykn FDG itti labseedha.

Gaafa waamichi ykn labsiin FDG kun itti labsamee booda kan barnota dheeraaf gabrummaa jala turee fi qabsoo walirraa hin cine karaa gurmaayee fi karaa adda addaatin gaggeessaa ture ummanni Oromoo keessumaa qeerroon Oromoo FDG murna gabroonfattuu Wayyaanee irratti finiinsuu eegale. Baddaa-gammoojjitti, magaalaa- baadiyyaattii, dhiiraa dubartiin, xiqqaa-guddaan diddaa isaa itti fufuudhaan qabsoohidhannoo gotichi WBOn gaggeessu cinaatti diina dhiphisuu eegalan.

Inni tokko jedhe; lama jechuun waan hin oolleef , FDG waggoota 11n dura waamicha ABOn taasiseen eegale sun keno injifannoorratti injifannoo galmeesisaa har’a gaheera. FDG irraayis gara FXGtti chez Wayyaanee waggoota 25n darbaniif nugoolaa fi nusaamaa turte kufaatii jalaan gaheera.

Ummanni Oromoo keessumaa barattoonni dhaabolee barnootaa sadarakaa godaarraa kaasee amma Yunivarstiitti baratan FDG kana walirraa fuudhuun sadarakaa har’a qabsoon Oromoo irra jiru kanaan gahaniiru.

Gaafii mirga abbaa biyyummaa, gaafii hiree ofii ofiin murteeffachuu, qabsoo dhugaa, qabsoo haqa ofii deeffachuu ummanni Oromoo barootaaf itti jiru kana; kuun harka duwwaa qalama qabatee waraana diinaa dura dhaabbachuun, kuun ammoo ogummaa Artii qabuun , kuunis fiigee yeroo injifatee galutti diddaa sirna wayyaaneef qabu argisiisuun, kan hace ammoo beekumsaan, qabeenyaa fi dandeettii qabu maratti fayyadamee diinni akka baaragu,addunyaan akka quba qabaatu taasisaniiru.

Keessumaa Sirni gabroonafataan abbaa irree Wayyaaneen akka dirqamee wal laaqu, waan qabee gadi dhiisu dhabu taasisuun waan amma Impaayeera Itiyoophiyaa keessatti argaa jirru kana akka arginu taasisaniiru. Kun Injifannoo safaramee hin dhumneedha.

FDG Sabboontoonni Barattoonni Qeerroon Oromoo, manneen barnootaa sadarakaa gadirraa amma Yunivarstiilee akka Jimmaa, Adaamaa, Finfinnee, Amboo, Haramaayaa fi kanneen birootin eegalame kun babbalatee barattoonni yunivarstiilee Oromiyaa keessa jiranii fi manneen barnootaa sadarakaalee adda addaa hirmaachisee achirraayis gara guutuu ummata Oromootti cehee kunoo har’a FXGti cehe finiinaa jira.

Sabboontonni qeerroon Oromoo FDG waggaa 11n dura waamicha ABOn taasise hordofanii eegalan har’as qabsoo injifannoolee gara gara galmeesisaa gara FXGti cehe kana wareegamaa qaalii affala adda durummaadhaan gaggeessaa jiru. Sirna gabroonfattuu ummata Oromoo waggoottan 25n darbaniif saamaa, ajjeesaa fi dararaa akkasumas biyyaa godaansisaa turte tanatti xumura gochuuf kuffisanii kufaa jiru.

Qeerroon Oromoo hidhaa, ajjeechaa fi dararaaf osoo hin jilbiiffatin inni tokko yoo kufu inni biraa itti darbaa qabsoo Oromoo, qabsoo haqaa, qabsoo mirga abbaa biyummaa, qabsoo hiree ofii ofiin murteeffachuu finiinsuun akka eenyufuu ifa ta’eetti kunoo balabala bilisummaarran gahaniiru.

Qabsoon manneen barnootaa adda addaa keessatti keessumaa ammoo Yunivarstootaa fi koleejootoota keessatti nyaata dhaabuun, hiriira gaggeessuun, mormii adda addaa dhageesisuun eegale sun, gara daandii kutuu, dhaaboolee murna gabroonfattuu Wayyaanee gubuu, waraana Wayyaanee fi lukkeelee diinaa naannoo Oromiyaatii hari’anii baasuu fi adabuutti cehee kunoo sirnichi dhiphuurraa ka’ee labsii yeroo atattamaa baasee biyya bulchiinsa waraanaa jala jirti. Mootummaan baatilee muraasa dura ummanni biyyattii waan najaalateef kunoo 100 fi dhibbaan filatame jedhee humnaan paarlaamaa biyyattii dhuunfate har’ammoo mormiin natty ka’e jedhee ministeeroota erga muudamanii waggaa hin guutiin kaasee kan biraa muude. Gaafiin ummata Oromoo kanata’uu baatus, maddi isaa garuu FXG ummanni Oromoo gaggeessaa jirruudha. Kunis injifannoodha.

Kan FXG ummata Oromoo keessumaa ammoo sochii qeerroo Oromoo kanaan baragee fi muddame murni gabroonfataa Wayyaanee guyyaa FDG kun eegaleerraa kaasee amma har’aatti sabboontoota,barattoota, qeerroo Oromoo adamsee hidhuu, dararuu fi ajjeesun qabsoo Oromoo kana dhaasuuf yaaluus hin milkoofne. Qabsoon hin dhaabbanne.

FDG gara FXGtti cehee, ittuu cimee kunoo dhiiga keenyaan injifannoorratti injifannoo galmeessisaa jirra. Galanni kan qabsaawoota dhiiga isaanii dhangalaasaa turanii fi jiranii haa ta’uutii kunoo dinni dhiphatee, Oromoon ammo qabsoo ilmaan isaatin gammadaa jira, qabsoo caaluufis bakka jirutti allaa manatti wal ijaaree socho’aa jira. Kaayyoo gotoonni darbaa dabrsaan irratti kufaa turanis mirga abbaa biyyummaa galamaan gahuuf kutatee FXG eegale finiinsaa jira. Kunis Injifannoodha!

Egaa Sadaasa 9 Waggaa 11ffaa Guyyaa FDG ABOn itti labsame ykn waamichi itti dhihaatee fi sabboontoonni daraggoonni Oromoo waamicha kana hordofanii qabsoo hadhooftuu murna gabroonfataa wayyaanee irratti itti eegalan yoo yaadannee ollu kan ta’uu qabu injifannoolee keenya kunuunfachaa isa hafeef waada keenya haaroomsaa, qabsoo caaluuf wal ijaaraa ta’uu qaba.

Sadaasi 9 kan bara 2016 waggaa 11n guyyaan FDG itti labsame; jala bultii isaa sadaasa 8 bara 2016 irraa eegalee biyya keessaa fi bakka hawaasi Oromoo argamu maratti sagantaa adda addaatin akka yaadatamee oolu karoorri bahe ni muldhisa. Kanumaan wal qabatee Hundii keenyaa bakka sirna kana itti gaggeessinutti kan wal yaadachiisuu qabnu; adaraa, ykn imaanaa gottoota sabboontoota qeerroo kufanii gaafii ummata Oromoo, gaafii mirga abbaa biyyummaa dhiiga isaanii irratti gadi naqan, lafee isaanii irratti caban galamaan gahuuf waad keenya haaromsuudha.

Goota yaadachaa kaayyoo goonni kuffeef galmaan gahuuf caalaatti hojjechuudha. Kan hunda dursuu qabu holola diinaaf gurra kennuu dhiisanii FDG waggaa 11 dura adda duree qabsoo Oromoo ABOn labsamee kan hara’a dhiiga qeerroo Oromootin FXG cehe Fixa baasuuf Hojjechuudha. Isa santu imimmaan Oromoo haqa, isa santu dhiiga gootoota keenyaatti kabaja hora.

Qabsaawan ni kufa qabsoon itti fufa!
Kabajaa fi ulfina bara baraa qabsaawoota keenyaaf!
IUO!

14996513_1611684398845333_1489743773_n 14962405_1611636932183413_2093649240_n 14997207_1611585752188531_2056253082_n unnamed 14958679_1609398479073925_1686933801_n 14947444_657704257741768_3796650967326718945_n 14961468_1609356135744826_461485024_n 14958808_1609214102425696_980535406_n 14962380_1609329835747456_853535843_n 14961473_1609154609098312_2085083846_n 14971177_892027107594795_1740924726_n 14958367_1609123135768126_1499954599_n 14997001_1609073235773116_1614883448_n 14914690_1609026895777750_1031157006_n 14971278_1608817442465362_1982755276_n 14996336_1608183085862131_755431684_n 14958653_1608221235858316_1464520600_n 14996414_1608769622470144_1942978985_n 14958512_1608739322473174_1715662711_net-olf 14937841_1612118985468541_1081941402_n-1 14937841_1612118985468541_1081941402_n-2 14937841_1612118985468541_1081941402_n 14937981_1612152148798558_1059720873_n 14958653_1608221235858316_1464520600_n 14996336_1608183085862131_755431684_n 14971278_1608817442465362_1982755276_n 14914690_1609026895777750_1031157006_n 14997001_1609073235773116_1614883448_n 14958367_1609123135768126_1499954599_n 14958808_1609214102425696_980535406_n 14961468_1609356135744826_461485024_n 14947444_657704257741768_3796650967326718945_n 14962380_1609329835747456_853535843_n 14961473_1609154609098312_2085083846_n 14958679_1609398479073925_1686933801_n 14958512_1608739322473174_1715662711_n 14996414_1608769622470144_1942978985_n 14958653_1608221235858316_1464520600_n 14996336_1608183085862131_755431684_n 14971278_1608817442465362_1982755276_n 14925367_10210793484464068_7683120260755276483_n 14915481_10210793487144135_3404077767761651367_n 14914860_1603072696373170_1857910324_n 14914532_1603115436368896_960707028_n 14886302_1596519503695156_477885547_n 14886174_1599278113419295_76739642_n 14885999_1598886046791835_892604283_n 14885835_1602965773050529_1132147143_n 14885783_1596741273672979_626566501_n 14877904_1598884526791987_1400981675_n 14877785_1599054616774978_1186972557_n 14877175_1120362318041351_130670401_n 14876393_751242021680696_530796886_o 14877176_1600151716665268_1321462321_n 14877257_1597892876891152_94853976_n 14877686_1596601050353668_625744428_n 14877759_1599209513426155_232434620_n 14875393_1598739800139793_181004986_n 14875361_1598793006801139_782220631_n 14875325_1789223737958220_58555109_n 14875235_1600032120010561_400381786_n 14875080_1596687023678404_1470525973_n 14875017_1603140713033035_1689010065_n 14874958_1603155783031528_731622882_n 14874836_1596518057028634_172604979_n 14872591_1599175176762922_669437197_n 14872586_1595384230475350_1510028602_n 14872570_1599091123437994_2031742212_n 14872552_1600018246678615_461533588_n 14826325_1602962979717475_1829039254_n 14826329_1598731603473946_1134937077_n 14826465_1596830060330767_2133496903_n 14872433_1596868360326937_538967429_n 14872552_1600018246678615_461533588_n-1 14805390_1598855353461571_571185745_n 14825525_1595563617124078_814370394_n 14825691_1597873876893052_1698370583_n-1 14825691_1597873876893052_1698370583_n 14825731_751240171680881_2143868157_n 14825795_1595239513823155_1218466658_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n-1 14800804_1594455563901550_1222903450_n 14793822_1120372991373617_787769373_n 14793811_1599121176768322_133028092_n 14718841_751013871703511_7373528102553204872_n 14696854_1595472277133212_1987368484_n 14696854_1595472277133212_1987368484_n-1 14690911_555945944593986_6788780190895244596_n 14633064_10210793433062783_8868369787182543149_n 14055772_1595612117119228_134284305_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa