Gatii qalbii sareen gabaa dhaqxe,ulee dabalatti! Dhaabni maayi hin qabne,kan salphina hin beekne,kan Qeerroo Oromoo waliin quba wal hin qabneefi kan maqaa qabsoo Oromoo Qeerroon finiinsee uummatasaa Oromoo mara biyya keessaa hirmaachisaa jirutti dhaabota Ormaa abbaa taasisuuf deemtu dhaaba qalbii saree qabdu ODFf……Noolee Buttaa irraa

Gatii qalbii sareen gabaa dhaqxe,ulee dabalatti!
Dhaabni maayi hin qabne,kan salphina hin beekne,kan Qeerroo Oromoo waliin quba wal hin qabneefi kan maqaa qabsoo Oromoo Qeerroon finiinsee uummatasaa Oromoo mara biyya keessaa hirmaachisaa jirutti dhaabota Ormaa abbaa taasisuuf deemtu dhaaba qalbii saree qabdu ODFf……Noolee Buttaa irraa

Dhaaba jedhanii waamuunuu kan qaanii fi afaan keechaa nama ba’uuf nama rakkisu gartuun Adda Diina Oromoo (ODF) Obbo Leencoo Lataatiin durfamu akkuma saree ta’uudhaan bara meeqa salphina uffatan! Dhaaba kanatti dhufuu isaaniitiin dura ani umurii waggaa shanii hanga torbaa utuu hi ga’inin dhaaba yeros obbo Leencoonfaa keessa jiraniifi maqaa dhaaba ABO jedhamu waliin wareega baasuu eegale har’a ani dargaggeessa waggaa 29 xumuree 30ffaa qabatu kanin ta’u, ji’a Muddee dhufu keecha.Obbo Leencoofi hiriyooti isaa umurii kana keessatti mana meeqa akka lixaniifi waa meeqa qabsaayota Oromoo jeeqanii akka jeeqamanii fi akka dhibamaa ta’an isaanii fi hiriyoota isaaniifin dhiisa!

Ani jibba nama dhuunfaa ykn gurmuu kana irraa hin qabu, garuu adeemsi ODF waan sochii Qeerroo fi uummata biyya keessaa wajjin hin adeemneef dhaabi kun maalif akka akkas waaroo salphinaa uffachuun isa mararu irratti waan anatti fakkatu barreessuu barbaadeeni!
Adeemsi Adda dimokiraatawaa Oromoo xinsammuudhaan olola fi waraana Habashootaan mo’amuu agarsiisa dhiyeenya kana qoosaa siyyaasaa Qaannqee Shaw irratti obbo Leencoon dhiyootti qaamni karaarraa jedhaa jedhu yoo dhufe kararraa jechuuf nuti qqophiidha jedhan.As irratti obbo Leencoo fi ODF Qeerroon Oromoo karaarraa nuuf jedhaa firri haamilee isin cabsuurraa,alagaan olola isinitti banuurraa sagantaa jijjiiraa utumua jettanii akka bishaan gabateerraa kan fokkistan kana keessaa akka bataniif qabsoo nuuf dhiisaa ittiin jechuuf qabsoo Qeerroon geggeechu gayaadha malee,xalayaa itti erganii ykn immoo akka TPLF Agaazin itti bobba’ee karaarraa akka isaan qabutti eeguun dadhabina.

Yaa ODF garmaammin fardaan tola,guddinni lammiin tola” kan jedhan maaliif dagattu? Alagaa wajjin hidhachuun mootota Yajjuu maal fayyadee? Habashooti aangoo waliif akka oo’an Oromoo irratti akka jibban,walii isaanis aangoo irratti akka inaafan utuu beektanii ganda ormaa maaliif deemtanii? Qabsoo Oromoo ABOn adeemsisu irratti “As Osloo taa’ee waa’ee qabsoo hidhannoo haasawuu hin danda’u” jechaa kan turan hayyu dureen keessan akkamiin G7 kan hidhann ootti amanu wajjin hojjechuu dandeessuu? Gaaffiidhuma kana obbo Leencoo Baatiin “kan aanjawetu fi kan mijaawutu hojjetama malee qabsoo kanatu ykn sanatu balfama miti” jechuun VOA irratti dubbattanii jiru.Yoos maaliif ABO wajjin hojjechuu dadhabdan?

Waggaa darbe dhimmi Oromoo Matakkal Wambaraa marsaalee hawaasaa irratti yeroo ka’e,nuti ilmaan Oromoo wara Oromiyaa alatti argaman kanneen akka kanaatu jechuun Matakkal Wambaraatu sagantaa qabsoo keenya akka jijjiiru nu taasisa jechuun mata duree falmii taasisuun miseensoti ODF yaada hawaasaa hatuuf aanti taasiftan marti isinii hin milkoofne.

Amma isinii fi hordoftoonni keessan salphinni keenya hangamitti deemeera Jettanii wal gaafattanii beektuu? Qeerroofi Hawaasi Oromoo biyya keessaa gurra isaatiin Xoophiyaa sobaa fi kan har’as ilmaan Habashootaa Oromoo keessatti ijaaruuf dheebotan kana keessatti Oromoon raawwatee ijaaramuuf fedhii hin qabu! Oromoon qabsoo karaa kamiinuu geggeessu Xoophiyaa diigee Oromiyaa biyya taate ijaarudha kanaaf immoo daa’ima bulguudhaan sodaachisu akka jedhan diinatu Oromootti baay’ata jechuun sodaachisa afarsitan lafa keessanii qabsoo Qeerroon geggeessutti karaa salphaa ta’een ofii keessanirra alagaa illee abbaa itti taasisuuf sochii kamiinuu geggeessuuf haamilee isaa hin qabdani! ODF jechuun salphoo salphina hin beeknedha!

Falli keechan maalii?
Akka dhaabatti hawaasa Oromootiif ni dhaabbanna yoo jettan, jalqaba barcuma ulfinaa of jala dhaabbadhaa! Barcumni ulfinaa kunis waan dhaabbata amantii keessaa fudhattan miti sagantaafi tarsiimoo siyyaasaa dantaa uummata Oromoo eegsisuu malu qabaachuudha!
Yoo gurra qabaaattan,Qeerroo Oromoo tumsaa waraana Oromoo fi dhaabota siyyaasaa Oromootiin wallitti ititaatii waraanas itichaa! Kan itti aanu,Qeerroo biyya keessaa ilaalcha siyyaasaa qabdan irratti hirmaachisaa! Sanuu bakka dhalootaa fi sagantaa amantii irratti amantanirraa walaba ta’aaatii mariiyachiisaa! Waan hawaasa Oromoo fayyaduu malu hubannoo dhabuurraa faayidichi nu darba jettanii kan yaaddan yoo ta’e hayyoota Gadaa fi Barnoota ammayyaa qaban mariisisa.

Dhumarratti abalutti maxxannee beekkamtii fi aangoo achii fi asii arganna jettanii hin bololi’naa,hin jomomo’inaa,hiin gatantarinaa,gurra hin qeessinaa, nyaaras hin haaddatinaa!
Bilisummaan mirqaanaan waan dhufte nutti fakkaatti bilisummaan ammaalleen fagoo jirti wareema hedduus nu gaafatti” kan Jaal Milkeessaa Gadaan jedhan hin dagatinaa! Wayyaanee kuffisuun waraana ijaaruufi hidhannoo addaatti ba’uu nu feesisa kun immoo alagaa irratti abdachuun utuu hin taane walirratti abdachuuni.

Barreeffamni ani isinii kaaye kun, alagaa jala isin yaasuuf miti lammii jala iisin yaasuuf malee,isin tarii waan harkaa fi biyya hambaa ilaaltanii haarka ormaa ammas ilaaluuf yoo saganteessitan animmo isa uummati barbaadu isinii dhaame Oromiyaa Walaba,bilisaa fi birmaduu taate arguu! Lakki akkuma Goobanaa Daaccee fi Kumsaa Morodaa darbitullee Jootee Tulluu Xoophiyyaaf hojjenna yoo jettan, hanga Hambis Kumsaa Morodaa fi Mardaasaa Jootee illee hin hanatinaan dhaamsakoo dhumaati!
Gatii “qalbii sareen” gabaa dhaqxe ulee dabalatti!
Garaacha dheedhii garaatti beekii!
“ODFf”

14925367_10210793484464068_7683120260755276483_n 14885999_1598886046791835_892604283_n 14915481_10210793487144135_3404077767761651367_n 14885835_1602965773050529_1132147143_n 14914860_1603072696373170_1857910324_n 14885783_1596741273672979_626566501_n 14914532_1603115436368896_960707028_n 14881493_321077868263782_2001965338_o 14886302_1596519503695156_477885547_n 14877904_1598884526791987_1400981675_n 14886174_1599278113419295_76739642_n 14877785_1599054616774978_1186972557_n 14877759_1599209513426155_232434620_n 14877686_1596601050353668_625744428_n 14877257_1597892876891152_94853976_n 14877176_1600151716665268_1321462321_n 14877175_1120362318041351_130670401_n 14876393_751242021680696_530796886_o 14875393_1598739800139793_181004986_n 14875361_1598793006801139_782220631_n 14875325_1789223737958220_58555109_n 14875235_1600032120010561_400381786_n 14875080_1596687023678404_1470525973_n 14875017_1603140713033035_1689010065_n 14874958_1603155783031528_731622882_n 14874836_1596518057028634_172604979_n 14872591_1599175176762922_669437197_n 14872586_1595384230475350_1510028602_n 14872570_1599091123437994_2031742212_n 14872552_1600018246678615_461533588_n 14872552_1600018246678615_461533588_n-1 14872433_1596868360326937_538967429_n 14826465_1596830060330767_2133496903_n 14826329_1598731603473946_1134937077_n 14826325_1602962979717475_1829039254_n 14826196_1596482330365540_2043345406_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa