FDG/FXG Waggaa 11 Guute: Warri Reefuu Hirribaa Ka’an Waggaa 1 Jedhu-Injifannoo Ummata Oromoof ! Simboo A. Danuu (Sadaasa 03, 2016)

FDG/FXG Waggaa 11 Guute
Warri Reefuu Hirribaa Ka’an Waggaa 1 Jedhu

 

                                                             Simboo A. Danuu

Wayyaaneen erga aangoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee kaasee sochiin QBO duubbee irraa qindaawu akka hin qabaanne taasisuudhaan ABO fi QBO dhabamsiisuuf shira hin dalaginii fi duula hin gaggeessin hin qabu. Duula bal’aa bifa kanaan 1991 irraa eegalee hanga 1998tti gaggeesseen guutuutti milkaawuu hanqatus dhiibbaa guddaa QBO irra geessisuu danda’eera.

Kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan tahe ABOn gama isaatiin duula diinaa kana wareegama akkaan ulfaataa tahe baasuudhaan murannoo fi cichoomina, akkasumas of kenniinsa ol’aanaadhaan dura dhaabbatee fashalsuudhaan bara 1998 Kora Sabaa Hatattamaa gaggeeffachuutti erga milkaawee booda mala ittiin duula cubbuu Wayyaaneen gaggeessu kana guutuutti irra aanuun danda’amu irratti halkanii-guyyaa hojjechuu fi mala baasuu jalqabe.

Tooftaa fi tarsiimoo ABOn kanaaf baafate keessaa guddaan tokko duubbeen QBO Ummaticha Abbaa Qabsoo (Saba Oromoo) fi Oromiyaa bal’oo akka tahuuf hojjechuu dha. Hojii qabsoo bal’aa fi dadhabsiisaa obsaa fi bilchina guddaa, akkasumas wareegama hadhaawaa gaafatu kanaatu bara 2000 irraa eegalee Ummatni Oromoo (keessattuu dargaggootni Oromoo) maadheedhaan ijaaramuudhaan akka QBO irraa bal’inaan hirmaatan taasisuutti milkaawuu jalqabe.

Ganna 11 dura (Sadaasa 09, 2005) hoogganummaa Adda Bilisummaa Oromoo fi hirmaannaa Saba Oromoo (keessattuu dargaggoota Oromoo)tiin Fincilli Diddaa Gabrummaa (FDG) dhowee guutuu Oromiyaa waliin gahuudhaan sirna bittaa alagaa hundee irraa raasuu jalqabe itti fufiinsa hojii kanaa ture. Warraaqsi Bilisummaa Oromoo yeroo sana maqaa Finicla Diddaa Gabrummaa jedhuun dhowe hirmaannaa Sabni Oromoo Qabsoo Bilisummaa isaa keessatti qabu boqonnaa haaraatti kan ceesisee fi duubbeen QBO Ummatichuma Abbaa Qabsichaa sana tahuu kan mirkaneesse ture. Osoo Wayyaaneen ABO fi WBO bosona Oromiyaa fi biyyoota ollaa keessatti adamsituu magaalaalee fi baadiyyaalee Oromiyaa guutuu keessatti dargaggootni Oromoo ABOdhaan gurmaawanii Alaabaa Dhaabichaa mirmirsaa WBO fi ABO faarfachaa gaaffii Bilisummaa ifatti dhawwaaquudhaan ABOn Oromoo, Oromoonis ABO tahuu fi duubbeen ABO Ummata Oromoo tahuu ifatti mul’isan.

Yeroo Sana irraa eegalee Sabni Oromoo biyya keessaa fi alattis Warraaqsa Bilisummaa Oromoo kan maqaa Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) jedhuun dhowe sana daran jabeeffatee itti fufsiisuuf akka tahutti Sadaasa 09 Guyyaa Yaadannoo FDG taasifatee waggaa waggaadhaan yaadatee ayyaaneffachuu fi waadaa Warraaqisichaa itti haaromfachuu eegale.
Adeemsa hojii qabsoo Ummatni Oromoo fi Dhaabni isaa ABOn harka wal qabachuudhaan akkasitti gaggeessantu lakkuma buluun moyxannoo kuufachaa fi bilchina isaa dabalaa deemee bara 2011 gara sadarkaa guddaatti tarkaanfatee Jaarmaya Dargaggoota Oromoo kan caasaa fi sagantaa ifaadhaan of labsee ifatti diina dura dhaabbatu maddisiise. Qeerroo Bilisummaa Oromoo !

Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromootu Oromiyaa keessatti hidda jabeeffachaa deemee Sadaasa 12, 2015tti Warraaqsa Bilisummaa Oromoo kan maqaa FDG jedhuun waggoota 10f gaggeeffamaa ture gara boqonnaa haaraa fi sadarkaa ol’aanaa Fincila Xumura Gabrummaa (FXG) jedhutti guddise.

Warraaqsi Bilisummaa Oromoo kan Sadaasa 12, 2015 gara Fincila Xumura Gabrummaatti guddate seenaa Empaayera Itoophiyaa keessattis tahe Afiriikaa keessatti haala takkaa mul’atee hin beekneen osoo addaan hin citne cimee itti fufuudhaan kunoo waggaa tokko guutuuf guyyoota muraasatu hafa.

Sochii qabsoo dheeraa fi seena-qabeessa dhawaataan deemaa jiru kanaan injifannooleen cululuqoon hedduun gama siyaasaa fi diplomaasiitiin gonfatamaniiru. Waa’een Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa matootii oduu Addunyaa keessaa tokko tahuu jalqabeera. Akkanaanis QBO dhageeytii fi mararfannoo daranii horachuun guyya irraa dabalaa dhufee jira.

Egaa gabaabaatti cuunfinee yeroo keenyu sochii FDG kan waggoota 10f wareegama ilmaan Oromoo kumootaan lakkaawamaniin utubamaa, bu’aa-bahii hedduu keessa qaxxaamuraa dhufetu bara dabre Sadaasa 12, 2015 irraa kaasee gara FXGtti of jijjiire. Seenaan boonsaan kun miseensotaa fi deggertoota ABO qofa osoo hin taane akkuma waliigala Saba Oromootti hundi keenya kan ittiin boonuu fi kunuunsinee tikfachuu qabnu Faaya Seenaa Qabsoo Bilisummaa Saba Oromoo ti.

Sochiin seena-qabeessi Sabni Oromoo guutuun (keessattuu dargaggootni Dhaloota Qubee tahan Qeerroo fi Qarreen) lubbuu, dhiigaa fi lafee itti gabbaruun finiinsaa jiran kun kan dafee galii isaa maayyii dhaqqabuu danda’u yoo Sabni Oromoo hundi dammaqiinsaa fi bilichinaan shira diinaa fi farreen alaa fi keessaa, kan fagoo fi dhihoo hunda irraa cimsee tikfachuu danda’e qofa.

Yeroon ammaa yeroo diinni keenya (Mootummaan Wayyaanee) Ummata Oromoo fi Qabsoo Bilisummaa Ummatichaa irratti humna qabu hundaan lola banee jiru waan taheef wanneen tokko tokko kan rakkoo keessa keenyaa fakkaatanii mul’atan kaasnee hanga malu irraa dubbachuun dhibaa tahuu danda’a. Haa tahu malee qabxii tokko kan barruu gabaabaa kana akkan barreessuuf na dirqe dimshaashumatti tuqee akka Ummatichi Abbaa dhimmaa (Sabni Oromoo) dammaqinaan ilaalee eeggannoo feesisu godhu yaadachiisuun dirqii taha. Innis waa’ee kabaja Ayyaana guyyaa FDG kan bara kanaa waan ilaalu dha.

Yeroo ammaa namootni ykn. gareeleen ayyaanni FDG kan bara kanaa akka waan waggaa 1ffaa taheetti dhiheessaa jiran jiru. Eenyummaa namoota kanaa oggaa ilaallu ammoo wallaala irraa kan godhaa jiran osoo hin taane tahe jedhanii seenaa FDG kana jallisuudhaaf waan gochaa jiran tahuu hubachuun nama hin dhibu. Kun maaliif taha? Namootnii fi gareeleen akkanaan dhugaan isaan jallisuuf tattaafachaa jiran waa’ee guyyaa Ayyaana FDG kana qofa miti. Walumaagala waa’ee qabsoo fi qabsaawota Oromoo (Sochii Qeerroo fi FDG dabalatee) dhugaa jiru haaluu fi waan hin jirre tolchanii dhiheessuuf tattaafachuun ifatti mul’achaa jira.

QBO galma isaa irraa jallisanii dantaa dhuunfaa fi kan humna biroo guutuuf dhiibbaa humni biraa duuba irraa godhuun waan gaggeeffamaa jiru yoo tahe malee dhalli Oromoo dhugumatti dantaa Saba Orooofin hojjedha jedhu dhugaa QBO jallisee ykn. dhoksee fi haalee waan hin jirre wanni odeessuuf hin jiraatu. Ilmaan Oromoo bakka jiranii namoota akkanatti seenaa QBO jallisuuf tattaafatan irratti dammaqee of irraa tiksuu fi qabsoo isaa tikfachuu qaba.

Injifannoo Ummata Oromoof !
Simboo A. Danuu (Sadaasa 03, 2016)

14958679_1609398479073925_1686933801_n 14947444_657704257741768_3796650967326718945_n 14961468_1609356135744826_461485024_n 14958808_1609214102425696_980535406_n 14962380_1609329835747456_853535843_n 14961473_1609154609098312_2085083846_n 14971177_892027107594795_1740924726_n 14958367_1609123135768126_1499954599_n 14997001_1609073235773116_1614883448_n 14914690_1609026895777750_1031157006_n 14971278_1608817442465362_1982755276_n 14996336_1608183085862131_755431684_n 14958653_1608221235858316_1464520600_n 14996414_1608769622470144_1942978985_n

14886174_1599278113419295_76739642_n 14885999_1598886046791835_892604283_n 14885835_1602965773050529_1132147143_n 14885783_1596741273672979_626566501_n 14877904_1598884526791987_1400981675_n 14877759_1599209513426155_232434620_n 14877785_1599054616774978_1186972557_n 14877686_1596601050353668_625744428_n 14877257_1597892876891152_94853976_n 14877176_1600151716665268_1321462321_n 14875393_1598739800139793_181004986_n 14875361_1598793006801139_782220631_n 14876393_751242021680696_530796886_o 14875325_1789223737958220_58555109_n 14875235_1600032120010561_400381786_n 14875080_1596687023678404_1470525973_n 14875017_1603140713033035_1689010065_n 14874836_1596518057028634_172604979_n 14872591_1599175176762922_669437197_n 14872586_1595384230475350_1510028602_n 14872570_1599091123437994_2031742212_n 14872552_1600018246678615_461533588_n 14872552_1600018246678615_461533588_n-1 14872433_1596868360326937_538967429_n 14826465_1596830060330767_2133496903_n 14826329_1598731603473946_1134937077_n 14826325_1602962979717475_1829039254_n 14826196_1596482330365540_2043345406_n 14825795_1595239513823155_1218466658_n 14825731_751240171680881_2143868157_n 14825691_1597873876893052_1698370583_n 14825691_1597873876893052_1698370583_n-1 14825525_1595563617124078_814370394_n

14055772_1595612117119228_134284305_n 13900480_1596759893671117_1118312081_n 12096541_10153660494244483_7545539082469651393_n 14886084_1601745249839248_2068507520_n 14877643_1601453816535058_1871062686_n 14875010_1601824599831313_591124332_n 14805390_1598855353461571_571185745_n 14610869_749979358473629_2641280639026119660_n 14907590_10208101159867087_1952766971091701359_n 14800804_1594455563901550_1222903450_n 14794078_1594586527221787_1683129887_n 14793822_1120372991373617_787769373_n 14793811_1599121176768322_133028092_n 14793785_1594422547238185_608831423_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n-1 14800845_1594715677208872_993857122_n 14720429_1164384150296015_3683364682035139769_n 12096541_10153660494244483_7545539082469651393_n 14604834_10102641693551743_5618315487110967382_n 14826196_1596482330365540_2043345406_n 14825795_1595239513823155_1218466658_n 14825731_751240171680881_2143868157_n 14805390_1598855353461571_571185745_n 14825691_1597873876893052_1698370583_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n-1 14801014_1595486097131830_1067498342_n 14825691_1597873876893052_1698370583_n-1 14800845_1594715677208872_993857122_n 14813699_1594709170542856_538749698_n 14825525_1595563617124078_814370394_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa