MEE WALIIN FALA HAABARBBAANNU: Sanyii Namaa’tiin

MEE WALIIN FALA HAABARBBAANNU
Sanyii Namaa’tiin

1. Yaada Bu’uura

Impaayerri Itiyophiyaa jedhamttu kun humnna qawweetiin ijaaramtte hanga har’aatti qawween eegamtte kan turtte ta’u ishee ni beeknna. Fedhii isaanii malee mirga isaanii sarbamanii kan Impaayera kana keessa turan ummatoota heddutu jira.Eega impaayerri kun tolffamtte calqabee ummatoota Impaayera kanaa kan darbaa dabarssaan hacuuce bulchaa ture murnna ummata muraasa keessa ba’an turani.

Impaayera taate biyya ijaaramtte biyya ummattootnni garaagarummaa qaban heddumminaan keessatti federaaliizimiin tolffamu fedhii uummttoota kanaa irratti hundaa’uudhaan achii ol ijaarama (it has to be consent-based and negotiated). Kunimmo marii fi qooda fudhanna ummatoota hundumaa kan gaafatu waan ta’eef biyyattiin fedhi uumata irratti hunddooftte achii ol ijaaramtti jechuudha (bottom up). Ummatootnni kun dhiibba tokko malee haala bilisa ta’een mata mataanis ta’e waliin marii bal’aa deemssisu qabu. Gara biyya kana waliin ijaarraatti yoo ni adeemnna ta’e Impaayerri kun fedhii ummatoota biyyatti irratti hundooftte deebite ijaaramu qabddi (consent- based and negotiated statehood). Sanas ta’e kana adeemammiin keenya maal ta’u qaba ? Gama uummata Oromootiin qophiin godhamu qabu maali?

2. Kan Walikkeenya Ilaalchise

Ummatnni Oromo calqaba waan fedhu sirriitti beeku qaba. Akka kootti Oromoon abba biyya isaa ta’u qaba isa jedhu irratti garaagarummaan waan jiru natti hinfakkaatu. Warri isa kana hinfudhanne yoo jiraatan warra akkasi waliin dhimma hinqabnnu. Warri abba biyyummaa Oromo irratti yaada tokko qaban tarii akkaataa Oromoon abba biyyummaa isaa mirkaneeffatu irratti garaagarummaa qabaachu ni danda’u. Garaagarummaa kun diina waloo waliin akka isaan hinlolle isaan dhorku hinqabu, hindanda’us. Hanga diina waloo dhabamssifnnutti abba biyya keenya taanutti waliin tumssuun ni danda’ama. Isa booda dhimmi keenya kan walii keenya ta’a, kan firri waliin haasa’ fixate ta’a. Isaan kun yoo waan borii irratti mataa walcabssaa bara isaani kan fixan ta’e,kan borii bor taate hafti.Bor sana oso hinargin hafu. Akka yaada kootiitti hundumtti keenya amma Wayyaane lolu irratti walhaataanu dura isheen nurra haagalttu. Kana gochuuf hundumtti keenya qabsso diina dhabamssiisu irratti fuuleffachu qabnna. As irratti ummatnni keenya kan dhaabota adda addaa kana faana hiriirani yaada bor maalttu t’aa irratti yeroo isaanii balleessan dhaabu qabu. Beekas haata’u osoo hinbeekin yyadi akkasii diinaaf tola. Humnna diina irratti boba’ee lolu qabu harkka hidhee gaad’iee kaa’a (disarming). KANAAFU HUMNNOOTA ABBAA BIYYUMMAA OROMOTIIF LOLAN GIDDUUTTI OLOLLI BIFA KAMIINU ADEEMSSIFAMU DHAABBACHU QABA.

Garaagarummaan dhaabbilee Oromo giddu jiraatu tarii bifa qabsso hidhannootiif qabsso hidhanno- malee (non-violence) irratti ta’u danda’a. Duraan dursse wanti beekamu qabu qabssoon hidhannoo-malee (non-violence form of struggle) qabsso hidhannoon walsimssiisanii deemssisuun kan danada’amu ta’u isaati. Ummatnni keenya hubanna akkasii akka inni horatu gochuu irratti dhaabbileen Oromo midiyaan Oromo hayyootnni Oromo bal’inaan irratti hojechu qabu. Keessuma hogganttootnni qabsso bifa lammenu (both non-violence and armed struggle) walsimssisanii adeemssisu irratti walhubanno fi ejjennoo cimaa qabaachu qabu.Kana jechuun WARRI QABSSO HIDHANNO JEDHANIS WARRI QABSSO MEESHA-MALEE JEDHANIS QABSSO ISAANI WALSIMSSIISANI ADEEMSSISU WAAN TA’EEF WALIIGALU QABU.

Gama warren qabsso hidhanno murtteessaadha jedhaniitiin JAARMIYAA TOKKO JALATTI GURMMAA’UUN DIRQAMA ISAANIITI. QABSSOON HIDHANNO FACA’AAN INJIFFANNO ARGAMSSIISU HINDANDA’U. KANAAFU QABSSOON HIDHANNO OROMO HATAMAAN HIN WAALTA’UUTU YOO TA’E GAAGA’AMA GUDDAATU UUMMATA OROMO IRRA GA’A JEDHEEN YAADA’A.

WARRI QABSSO HIDHANNOO- MALEE DEEMSSISANIS AKKUMA KANA WALII GALTTE TOLFFACHU QABU. YEROO INNI TOKKO WAAN TOKKO JEDHU INNI BIRAAN WAAN BIRAA JEDHA YOO TA’E QABSSOON UUMMATAA NI FACAATI DIINARRAAN MIIDHAA GA’UUN HINDANADDA’MU. AMALLEE IDDO TOKKOO TOKKOTTI HOGGANSSA WAALTA’E DHABUUN IRRAA KAN KA’E GAAGA’AMNNI MUL’ATAN NI JIRU.

3. Waa’ee Hariiro Qabsso Ummata biro Waliin Uummachu

Dubbiin dhibdduun dhiheenya kana deddeebite kaatu tokko waa’ee hariiro uummata Amaaraatiif warra biro wajjin tolffachuuti. Haala amma uummatnni Amaara Wayyaane loluutti seene jiru kana keessatti Amaara akka diinaatti fudhachuuniif hariiro hinuummnnu jechuun tofttaa Wayyaaneen waggooti 25 duraa calqabdde itti fayyadamaa turtte duraa fashaluu isaatiin isheen itti gaabbaa jirttu harka isheetti deebisuudha. Isaan waliin Wayyaane loluun yoo bu’aa isaa malee miidhaa isaa hinarggu. Isaan mirga Amaaraatiif lolu. Nuti mirga Oromotiif lolla. Nu lammeenu Wayyaane lolla. Waan isa boodaammo yoo tole waliin toffanna yoo dhibemmo isaanis biyya Amaara jiru nutis biyya Oromo jirra.

Waa’ee Amaara ilaalchise uummata Amaaraa isa biyya Amaara jiruuf warren olaantummaa Amaara afarssan (old die hard Amhara elites seeking to restore the old Amhara hegemonic system) gargarbaasnne ilaalu qabnna. In fact, we have to isolate those seeking hegemony from the Amhara people fighting for ther right to self determination. Amaarri akka Amaaraatti qabssoon inni TPLF irratti adeemssisu qabsso keenyaaf tumssa cimaa yoo nuu ta’e malee waan nu miidhu hinqabu. Humnna TPLF irratti dhagaa guuru hundumaa waliin tumssa qabsso tolffachuun bu’aa qaba. Humnna TPLF ni facaasa, ni laaffisa.Asrratti fageessanii yaadu feessisa. Humnni Amaaraaf Oromo yoo waltumsse qabsso yoo Wayyaane irratti qindoominaan deemssise humnni Wayyaane kana dachee bal’aa kana irra faca’uun irbbaata qabssa’ota keenyaa taate hafti. Kanatti yoo uummatootnni biraa dabalaman kufaatiin Wayyaane ni saffisa.Akka an jedhutti Oromoon humnnootnni farra Wayyaane ta’an hundumttu akka tumsa qabsso uumman gochu qaba. Ummatni Oromoon Gaanffa Afriika kana keessatti hojii isaan gitu gara hojechuutti cehu qaba.

Anuma dabalatee seenaa dabre irraa ka’uun Habashaan nu dagu jenna. Gaaffiin ka’u qabu garu, nuti maaliif yeroo hundumaa dagamnna? Isaan eenyu nu daguuf nutimmo eenyyu dagamuuf? Ilaalchi kun sykoloji of xiqqeessani ilaalu irraa madda. Oromoon ilaalcha akkasi mo’achu qaba. Inni biraa kaleessi har’a mitui. Ammaan booda biyyatti kana keessatti humnna Oromoon daga jedhee yaaduun barri isaa dabreera jechu dabda’u qabnna. Homtinu sichi nundhaabu jedhaa jirti Qeerroon Oromo. Jechu qofa osoo hintaane agarssisa jirti. So gone are the days when others can deceive us.

4. Waa’ee walgahi Oromoon qofaatti Waamu

Dhiheenya kana Oromoon maaliif qophaatti walgahii waama gaaffiinjedhu ka’aa jira. Waa’een Impaayera Itiyoophiyaa deebisani ijaaru yammu ka’u ummatootnni biyyatti keessa jiran marii sadrkkaa lamatti adeemssisu qabu. Inni tokko uummati kamiyyu akka uummataaatti duraan dursse walgidduutti marii adeemssisu qaba. Itti aansse sadarkkaa lmmaffaatti ummatootnni biyyatti bakka tokkotti waliin marii biyyoolessa gochu qabu. Gama Oromootti yoo dhufnnu walgidduutti Oromoon maal fedha inni jedhu murttaa’u qaba. Isa fedhu kana argachuuf maal gochu qaba, eenyutu godha isa jedhu irratti waliigalu qaba. Walgahiin jedhamu kun Charterri jedhamu kun akka Oromootti eessa deemnna, warra biraa waliin yoo fala barbbaanna ta’e attamitti adeemnna gaaffiilee jedhaniif deebii fudhate dhihaata.

Oromoon walgahii kan isaa ta’e kana irratti maaliif ormma waama? Akka Oromootti mariin sadarkkaan calqaba kun sirriitti itti hinqophaa’amu yoo ta’e, Itiyoophiyaa ishee duriitu bifa biraan deebi’ee dhufuuf jira. Ormmi waan fedhee yoo jedhe nuti duraan durssine akka Oromootti maal akka feenu irratti walii galu qabnna. Isaanis akkuma kana akka mata mataatti waan fedhan irratti walii galu danda’u. Isa booda sadarkkaa lamaffaatti akka uummatoota Itiyoophiyaatti waan feenu qabanne dhihaachuun biyyattiin kan fedhii uummattoota irratti hundooftte (Negotiated statehood) ijaramttu gochuun ni danda’ama. Kanaafu walgahiin waliini yeroo sana malee amma Oromoon waamu hindanda’u. Eenyu yyuu yoo waame adeemssi isaa sirri hinta’u. Sun osoo hinta’in calqabuma kana walgahiin waamamu kan waliini ta’u qaba yaadi jedhu Itiyoophiyaa ishee tolfamtte jirttu haasuphinu jechuudha. YAALI ITIYOOPHIYAA SUPHUUF GODHAMU KAMIINU OROMOON FUDHACHU HINQABU.

They assume that Ethiopian statehood has already been there long ago. But we are saying it was not consent-based and negotiated. Nuti biyyattiin fedhi uummattoota irratti hunddooftte deebite ijaaramu qabddi jenna. In a way, we are saying Ethiopia has to be recreated (not reformed) so as to make it consent-based.Akka isheen itti ijaaramu qabddu ilaalchise waan fudhanne dhihaannu qopheeffachuudhaaf walgahii teenya. Kun uummata keenya birattis warra biyya waliin ijaaru feenu biratis sirriitti hubatamu qaba.

Akka waliigalaatti nuti Itiyophiyaan fedhii Oromo sirriitti keessumssiiftu ni ijaaramtti taanaan jibba hinqabnnu. But the problem is as things stand, in the existing state structure, there is an embedded and structural set up that has to be completely done away with. The system is totally alien to Oromo value system, governance system. Ummatnni Oromo sirnna Gadaa kan asii ol ijaaran demokratawa qaba. Kun ijaarssa godhamu keessatti iddo qabaachu qaba. Oromummaaniif Gadaan Oromo simatamu qaba. Itiyoophiyaan Oromoof akasumas Gadaa isaatiif iddo hinkennine demokratawa ta’u hindanddeessu.

Akka Oromo tokkoo yeroo ammaa kana Oromiyaa keessa jirataa jiruutti hawwiin ko wlgahiin amma itti adeemamaa jiru duguuginssa sanyii nurratti adeemssifamaa jiru qalbbiitti qabate taa’ama jedheen yaada. Hafuura kanaan kan taa’amu yoo ta’e walgahiin kun fala tokko nu fidu danda’a jedheen amana. Walgahiin kun fala wahii fudhate as hinba’u yoo ta’e duguuginssa sanyii uummata keenya irraatti godhamaa jiruuf tarii caalaattillee itti fufuuf jiru hambisuu hanqachu isaatiin itti gaafatama seena jalaa hinba’un jedha. Seenaa hojechuudhaan kabaja namummaaf Oromumma halagaan nu dhabssiise haadeeffannu.

Horaa bulaa. Milkaa’a.
Injifannoon uumata Oromootiif!

14572834_1127331800637952_8794763263111052877_n 14572212_1127331760637956_5938982153662023370_n 14695494_1222459577824057_331427426561858014_n 14517510_1222498527820162_4682990615668179584_n 14699957_1577965918883848_770912635_n 14699891_1577992208881219_1969608130_n 14658201_1578859732127800_743170558_n 14643077_1578884662125307_539182402_n 14643180_1579066378773802_501122047_n 14699887_1579084295438677_2104594426_n 14741043_1579084392105334_231640877_n 14696764_1579147632099010_251898764_n 14686285_1579148778765562_1959750620_n 14694806_1579263915420715_1967516293_n 14642637_1579295728750867_315518144_n 14694919_1579301818750258_206945227_n 14686060_1956780114549020_494176665_n 14686542_1579326965414410_2076379614_n 14686191_1579358345411272_231295273_n 14695485_642833279228866_9103426521081186887_n 14680746_643228952522632_3582407964753812985_n 14642926_1579408535406253_494136081_n 14642926_1579408535406253_494136081_n-1 14643028_1579439928736447_886837421_n 14642927_1580666861947087_139158482_n 14686133_1580680058612434_1720624302_n 14658425_1580696778610762_331075015_n 14658326_1580719105275196_68007959_n 14642905_1580572518623188_1858780826_n 14642858_1580603268620113_469356567_n 14368711_128706147588386_4618871473026763192_n 14606517_1283475175016219_8886168221002430172_n14699887_1579084295438677_2104594426_n 14741043_1579084392105334_231640877_n 14696764_1579147632099010_251898764_n 14686285_1579148778765562_1959750620_n 14694806_1579263915420715_1967516293_n maxresdefault riot 14593508_1952246741669024_753427686_n 14585301_1570575472956226_849219673_n 14569844_1570697192944054_2054723713_n 14569079_1570555112958262_407955965_n 14556023_1570030863010687_1119374041_n 14555811_1570898049590635_1565995353_n 14397303_1570587216288385_575895004_n unnamedd unnamed unnamed-4 unnamed-3 unnamed-2 unnamed-1 14572932_10102574084081663_3842077144836532557_n 14570805_10102573978313623_4822577827586813851_o 14570765_10102573978049153_8884079569812275773_o 14568254_10102574010084953_3889915924969053324_n 14568216_10102574035384253_4630941674821879598_n 14568057_10102573982954323_5775223773653845838_n 14563586_10102574035179663_6887046391953251633_n-1 14563360_10102574035249523_5261524144953081356_n 14563317_10102573974017233_1329386331755776450_n 14550768_1123473751066287_409957414_o 14550662_1123454704401525_1249498660_o 14523237_10102574035169683_650191326607123730_n 14522891_10102573978193863_4896334410413541538_n 14516488_10102573985499223_914980139382610847_n 14500348_10102574005828483_8494962817475543949_o 14495531_10102574308092743_6117811879405047254_n 14492552_10102573985134953_3490163941298966734_n 14479703_10102574036846323_3411245121639852000_n 14469611_10102573973972323_7350033657322400322_n 14468285_10102574084081663_3842077144836532557_o 14449876_10102573983004223_1147154077362707497_n 14333851_1149332535161561_7989029050499044281_n 14355527_1149332775161537_5445999820029585893_n 14368890_1149332828494865_6048907784006743525_n 14364673_1149332851828196_233729389564756145_n 14355670_1149332938494854_2461446516258456144_n 14370064_1149332991828182_5212638699883893731_n oromia-poster14696794_1582850175062089_996521474_n 14696965_1582802075066899_1458982568_n 14699808_1582786695068437_1688975073_n 14686069_1582783245068782_1641457121_n 14741786_1582153748465065_1968198634_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa