MARII TOKKUMMAA PAARTILEE OROMOO BIYYA ‘LONDON’ UK- Gaafa Onkololessaa 22 fi 23 bara 2016–By Abbaa Bokkuu From Oromiyaa

MARII TOKKUMMAA PAARTILEE OROMOO BIYYA ‘LONDON’ UK- Gaafa Onkololessaa 22 fi 23 bara 2016–By Abbaa Bokkuu 

Gaafa Onkololessaa 22 fi 23 bara 2016 London UK tti marii tokkummaa Paartilee Oromootu jira jennan halkaniin ka’en gara wajjiraa dhabbaatakoo(mit-mootummaa) nan deeme. Mootummaan Bulguun nama nyaataa kan tahe internet balleesse waan jiruf Wi-fi barbaacha ture kanan gara waajjirakoo deeme. Sagantan Konfiransii kunis Hayyoota seera Idil Adunyaan Lammii Oromota kan qindaa’e waan tureef hedduu gammadan ture. Sagantaan kunis kallattiidhaan kan nuuf dabarsaa ture Midiyaa kabajamaa fi jaalatamaa kan tahe OMN ture. Anis Paartilee oromoo hedduudha jedhe yaadee hin beeku sababni isaas ani ergaan dhaladhee Artistoonni oromoo yogguu isaan weellisaan waan lama afaan isaani keessa irraa deddebi’ee weellifama innis ABO fi Oromiyaa dha. Haa tahu malee yeroo booda paartiileen oromoo biyya keessatti Ulaagaa mootummaan baaseen galmahani diinaa duraa dhaabbatanii falmatan ni jiru garuu isaaniyyuu yeroo amma kana mana hidhaa qilinxootti gidiraa hedduu argaa jiru, gariin immoo maqaa ABO dhaan hidhamani mana hidhaa keessatti reebichaa, ibiddaan gubachaa, summiin du’a akkasumaas hadoochaa(torturing) fi kaan immoo kabajamtuu fi jaalatamtuu lubbuu isaan mana hidhaa keessatti, gabaa keessatti, mana jireenyaa isaan keessatti, bakka qotisaatti, mana barumsaatti, waajjiraa keessatti fi qe’ee isaarratti lubbuun isaa mootummaa Wayyaneedhaan nyaatamaa jira, samaamaa jira. Gochawwan sukkaneessaan kun yeroo namaf hin kennu sababni isaas yeroo itti ta’anii waa’ee tokkummaa odessaan osoo hin taane yerootti waraanaan diinaa dura dhabbatanii tahu qaba ture.

Hatahu malee anis sagantaa kana hordofuun jalqabee paartileewwan oromoo ani maqaa isaani dhagahee hin beekne ULFO, FIDO, kallachaa warraqsaa Oromoo, ABO tokkoomee, ODF(Overlapping party with Oromo federalist congress because karaa nagaa qabsahu waan yaala jiraniif) fi Abbaa biyya Abbaa dhugaa dhaabaa yeroo maraa(full time) Uummataa isaa wajjiin jiru kan dhugaan lubbuu isaa sabasaaf jechaa beelaa fi dheebuudhaan qabsaha jiru ture. Sila namni hojii hojjetuu fuula isaarrayyu ni beekama. Paartileen kun baayeen isaani kottaa Jaarmiyaa tokkoo ijaarra jennan bakka rafanii dammaqanii karabaataa Kokkee isaanitti hidhatani dhufani qaanii tokkoo malee qabsaha jirra jedhan dudubachuu jalqabanii (kaan lolaa jirra jedhani, anii garuu nama lolaa jiru ABO malee hin beekus). Warri kaan ajjeessas waan jiran fakkaatu garuu du’an hinjiru.

Ammas tokkoo taatani yoo gara qabsoo hidhannootti galuuf fedhii qabduu tahe yeroon jira jedhen yaada sababni isaas yerootti Ummaanni dursee deemaa jiru kanatti yoo itti hin makamiin hafnaan Paartiin keessan dhadhaa ibiddaa buutee wajjiin tokkodha. Paartii seenaa dhabeessa taha jechudha.

Tokkummaa yogguu jennu akka naaf galuttii tokkoo taaneerra jenne manatti galani ciisuu osoo hin taanee adeemsaa(strategy) qabsoo fi Galmaa qabsoo kanarratti wali galuun dursaa dirqama tahu qaba. Sababni isaas adeemsi qabsoo keenya Filannoowwan qabu hunda fixee jira amma waanti nubaasuu yoo jirate afaan qawwee qofa sababni isaas afaan qawwee afaan qawweetu deebisaa waan ta’eef. Adeemsa qabsoo kana keessattis jaarmiyaa tokkoo ijaaruuf fedhi ABO irratti hundahu qaba sababni isaas muuxannoo qabsoo fi qawween loluu namoota keessaa turaniif adeemsaa isaa sirri hordofa kan jiran ta’u isaanille beekun barbaachisaadh. Yeroo amma kanallee Hayyoonni oromoo yeroo kanatti Piroofeshinii adda addaadhaan kallattii hundaan akka burqaa Oromiyaa keessaa Mirgisaa jiru, Aktivistoonnii hedduun, artistoonni marti, Gazexxeessitoota danuu, qabsahoota duran(jaal kamal qalbeessaa, Dr Nagahoo, Dr Bayan Asobaa, jaal Leencoo Lataa, jaal Leencoo Baatii Bu’uressitoota qabsa’oota muxannoo qaban waan ta’aniif gara qabsoo hidhannoo kanatti gorsaa isaanille akkasumaas yaada isaani, dandeetti isaani itti fayyadamu waan qabnu natti fakkata). Kana qofa miti oromoon hayyoota danuu qabsa’oota hedduu waan qabuuf waan qabu mara gara qabsoo hidhannoo kanatti yaada isaani akka deebisaani jajjabbeessani gara hojiitti galuun dirqama Lammii oromoo maratti jedhen yaada


Adeemsaa jaarmiyaa ijaaru kana keessatti immoo keessumayyuu wanti xiyyeeffannaan itti kennamu qabu
• Qawwee malee bilisummaan argamu akka hin dandeenye beeku barbaachisa
• ABO jabbeessu fi cimsuu barbaachisaadha
• Mooraan waraanaa kallattii hundaan jirachuu fi cimsuu
• Qabeenyaa ykn Qarshii(go fund me) qopheessu biyya keessatti fi biyya alaatti
• Bakka meeshaan waraanaa argamu dandahu biyyoota adda addaan wajjiin hariroo uumuu.

Kan dubbata baduurra kan dhalchatan baduu wayya jedha Oromoon
Dubartii beektuun ganamaa dhalatti
Midhaan tolu biqilaa irratti tola
Midhaan nama quubsu eeleerratti beeku
Dubartiin afan kaa’aa bartee gaafa kabaluuf jedhan afan banti
Of wallaaltuun harree mana warabeessa du’a gahii dhaqxi
Dubbii jaallatee manguddootu diriirsaa
Dubbii nama jabaa dugdatu nama cabaa
Gowwaan mana warabeessatti harree guddisaa
Gowwaan soda abjuu taa’aa bulaa
Godoo kijibaa tokkoo malee hin bulani
Gofaree jaldeessa mannaa, Moluu leenca wayyaa
Fagaatuyyuu mana ofii hammatuyyuu Lammii ofii wayya
Ormi Orma mormi morma

=
By Abbaa Bokkuu
Onkololessa 26, bara 2016

14877057_1598034146877025_1950788297_n 12747921_958711487511681_960676889648578015_o 14885886_1598014033545703_471802611_n 14570467_1597470810266692_8405792619884966748_n 14872410_1598009066879533_1588566048_n 14877061_1597972720216501_217202846_n 14877073_1597937793553327_730005245_n 14886345_1597897936890646_976816848_n 14877257_1597892876891152_94853976_n 14825691_1597873876893052_1698370583_n 14825677_1595663730447400_153002470_n 14886302_1596519503695156_477885547_n 14885783_1596741273672979_626566501_n 14877686_1596601050353668_625744428_n 14877051_1596720817008358_1253468515_n 14877012_1596576380356135_1205361093_n 14876393_751242021680696_530796886_o 14872433_1596868360326937_538967429_n 14872586_1595384230475350_1510028602_n 14874836_1596518057028634_172604979_n 14875080_1596687023678404_1470525973_n 14826465_1596830060330767_2133496903_n 14825795_1595239513823155_1218466658_n 14825731_751240171680881_2143868157_n 14825525_1595563617124078_814370394_n 14813699_1594709170542856_538749698_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n-1 14800845_1594715677208872_993857122_n 14800804_1594455563901550_1222903450_n 14794078_1594586527221787_1683129887_n 14720429_1164384150296015_3683364682035139769_n 14696854_1595472277133212_1987368484_n-1 14696854_1595472277133212_1987368484_n 14825677_1595663730447400_153002470_n 14872567_1595734637106976_626033935_n 14875063_1595747257105714_1669326777_n14877921_1596265843720522_1415925777_n-1 14875090_1596266013720505_55398053_n 14826234_1596331683713938_799709351_n 14826234_1596331683713938_799709351_n-1 14872586_1595384230475350_1510028602_n 14825795_1595239513823155_1218466658_n 14800845_1594715677208872_993857122_n 14800804_1594455563901550_1222903450_n 14794078_1594586527221787_1683129887_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n-1 14801014_1595486097131830_1067498342_n 14813699_1594709170542856_538749698_n 14793785_1594422547238185_608831423_n 14696854_1595472277133212_1987368484_n 14696854_1595472277133212_1987368484_n-1 14610869_749979358473629_2641280639026119660_n 14794095_1594144480599325_961685372_n 14800739_1594144860599287_1913811662_n 14813376_1594101240603649_2141641026_o 14808902_1593437880669985_677422544_o 14808027_1593449360668837_381971614_o 14805454_1593397400674033_125319901_n 14805454_1593397400674033_125319901_n-1 14804737_1589109367769503_1149531807_n 14804767_1591733700840403_760345582_n 14805569_1589103601103413_695944477_n-1 14805569_1589103601103413_695944477_n 14800874_1593299064017200_1039013528_n 14800969_1593511370662636_894842309_n 14800892_1589441737736266_1851858221_n 14800892_1589236441090129_99427883_n 14800826_1588985487781891_1643410171_n 14800826_1588985487781891_1643410171_n-1 14800813_1589412331072540_150957861_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa