HAALA YEROO AMMAA KANA UUMMANNI OROMOO KEESSA JIRURRATTI-Abdisa Tato Shikkilaa ‘tiin. ..Waliif Daddabarsaa!!! Must Read!!

HAALA YEROO AMMAA KANA UUMMANNI OROMOO KEESSA JIRURRATTI-Abdisa Tato Shikkilaa
‘tiin.

Namootni tokko tokko dammaqiinsaa fi hubannaa gad fagaate dhabuu irraa kan ka’e dhiphuu fi jireenyi salphinaa kan saba Oromoo itti dhufe waggaa digdamii shanii as qofa itti fakkaata. Keessatti dhaloota qubee warri jennu kun dhalatanii kan dhidhiitamaa fi tumamaa guddatan Mootummaa TPLF jalatti waan ta’eef Mootummaa TPLF wajjin diddaan qaban kan hiikamuu fi araaraamuu danda’u miti. Karaa biraa diddaan sabni isaanii Mootumaa Impayeera Itoopiyaa wajjin waggaa dhibaa fi shantumaa ol qabu kan hiikamuu fi araaraamuu danda’u akka hin taane isaan hubachiisuun dirqama warra beeknu akka ta’e hubachuu qabna.

Bara Mootummaan Habshaa tokko kufuuf ka’u akkaataa itti mootummaa haaraa Impayeera Itoophiyaa tiksu haaroomu irratti namootni qaamaan Oromoo tahan gahaa guddaa qabachuu isaanii seenaatu ragaa baha. Har’a illee dhiiga ilmaan Oromoo akka bishaanii dhangalaasaa uummatni bal’aan Oromoo bilisa bahuuf dararamaa jiru irra tarkaanfatanii bu’aa lubbuu isaaniif argachuuf uummata Oromoo hidhaa Impayeera Itoopiyaa jalatti hambisuuf wixxifachaa jiran arguun kan nama ajaa’ibu miti. Kan nama ajaa’ibuu qabu uummatni Oromoo akkas dammaqee, mirga isaa fi dhima isaa hubatee ka’e yoo ayyaan-ilaallatota kanaaf gowwome mana hidhaa Impaayeera Itoophiyaa jalatti hafe dha. Gaafi sana hadheessamuu qabu Uummtni Oromoo humna TPLF cabsuu yoo qabaate harcaatuu Mootummaa Habshaa fi gantuu saba Oromoo cabsee abbaa biyyumaa isaa mirkaneefachuuf dirqama sabummaa qaba. Galami qabsoo godhamaa jiru sadarkaa ol’aanatti abbaa biyyumaa irratti xiyyeefachuu irraa eegama.

Mee gara mataa duree koon deebi’a. Impayeerri Itoopiyaa uummata bal’aa Oromoof akkuma mana hidhaa Qilnixoo ti. Uummatni Oromoo mirga isaa sarbamee , seeraa fi heera malee, saamamaa, ajjeefamaa, dhiitamaa akka gad aantuutti ilaalamaa waggaa dhibaa fi shantamaa ol fedhii isa ala mana hidhaa kana keessa jiraate Har’a immoo ibidaannis gubbachaa jiraachaa jira. Garatti keessaa baqatee bahuu hin qabu. Mootonni Habashaa yoo darbiin itti wal furan iyyuu kaayyoon isaanii tokkicha. Yoo danda’an sanyii uummata Oromoo lafa irraa duguganii balleessuu dha. Yoo dadhaban immoo akka mana hidhaa kana keessaa hin bane cancala itti jabeessanii maruu. Mana hidhaa Impayeera Itoopiyaa keessa uummata Oromoo maratu jirata. Baayyina isaa kana irraa kan ka’e guyyaa guyyaan suuta suuta gubatus, ajjeefamus, biyyaa ari’atamus irraa hafee as gaheera.

Mana hidhaa Qilnxoo ilmaan Oromoo haqa saba isaanii ni dhaabbatu jedhee diinni hubatu funaamanii bakka itti ukkamamanii keessaa tokko. Mirga fi haqa akka ilma namaatti qaban diinni kun isaan irraa sarbee jira. Irbaata gahaa fi nagaa dowwachuudhaan akka fayyaa isaanii dhibamu godha. Mana hidhaa keessatti geergoon, hinjiraanii fi tafkiin wal horee akka hirriba isaan dhorkuu fi akka dhukkuba adda addaan dhuman isaan gochaa jira. Kunuu xinnaatee yaroo barbaaduu tokko tokkoon gad fudhee waxala. Namootni yartuun ilmaan saba isaanii biratti kabajaa guddaa qaban reebichaan salphisu. Yaroo itti ilmi nama du’a hawwatu keessa akka jiran wal nama hin gaafachiisu.

Mootummaan TPLF mana hidhaa gubuu akka meeshaa waraanaa itti dhima bahaa jira. Akka namonin dhima mootummaa kana keessa isaa beekaan jedhanitti waan lamaaf. Inni duraa namoota hidhaa keessa jiran yaroo seeraa fi heera malee ajjeessuu barbaadan mana hidhaatti ibida ka’u. Yookan ibodatu ajjeessa yoo ibida baqatanii bahan immoo rasaasan akka’u. Kana waan biyyi lafaa ijaan argeef waan ragaa nama barbaachisu hin qabu. Inni lamaffaa mana hidhaa gubachuu sababa gochuudhaan namoota barbaadan ajjeessanii yaroo maatiin dubbisuu dhufuu bakka biraatti jijjiramanii jiru jedhu. Bakka itti jijjiraman immoo maatiin gaaffachuu mirga hin qabu.Isaanis hin himaniif. Maatiin mana hidhaa irra deemanii yaroo dadhaban ni dhiisu. Maatiin jaalallee isaaf boo’ee illee garaa kutachuu iyyuu hin danda’u.

Waan baayyee sammuun keenya fudhachuu dadhabe hammeenya Mootummaan TPLF uummata Oromoo irratti hojjetaa jiru miti. Yaroo hundaa mootummaan uummata humnaan bushu, uummata doorsisuuf ni yaala. Garuu warri hammeenya kana fakkaatu hojjetan dhugaan dhala namaa irraa dhalatan moo dhagaa gammoojii Tigray keessaa bahaan? Haadhaa fi Abbaa ni qabuu? Obboleessaa fi Obboleettii ni qabuu? Kun yoo hafe namuma jaallatanii fi isaan jalatan jiraa? Utuu kan isaanii akkasi jalaa ajjeefamanii gaddi isaanitti dhagaamaa laataa? Warri kun waan dhala namaa irraa dhalatan tasa hin fakkatan. Warra kana maalummaa isaanii himuun nama rakkisa. Warri kun bineesa irraa iyyuu achi fagoo jiru. Waan warri kun gochaa jiran dhaga’uu fi arguun nama suukkaneessa. Mootummaan hunduu ni darba, kan hin dabarree seenaa fi uummata. Mootummaan Hitlerii fi Mosolonii biyya lafaa bituuf humna qabna jedhanii warra yaadanii iyyuu kufeera. Mootummaa TPLF kadhaa fi sobaan guyyaa dheereffatu mitii. Garuu seenaa maal fakkaatu uummata keessaa dhalataniif dabarsanii darbuu barbaaduu?

Gubanii fi ajjeessanii akka kan lubbuun jiru illee hin waldhaanamne gochuu fi reeffa maatii dhowwachuun waan tokko biyya lafaa irratti argamees, tahees hin beekne dha. Ilmaan Ormoo warra har’a nuyi maqaa isaanii illee hin beekne mana hidhaa kana keessatti wareegaman, kan guyaa guyyaan karaa irratti fi daggala keessatti ajjeefaman gootota keenya. Xinnaa fi guddaa Oromoo bilisummaa saba isaaf wareegaman seenaan saba Oromoo boqqonna duraa irra isaan kewwata. Yaroo baayyee goonti Oromoo yaadatamanii fi farfaman erga wareegamanii booda. Seenaan qabsoo uummataa gootota haaraa takkaa hin yaadamne ni uummata. Fayisaa Lellisaa figitii maraatonii irratti itti dadhabee, itti dafqee yeroo injifannaa fi badhaasa dhunfaa isaa argachuu qaqqabe saba isaaf dabarsee kenne. Lubbuu isaa dabarsee kennuu irraa adda miti.

Yaroo gabaabduu sana keessatti biyyi lafaa uummatni Oromoo eenyu akka tahe maqaa isaaf adda baasee hubate. Qabsoo ummata Oromoof illee fira hedduu hore.Ummtni isaas bakka jiru maraa kabajaa fi galata guddaan isa simata. Maqaa Fayisaan durbi ni weedifti goonni ni geerara. Artistonni Oromoos yaroo gabaabaa kana keessatti sirba gootummaa isaaf baasaniif jiru. Kan saba Oromoof of keennee wajjin dhaabbate akkas faarsamuu qaba. Kan lammii isaa ganee diinaaf dabarsee kenne immoo abaramuun karaa dha. Biyya ala kana keeassatti waan deemaa jiru fedhii numummaa irratti hirkatee deema malee kan fedhii sabummaa irratti hirkatee deemu baayyee xiqqaa 👈 dha. Namni biyya irraa ala bahu dafee haala kana hubachuu hin danda’u. Waan akka gaarerraa nama hundaa fakkatanii socho’anii yaada deemanii hubachuun ni jabaata. Fayisaa illee gatii isaa sukkumaa gara Itoopiyumaa sanatti warra dhiibuu yaalan ni agarra.Fayyisaan illee nama dammaqaa waan taheef seenaa saba isaaf tolche kana haree kosiitti hin gatu.

Har’a tokko tokkoon qabsaawwan Oromoo warri ofiin jedhan essa akka dhaaban murteefachuu qaban. Ummanti Oromoo Mootummaa TPLF kana humnaan of irraa gate malee hammeenyi tokko dhaga’amee fi argamee hinbeekne irratti raawwachuuf akka deemtu hubachuu qabna. Qabsawan Oromoo dhaabbii hin qabne yaroo Mootummaan Habshaa jiguuf ka’u utubuu tahuuf warri hiriira galan TPLF irraa adda bahanii ilaalamuu hin qaban. Ummatni Oromoo warra abba biyyummaa isaa fi isa gidduu dhufan barbadeessuu malee filmaata biraa hin qabu. Galatni ABO kaayyoo bilisuumma saba Oromoo qaqqbsiisuu fi fudhachiisu. Uummatni Oromoo kayyoo bilisummaa kana fudhatee Kaabaa hamma Kibbaa , Bahaa hamma Dhihaa ka’ee jira. Kana booda hojiin ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo sabni Oromoo oofaa jiru qindeessuu, hooggannuu fi galma isaa akka gahuuf tooftaa fi tarsiimoo barbaachisuu haala yaroo wajjin diriirsuu dha.

.Biyya ala keessatti harcaatonni nafxanyaa biyyaa Itoopiyaa boontuu, afaan tokko, aadaa tokko fi alaaba tokko qabduu owwalaa TPLF irratti ijaara jedhanii ayyaan ilaalatoota Oromoo tokko tokko ofitti qabanii mootummaa cee’umsaa ijaarra jedhanii wixxifachaa jiru. Yaroo haala kana argan namootni Oromoo tokko tokkoo gaaffii adda addaa kaasu. Gaaffii isaanii kana keessa : Gaaffiin Uummata Oromoo maal? Hegereen uummata Oromoo maal taha? Abbaan qabsoo kanaa eenyu? Gaaffillee kana namnuu akkuma fedhii isaa fi hawwii isaatti deebifachuu yaaluun ni mala. Haa tahu malee dhugaa jiru dhoksuun hin danda’amu.

Dubbiin nama yaadeesssu madda dhugaa qabu irraa akka dhufaa jiru nuuf gala. Yaroo Impaayeeri Itoopiyaa jiguuf ka’uu kan dura utubuuf dhiyaatu namoota Oromoo ti. Warri kun uummata Oromoof jedhanii utuu hin taane fedhii mataa isaaniif jedhanii warra lammii isaanii guyyaa walakkaa gabaa baasanii gurguratan. Yoo har’as warri kun hin jiran jenne dhugaan fagaachuu taha. Bareechanii jiru. Har’aan kana haala darban irraa maaltu adda godha yoo jenne dammaqinsaa fi murannoo uummatni oHi Qabsososooo bilisummaaf dha.

Gaaffiin Ummata Oromoo abbaa biyyummaa akka tahe karaa dogongora hin qabne ifa godhee jira. Abbaan qabsoo kanaas Uummata Oromoo ti. ABO illee kan kaayyoo Bilisummaa kana uummata Oromoo fudhachiise irraa molqachuu hin danda’u. Kun dubbii dhume waan taheef keessa deebi’aanii akka madaa jaldeessaa xuxxuqaniin jijjirama hin fidu. Ummatni Oromoo abbaa biyyummaa isaa erga mirkanneefate sabootaa fi sab-lammii naannoo isaa jiran wajjin nagaa jiraachuu irratti hojjechuun barbaachisaa dha. Har’as diina waloo kana waliin dhabamsuu irratti hojii qabsoo bareedaa deemsisaa jira.


Injifannoo Uummata Oromoof!
Oromiyaan Ni Bilisoomti!
Galatoomaa !

14825677_1595663730447400_153002470_n 14825691_1597873876893052_1698370583_n 14877257_1597892876891152_94853976_n 14886345_1597897936890646_976816848_n 14877073_1597937793553327_730005245_n 14877061_1597972720216501_217202846_n 14872410_1598009066879533_1588566048_n 14570467_1597470810266692_8405792619884966748_n 14885886_1598014033545703_471802611_n 12747921_958711487511681_960676889648578015_o 14877057_1598034146877025_1950788297_n 14886302_1596519503695156_477885547_n 14885783_1596741273672979_626566501_n 14877686_1596601050353668_625744428_n 14877051_1596720817008358_1253468515_n 14877012_1596576380356135_1205361093_n 14876393_751242021680696_530796886_o14825795_1595239513823155_1218466658_n 14825731_751240171680881_2143868157_n 14825525_1595563617124078_814370394_n 14813699_1594709170542856_538749698_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n-1 14800845_1594715677208872_993857122_n 14800804_1594455563901550_1222903450_n 14794078_1594586527221787_1683129887_n 14793785_1594422547238185_608831423_n 14696854_1595472277133212_1987368484_n 14696854_1595472277133212_1987368484_n-1 14610869_749979358473629_2641280639026119660_n 14825677_1595663730447400_153002470_n 14872567_1595734637106976_626033935_n 14875063_1595747257105714_1669326777_n 14718841_751013871703511_7373528102553204872_n14797298_1589440111069762_345801400_n 14793769_1589386374408469_1117191900_n 14715615_1810504322543066_7280816039610943362_o 14686319_1587981631215610_179667796_n 14632813_1232224713514210_6869282104272867128_n 14055792_1589042531109520_1381831033_n 14448829_1797280850485261_7723501089243586490_n 14805569_1589103601103413_695944477_n-1 14800813_1589412331072540_150957861_n 14800826_1588985487781891_1643410171_n-1 14800826_1588985487781891_1643410171_n 14800892_1589236441090129_99427883_n 14800892_1589441737736266_1851858221_n 14804737_1589109367769503_1149531807_n 14797298_1589440111069762_345801400_n 14793769_1589386374408469_1117191900_n 14686319_1587981631215610_179667796_n 14055792_1589042531109520_1381831033_n 14625384_1586800294667077_274829229_n 14619943_1585762881437485_646935237_n 14741672_1581853465161760_1603524335_n 14699723_1581822048498235_1055848794_n 14741763_1586720024675104_1050902339_n-1 14741763_1586720024675104_1050902339_n 14741819_1587111817969258_99707394_n-1 14741819_1587111817969258_99707394_n14699717_1581789271834846_1056163269_n 14697009_1585534321460341_1552547931_n 14694903_1584227611591012_1576283336_n 14694673_1585446688135771_1164911175_n 14686475_1581854591828314_681374676_n 14658279_1581788375168269_210535757_n 14642858_1580603268620113_469356567_n 14642905_1580572518623188_1858780826_n 14658279_1581788375168269_210535757_n-1 14794228_1585832664763840_1117138106_n 14801037_1586698768010563_330279277_n 14793747_1586693671344406_675852049_n 14793778_1587057404641366_1808262311_n 14793999_1587038927976547_388466960_n 14794052_1587142777966162_501061662_n 14794054_1586933444653762_266243602_n 14619943_1585762881437485_646935237_n 14686684_1585401078140332_199883554_n 14694915_1584655218214918_1969110440_n 14686168_1584645658215874_1792043120_n 14741738_1585287474818359_613053568_n 14741861_1585374328143007_90306968_n 14694673_1585446688135771_1164911175_n 14697009_1585534321460341_1552547931_n 14705831_10209629957998526_2213376582411931698_n oromo_heroes 14741786_1582153748465065_1968198634_n 14686069_1582783245068782_1641457121_n 14741668_1585444008136039_1568458463_n 14625429_1585287414818365_545131537_n 14694743_1584789341534839_72025323_n 14686065_1584747058205734_259568636_n 14686385_1584688848211555_1454621260_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa