Halagaan, lafa Oromoo, Horoon nutti  gurguruuf miraga-n qabu! 

Halagaan, lafa Oromoo, Horoon nutti  gurguruuf miraga-n qabu! 

Wayyaanee lafa Oromoo, ilmaan hiyyeeyyii qe’ee irraa buqqisee akka fedhe saamaa ture, saamaas jira. Haaluma duraan barame gidduu kanas Magaalaa Finfinneetti bosonni Qabban’aa, Azeeb Masfiniif akka bilisaan kenname dubbatamaa jira.

Garagalcha kanaammoo mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromootti lafuma abbaa isaanii taakkuun safaree maallaqaaan sharafata. Kanumaan walqabatee gidduu kana Magaalota Naannawaa Finfinnee Buraayyuu fi Laga Xaafoo-Laga Daadhiitti mootumnaan Wayyaanee lafa isiniif laanna qarshii kanfaladhaa jechuudhaan walgahii teessisee jira. 

“Yeroo jalqabaaf birr 23,000 kanfaltee.  Sana booda gaafa qarshii 40,000 kanfaltanii xumurtan lafti isiniif kennama” jechuudhaan sobaan maallaqa ilmaan Oromoo irraa funaanuutti jira. 

Asirratti wanti ilmaan Oromoo hubachuu qaban yeroo mootummaan Wayyaanee hundeen buqqa’ee badaa jirutti lafa ilmaan hiyyeeyyii irraa fudhatame maallaqaan bitachuuf yaaluun boru gaafa mootummaan Wayyaanee bade nama gaafachiisa. 

Har’a ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasanii kan falmatan gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo deebisuufi malee lafa ilmaan hiyyeeyyii akka inni maallaqa qabu bitatuuf miti. Lafti ummataa borus kanuma ummataati. Abbaan qe’ee boru lafa isaa ni deeffata. 

Kanatti dabalees, mootummaan Wayyaanee kisaaraa diinagdee keessa waan galeef lafa isiniif kennina jechuun maallaqa funaannatee akka baduu danda’us beekuun dirqama. Tari wanti ifa tahuu qabu yoo jiraate namootni tokko tokko, “Nuti dhiisnus alagaan inuma fudhata. Kanaafuu, alagaan fudhachuurra kanfallee haafudhannu” jedhu. Asirratti gowwoomuun hinbarbaachisu. 

Halagaan kana booda lafa Oromoo fudhachuuf sodaa guddaa keessa jira. Fudhatus humna ummataan lafti ummataa ni deebi’a. Gama biraanis, mootummaan kuni yeroo kufaa jirutti dhuguma lafa nuuf kenna jedhanii yaaduun guyyaa hirriiba malee dhaabbiitti abjootudha. Kanaafuu, ilmaan Oromoo gochaa akkasiirraa akka of qusattan. Wayyaaneen lafa Oromoo hanga humnaa ofiif tolaan qooddachuu fi ilmaan Oromoottimmoo taakkuun safaree maallaqaan sharafuuf mirga tokko hinqabu. Waliif haa daddabarsinu! Injifannoon Uummata Oromoof14937841_1612118985468541_1081941402_n-1 14937841_1612118985468541_1081941402_n-2 14937841_1612118985468541_1081941402_n 14937981_1612152148798558_1059720873_n 14958832_1612011998812573_454990368_n 14962336_1611722968841476_2061316513_n 14971175_1612135685466871_139866522_n 14971373_1610210622326044_926585656_n 14971951_1611905095489930_883110642_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa