Diraamaan Maqaa jijjiramaatiin OPDO keechatti Raawwachaa Jiru Wayyaanee Badiirraa Hin Baraaru. Baarentuu Gadaa Irraa//

Diraamaan Maqaa jijjiramaatiin OPDO keechatti Raawwachaa Jiru
Wayyaanee Badiirraa Hin Baraaru.

Baarentuu Gadaa Irraa//

Diina waggoottan 25n darbaniif nu weerartee; nusaamaa, nujjeesaa fi biyyaa nu godaansisaa turtee fi jirtu wayyaanee akka kamittuu kaban qabsoo ummanni Oromoo taasisaa jirurraa baraaruun hin danda’amu. Ammaan achi eenyuyyuu dhufu wayyaanee fi ummata Oromoo walitti araarsuu hin danda’u.

Wayyaaneen har’a qabsoo Ummata Oromootin baaragdee kan qabduu fi gadi dhiiftu wallaalaa jirti. Ilmaan Oromoo Kaan qaawween itti bobbaatee fixaa, kaan ammoo hololaan, kan hafe ammoo horiin burjaajeessuuf tattaaffin taasisaa jirtu amma hin qabu. Ibidda qabsoo Oromootin itti qabatee jiru, FXG ummanni Oromoo keessumaa qeerroon Oromoo itti qabsiisee jiru ofirraa dhaamsuuf asiif achi utaalaa jirti. Yaalii ijibbaataa gaggeessaa jirti. Yaalii itti jirtu kana keessaa ammoo tokko ajjeechaa, hidhaa fi dararaa cinaatti holola yeroon itti darbe maqaa jijjiramaatiin OPDO fi ergamtoota ishii dhaaboolee bixxilte
keessatti diraamaa hojjechuudha.

Akkuma arginuu fi dhageenyu, ykn quba qabnutti kan yeroo ammaa kana galagalaa ganama gutummaa Oromiyaa keessaa gabaafamu, ajjeechaa, hidhaa fi dararaa waraanni Aga’aazii ummata Oromoorratti raawwachaa jiruudha. Saamicha, fi dubartoota Oromoo xiqqaa guddaa waraanni safuu hin beekne kun gudeedaa jiraachudha. keessumaa ammoo Erga labsiin yeroo atattamaa kun bahee asii wantii baayyee nama sukanneessuu yakki danuun ummata Oromoorratti waraana murna gabroonfattuu tanaan
raawwachaa jira. Waraanni kun kan yeroo kamiituu caalaa ajjeechaa , saamicha, fi hidhaa ummata Oromoorratti gaggeessaara.

Hammeenyi inniraawwatu sirnni Wayyaanee sirna Faashistii ta’uu ifatti ragaa bahaa jira. yakki raawwatamaa jiru icciitii addabaabaayii ta’ee akkuma nutis taane addunyaan quba qabu; waraanni Sirnichaa maqaa labsii atattamaatin Oromiyaa keessatti bobbafame yakkarratti yakka raawwachaa jira.
Har’a Oromoon bahee galuu dadhabeera, hojjetee nyaachuu dadhabeera, daladalatee wanti guduffate waraan sirnichaatiin irraa saamamaa jira. Barataan barnoota isaa akka nagahaan hin baranne Aga’aaziin qawwee qabatee mataarra ijaajjee tuma. Walumaa galatti haawwan,manguddoonni, daa’immanii fi abbootiin amanataalleen osoo hin hafin waraana sirna gabroonfataa kanaan yeroo ammaa kana reebamaa, hidhamaa fi dararamaa akka jiran ragaa lakkaawuun hin barbaachisu.
Waraanni gabroonfataa maqaa labsii atattaamaatiin akka ilmaan Oromoo bakka argetti ajjeesuuf heyyamni kannameef kun horii keessan dhaqaa baankiidhaa baasaa jedhee ilmaan Oromoo abbaa maallaqa kanaa ajjeesee horii isaa fudhachuu, dubartii abbaa warraa fi maati biratti gudeeduu raawwachaa jiraachuunis dhugaadhuma yeroo ammaa kana gabaafamaa jiruudha. walumaa galatti wayyaaneen kaan ajjeechaadhaan, kaan hidhaa fi dararaan kan hammeenya ishii hin hubatin yoo jiraateef ammoo
hololaan bara bittaa ishii dheereffachuuf carraaqaa jirti.

Ajjeechaa fi hidhaa akasumas dararaa waggoottan 25n darbaniif itti jirtu dhiifnee diraamaa maqaa jijjirama fiduu jedhuun wayyaaneen amma itti jirtu qofaa yoo kaafnee ilaale wantoonni tibbana godhaa jirtu ammam akka dhiphattee fi baaragde ifatti mirkaneessa.

wayyaaneen gaafii ummattoota biyyattii keessumaa ammoo gaafii ummata Oromoo; gaafii bu’uuraa, gaafii mirga abbaa biyyummaa, hiree ofii ofiin murteeffachuu jedhu dhiiftee yoo tarii namni gowwoomu jiraate
jettee maqaa jijjiramaatiin OPDO hojii ergamummaaf bixxilte kaan muudaa kaan ammoo buusaa jirti. akkuma onkololessa 23 bara 2016 guyyaa tokko dura muldhate isa ministeera ture naannootti, isa naannoo ture federaalaatti, isa koleejjootaa fi yunivarstoota keessa taa’ee ilmaan Oromoo ficcisiisaa fi hisiisaa ture maqaa “nama miseensa

Koree giddu galeessaa OPDO hin taane sivilirraa finnee muunne” jedhuun Hololaa fakkeessii gaggeessaa jirti. Haaluma kanaan Lammaa Magarsaa Af-yaa’ii caffee fakkeessirraa kaafamee yoo Pireezidaantii naannoo Oromiyaa ta’u isa bakka bu’uun ammoo namni itti ananaa pireezidaantii naannoo Oromiyaa ture Asheetuu Dasee afyaa’ii ta’ee muudameera. Ergamtoonni 4 olis maqaa itti aanaa Pireezidantiitin naannoo Oromiyaatin muudamaniiru.

Kun diraamaadha, diraamaanuu dhugaa qabatmaa lafarra jiru waliin wal simuu qaba. akn wayyaanee garuu gongumaa dhugaa ummanni Oromoo barbaaduu fi irra jiruun kan wal simatuu miti. diraamaa kana keessatti akkuma argne namoota asiif achitti jijjiruu malee jijjirama ummanni Oromoo barbaadu san of keessaa hin qabu, ummanni Oromoo wayyaaneerraa jijjiramaa homaatuu eegaa turus baatu, diraamaan kun martuu bakka takkattilee gaafii Oromoon bakki itti wal qabatu hin jiru.Diraamaan kun diraamaa ifatti wayyaanee jabeessuuf taasifamaa jiruudha.

Wanti wayyaaneenis ta’e OPDOn hubnachuu dadhabde ummanni Oromoo karaa kamiinuu suphaa wayyaaneen bara bittaa ishii dheerafachuuf taasiaa jirtu ummata eggachaa jiru ta’uu dhiisuu isaati. Hololli kun Oromoonis ta’ee ilmaan isaa qabsoo bilisummaa eegalanirraa secondii takkaaf kan dhaabbuu miti. ittuu jabeessa. jabaachus qaba.

Keessuumaa qeerroon diddaa eegale finiinsee itti fufuudhaan diramaa diinaa kana fashalsun dirqama lammummaati.Kan bilisa nubaasuu, kan saamcicha, gabrummaa fi roorroo bara dheeraa kana jalaayis nubaasu qabsoo keenyaa fi qabsoo keenya qofaadha.Suphaan diinaa, abalu muudeefi kaaseen wayyaanee bara bittaa fi saamichaa dheereffachuu malee bu’aan oromoof fiddu waan hin jirreef qabsoo eegalame finiinsanii itti
fufuun dubbii fardiidha.

Abiyyi Ahimad eenyu ??
ከሳይንስና ተክኖሎጂ ምንስተርነት ወደ ኦሮሚያ የተላከው አብይ ኣህመድ ማነው?

Barentuu Gadaa//

አብይ አህመድ ዉለድቱ በኦሮሚያ ክልል ጂማ ዞን አጋሮ ከተማ ሲሆን ገና ከ10-12 አመት እድሜ ላይ ሳለ የጎዳና ተዳዳሪ ሆኖ ከሚኖርበት አጋሮ ከተማ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ 1984 የዛሬ 24 አመት በፍት፣ የኦህድድ/ወያኔ/ ሰራዊት በከተማዉ ሲያልፍ አይቶ አልቅሶ “ከናንተ ጋር ልህድ” ብሎ የተቀላቀለና ተከትሎም ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ቤጊ የተጓዘ ሰዉ ነው። አብይ አህመድ ለብዙ ግዜ ተስፈኛ(ማንጁስ) በሚባለዉ የወያኔ አሰራር ቤጊ ና አከባቢዉ ሰፍሮ የአከባቢዉን ህዝብ ሲያዉክ የነበረ “አሰፋ ብርጌድ” የተባለ የወያኔ የጦር ክፍል
ዉስጥ ምግብ ቤት እየሰራ፣ ወታደራዊ ትምህርትም አየወሰደ አደገ።

ከፍ እያለ ሲመጣ ደግሞ “የጠላት ሬዲዮ ና መገናኛ ዘዴዎች ጠለፋ” ትምህርት በተከታታይ ወስዶ በከፍተኛ ደርጃ ወያኔን ማገለገል ጀመረ። በዝህ “የጠላት ሬዲዮ ና መገናኛ ዘዴዎች ጠለፋ” ስራዉ በአከባቢዉ ከነበሩት የተሻለ ሆኖ በመገኘቱም ወደ ማዕከል መጥቶ እንዲሰራ ተደረግ። ይህ ትናንት የአጋሮ ከተማ የጎዳና ተዳዳሪ የነበረ ሰዉ አናቴም አባቴም ወያኔ ነው ብል ከማመኑ የተነሳ ለ ወያኔን በከፍተኛ ደራጃ ማገልገሉን ተያያዜ። የተማረዉን የመገናኛ ዘዴውች ጠለፋንም በማጠናከርና በማሻሻል ኢንተርነትን፣ ረድዮን፣ ሳተላይትን፣ ስልክን ና
ሌሎችን አየጠለፈ ልአለቆቹ በተለይም ለጀነራል ወልዳረጋይ ማቅረብ ጀመረ። የበለጠ ጠልፋ በመፈጸም እንዴት ሕዝብን ማፈን ኣንደሚቻል ሰርቶ አቀረበ። ጀነራሉም ለወቅቱ ጠቅልይ ምንስትር መለስ ዜናዊ አቀረበ። መለስ ዚነዊም የተቃዋሚዎችን አንቅስቃሴ ጉጉት ነበረዉና በ አብይ አህመድ ኦቅድ ተደሰተ። ቤተ መንግስት ጠርቶት ያለዉን
አድንቆት ከገለጸለት በኋላ በኣስቸኳይ ለከፍተኛ የመጋናኛ ዘዴዎች ጠለፋ ትምህርት ወደ ደቡብ አፍሪካ ላከዉ።

ትምህርቱንም በብቓት አጠናቆ መጣ። ወዳይዉ በመረጃና ደህንነት መስራያ ቤት በጀነራል ወልዳረጋይ ( ወያኔ) ስር የኦሮሚያ ክልል የመረጃ ጉዳይ ሃላፊ ሆኖ ተመደበ። በበርካታ የኦሮሞ ዜጎች ላይም ስለላ በመፈጸም ኣስወንጅሎ ወህኒ አንዲወርዱ፣ ተይዘዉ አንድሰወሩ አስደርጋችዉ። በዝህም ከመለስ ከፍተኛ ዉዳሴና አክብሮት አግኝቶ ወደ
መገናኛ ሚንስቴር የመረጃ ደህነት ሃልፊ ሆኖ በወቅቱ የመገናኛ ምንስቴር ምንስትር ጁኔዲ ሳዶ ስር ተሾመ። እዝህ መስራያ ቤት ሆኖ በቀጥታ ከወቅቱ ምንስትር ከአቶ ጁኔዲ ሳዶ ሳይሆን ከመለስ ዜናዊ መመርያ ኣየተቀበለ የስልክ፣ የኢንተርነት ና የመጋንኛ ዜደዎች ጠላፋን በተመለከተ በበላይነት ይመራ ነበር። የግለሰቦችን መረጃ
በመጥልፍ የተዋጣለት ቀበኛ ሆነ።

እሁንም ባሳየዉ ብቃት መለስ ዘናዊን ጨምሮ ከፍተኛ የህወሃት አመራሮችን በማስደሰቱ ጁነዲ ሳዶ የመገናና ሚንስትር ሆኖ ሳለ ኣሱ ከታች ሆኖ ጁነዲ ሳዶን ሲያሽከረክር ቆየ። ለጁኔድም አይታዘዝም ነበር። መለስ ከሞተ በኋላ ደግሞ ለአሁኑ የመረጃ ደህንነት ዋና ዳረክተር ለጀነራል ወልዳረጋይ ተጠሪ ሆነ። አብይ ኣህመድ ለወያኔ እየዋለ ያለዉ ዉለታ ሚና ቀላል ስላልሆነ መለስ ቢሞትም ተሰሚነቱ እየጨመረ መጣ። ለዝህ ዉለታዉም የሳይንስና መጋናኛ ምንስተር ሆኖ ተሾመ። እስከ ጥቅምት 23- 2016ም ሲያገለግል ቆዬ። አብይ የኮርያ ኢትዮጲያ ወዳጅነት ማህበር ፒረዚዳንትም ነበር። ወጣቱ ምንስተር በመሆንም ስሙ ይነሳል።

ትላንት ጥቅምት 23-2016 ደግሞ ወያኔ ባቀናበረችው ድራማ በምክትል ርዕስ መስትዳደርነት የኦሮሚያ ካብነ አባል ሆኖ ተሹሟል። ውይም ወደ ኦሮሚያ ተልኳል። እናም ይህ ከጎዳና አስከ ምንስትርነት በወያኔ ስር ያደገ፣ ያተማረ፣ የሰራ ና የኖረ ሰዉ እዉን ለኦሮሞ ሊሰራ መጣ ወይስ ሊሰራበት መጣ?

እንዳያው እንድታዉቁት ብዬ እንጂ ባጠቃላይ ኦፕዲኦ እንደ ኦፕዲኦ መች ለኦሮም ህዝብ ሰራትስ ታዉቃልች።!! የቀሪዎቹን ደግሞ ሌላ ግዜ ይዤ የምቀርብ ይሆናል።

14813376_1594101240603649_2141641026_o 14800739_1594144860599287_1913811662_n 14794095_1594144480599325_961685372_n 14805569_1589103601103413_695944477_n 14805569_1589103601103413_695944477_n-1 14804767_1591733700840403_760345582_n 14804737_1589109367769503_1149531807_n 14800892_1589441737736266_1851858221_n 14800892_1589236441090129_99427883_n 14800826_1588985487781891_1643410171_n 14800826_1588985487781891_1643410171_n-1 14793769_1589386374408469_1117191900_n 14797298_1589440111069762_345801400_n 14632813_1232224713514210_6869282104272867128_n 14800826_1588985487781891_1643410171_n 14800892_1589236441090129_99427883_n 14800892_1589441737736266_1851858221_n 14804737_1589109367769503_1149531807_n 14805569_1589103601103413_695944477_n-1 14805569_1589103601103413_695944477_n 14055792_1589042531109520_1381831033_n 14800813_1589412331072540_150957861_n 14686319_1587981631215610_179667796_n 14793769_1589386374408469_1117191900_n 14797298_1589440111069762_345801400_n 14800813_1589412331072540_150957861_n 14625384_1586800294667077_274829229_n 14055792_1589042531109520_1381831033_n 14619943_1585762881437485_646935237_n 14741819_1587111817969258_99707394_n14686584_1584143808266059_1858643672_n 14686460_1584391204907986_441972113_n 14696896_1584417021572071_1828613982_n 14658391_1584441448236295_863055926_n 14628071_1584432734903833_1235519103_n 14619943_1585762881437485_646935237_n 14794228_1585832664763840_1117138106_n 14740980_1584048141608959_1592798618_n 14658248_1584091858271254_68797624_n 14658248_1584091858271254_68797624_n-1 14699696_1584598954887211_793605317_n 14694915_1584655218214918_1969110440_n 14686065_1584747058205734_259568636_n 14694743_1584789341534839_72025323_n 14625429_1585287414818365_545131537_n 14741738_1585287474818359_613053568_n 14741861_1585374328143007_90306968_n 14686684_1585401078140332_199883554_n 14627704_1585443398136100_1406451060_n 14741668_1585444008136039_1568458463_n 14694673_1585446688135771_1164911175_n 14697009_1585534321460341_1552547931_n 14705831_10209629957998526_2213376582411931698_n 14741786_1582153748465065_1968198634_n 14686069_1582783245068782_1641457121_n 14699808_1582786695068437_1688975073_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa