XALAYAA JAALALAA? (Xalayaa Jibbaa? kkkkk) Dubbifamuu qaba: Abdii Guuttataan

#Xalayaa_Jaalalaa

Hawwii akkam nagaadhaa?Ani fayyaadha.Nageenyikoo jaalalaa gaara yaabee bu’e,galaana qaxxaamuree,qilleensarra balali’ee si haa dhaqqabu.

Guyyaaf bara gammachuu bara biyyoo waliin daakaa turre, bara dhoqqees waliin laaqnee guddanne sanan yaadee yaadni naan caba.bara tiiyaatira abbaa manaaf haadha manaa taanee,daboo kadhannee ijoollee qochiifachaa turre,bara ijoollummaa.

Nii yaadattaa?baras utuu dagannee wal hin dagannu,wal malee nama quba hin qabnu,feenu wal gangalchaa ,wal cicciniinaa,takkas hanga hidhiin keenya lameen waan maqxe himtutti wal dhunganna.Ajab barri sun utuu har’a ta’ee?Guyyichis anumaaf sii jedhee maal ta’a yoo duuba deebi’ee?.

Hawwii,elaa erga gaafa baateeti ijjikoo ol deebi’ee shamarra biraa hordofaa hin jiru.Feedhiin qaamakootis gaafa baatee qabe waan na keessatti gudunfamedha.Yoon taa’u qaamonnikee hundi na dura daaddisu,haalli uffannaakee, urgaan uffatakee,dhahaan shurrubbaakee,xuuxxoon hidhiikee addatti na dura dhaabbata,koo hidhiin erga ati irraa fagaattee waan sooroma (xoorrataa) ba’e fakkaata,hidhiin hormaa akka hidhiikee natti mi’aawuu hin danda’u sammuukootu akkasiin of na amansiise,gaafa galtuufan sii kaahee jira,atoo?bareeddinnikee durii sun adaraa akkasumaan sirra jiramoo?gammoojjiin biyya hambaa kun bifakee balleessiteettii?an miidhaginakee miti ijaan si arguufan gaggabaa jira,guyyaa ati naa dhuftu,guyyaa turtii waggaa 40 dura waliin turre sana wal yaadachiifnaafan si eegaa jira,jabduuko ati gara kuteettiidha obsitee kaayyookeef akka manaa baatetti itti cichitee jirta,jijjiirama maatiikee waan hawwituu hojiin nuffisiisaan sitti dhufullee damdamachaa jirta,kanatu akkan hamma ati dhuftutti hin fuuneef na qabee,na sakaalee jiraam,”ani Hawwii qaba Hawwiinkoo naa galti gaafasheen galtu malee isheen ala mana biraa ijaarrachuu hin fedhu,aniif isheen waaqayyoo waliif nu kennedha hormatti baruuf dhagaa(Tulluu Koomtooo) Naqee sochoosi jechuu walin tokko” jedheen harmeef abbeekoo takaroo qabaa jira har’a utuu dhufakee eegnuu abbaakoo dhiisii anuu dulloomeera Garuu,Hawwii mucaa Yuunibarsiitii Adaamaarraa bahee abidda bosona baalee dhaamsuu dhaqee abiddi qabatee gube nii yaadattaa?moo nii dagattee? Shuumaa mucaa achumatti hiriyaansaa Abiddi gubee jennaan maraatee har’a Gidda keessatti xinnaaf guddaan”Baalee” jedhee itti qoosu,kan baalaaf raabi muka kolfaa godhate sanahoo?Innii utuu ati galtee aniif ati cidha guddaa akka addunyaatti gurra namaa hawwatu,kan gugsii fardaa,konkolaataa,dhiichisa Foollee,faccee dabballee tiin faayamee cidha addaa jedhamuun UNESCO irratti galmaahu galtee waliin gaggeeffannee nii fayyaam,inni raata’es nii dammaqa,inni du’es nii ka’a,inni maraate maraatummaan isaa fayyaan hammachiifama.

Hundaafuu guyyaan ati galtu ati na dhoksitee narraan bahuuf jettaa egaa durseen of qopheessa,waan Mankaahaaf,waan cidha ittiin gaggeessinu hojjechuun dirqama,farsoo Amaamotaa buquriirraa Gaanii(kan supheerraa tolfamu farsoo buquriin itti naqamudha) hedduutti naqaniif amumaa kaaseen harmeekootti hima.Cidha keenyaaf Gaanii hedduu harmeen tolchaa jirti namoota Farsoo hin feeneef keessumoota ollaaf Cuggee(akkuma gaanii taatee tiqqooshee kan Okkootee bishaanirra jirtu)qopheessiteetti. waamicha waammachuun eegala.Waaggaa hanga kana gumaatan hormaaf laachaa ture sana naa deebi’uuf ga’eera.Akka Amaamotakoo irraa hin hafneen jedha.

Hawwii atis gamakeetiin cidha guddaa taasifachuun hawwiikoo guddaa waan ta’eef waan sirrraa eegamu raawwadhu.An si hin ajaju ati nama ogummaa jabaa qabdudha,beekumsa sammuu badhaadhe baattee jirta.Kanaaf mee guyyaa gammachuu keenyaa guyyaa kikiksaa,Qasaatii,Kolfaa sanaaf waan oolu atis dalagi.


Naagaatti
Ijji nagaa wal nu haa argu
Hiriyaakee Suutumaadha Oromiyaarraa
Jaalallee dirqiin jiruu addaan nu tamsaase Hawwii Dhabbasaatiif bakka jirtutti

14793747_1586693671344406_675852049_n 14793778_1587057404641366_1808262311_n 14793999_1587038927976547_388466960_n 14794052_1587142777966162_501061662_n 14794054_1586933444653762_266243602_n 14794228_1585832664763840_1117138106_n 14801037_1586698768010563_330279277_n 14633192_641017329392611_5932703609944899310_o 14642858_1580603268620113_469356567_n 14642905_1580572518623188_1858780826_n 14658279_1581788375168269_210535757_n-1 14658279_1581788375168269_210535757_n 14686475_1581854591828314_681374676_n 14694673_1585446688135771_1164911175_n 14694903_1584227611591012_1576283336_n 14697009_1585534321460341_1552547931_n 14699717_1581789271834846_1056163269_n 14699723_1581822048498235_1055848794_n 14741672_1581853465161760_1603524335_n 14741763_1586720024675104_1050902339_n-1 14741763_1586720024675104_1050902339_n 14741819_1587111817969258_99707394_n-1 14741819_1587111817969258_99707394_n14619943_1585762881437485_646935237_n 14625384_1586800294667077_274829229_n14741861_1585374328143007_90306968_n 14686684_1585401078140332_199883554_n 14627704_1585443398136100_1406451060_n 14741668_1585444008136039_1568458463_n 14686098_1585445014802605_1267090975_n 14741786_1582153748465065_1968198634_n 14705831_10209629957998526_2213376582411931698_n oromo_heroes 14697009_1585534321460341_1552547931_n 14694673_1585446688135771_1164911175_n 14699808_1582786695068437_1688975073_n 14686069_1582783245068782_1641457121_n 14696965_1582802075066899_1458982568_n 14696794_1582850175062089_996521474_n 14697027_1583020341711739_1203805589_n14606517_1283475175016219_8886168221002430172_n 14572834_1127331800637952_8794763263111052877_n 14572212_1127331760637956_5938982153662023370_n 14695494_1222459577824057_331427426561858014_n 14517510_1222498527820162_4682990615668179584_n 14699957_1577965918883848_770912635_n 14699891_1577992208881219_1969608130_n 14658201_1578859732127800_743170558_n 14643077_1578884662125307_539182402_n 14643180_1579066378773802_501122047_n 14699887_1579084295438677_2104594426_n 14741043_1579084392105334_231640877_n 14696764_1579147632099010_251898764_n 14686285_1579148778765562_1959750620_n14686542_1579326965414410_2076379614_n 14686191_1579358345411272_231295273_n 14695485_642833279228866_9103426521081186887_n 14680746_643228952522632_3582407964753812985_n 14642926_1579408535406253_494136081_n 14642926_1579408535406253_494136081_n-1 14643028_1579439928736447_886837421_n 14642927_1580666861947087_139158482_n 14686133_1580680058612434_1720624302_n 14658425_1580696778610762_331075015_n 14658326_1580719105275196_68007959_n13938498_1100502663350831_5823776468345039604_n 13938498_1100502663350831_5823776468345039604_n 13925118_635057526652990_7746212866499181497_n 13902732_635057386653004_6580733550156286375_n 13891820_635057043319705_1323428927187360676_n sheeraa3

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa