#OromoRevolution LABSII MUDDAMAA WAYYAANEEN BAAFTE LAAMSHESSUUF:Wayyaaneen labsii sodaa maalif labsite? Akkamiin irra aanna?-Waliif Daddabarsaa…Mo’ichi keenyuma!!!

#OromoRevolution LABSII MUDDAMAA WAYYAANEEN BAAFTE LAAMSHESSUUF
===========
Wayyaaneen labsii sodaa maalif labsite? Akkamiin irra aanna?

Wayyaaneen labsii sodaa ( state of emergency) wanni labsiteef sababa gurguddaa sadi qaba:

1) Caasaan bulchiinsa OPDO guutumaan guututti waan laamshayeef akka dur ummata Oromoo cunqursitee bulchuufi hin dandeenye. Kanaafuu duubaan osoo hin taane kallattiidhaan bulchuuf dirqamteeti. Kana jechuun sirna bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan amma dura itti fayyadamuuf jaarte faaydaa isaarra miidhaan waan hammaateef diiguun kallattiidhaan jiddugaleessa (center) irraa bulchuuf murteessite.

2) Tarkaanfii diinaggee ishii laamshessuuf fudhatameen maallqa biliyoona 120 ol kasaartee jirti. Maallaqni invastimantii alaa seenuu erga dhaabe tureera. Ammaa warri alaafi dureeyyiin biyyaatuu maallaqa saffisaan baafachaa jiru. Kanaafu biyyatti humna waraanaa jala galchinee tasfgabbeessuuf deemna jechuun invastaroota abdachiisuu barbaadu.

3) Labsiin kun tarkaanfii itti aananii fudhachuu hedaniif haala mijeessuf kan godhameedha. Tarkaanfiin itti aanu haalli daran hammachaa yoo deeme sirnicha baraaruuf fonqolcha waraanaa (military coup) godhuudha. Kanas waraannifi dameen tikaa wal ta’uun hoggansa siyaasaa aangorraa buusanii ofii qabachuudha. Kana ammoo waan dhoksaan godhan osoo hin taane kanuma Tigroonni wal mari’atanii bilcheessanii jirani. Jeneraala tokko ol baasu, hogganoota siyaasaa fakkeessaaf aangorraa buusanii hidhu. Bifa kanaan haleellaa humnaa hamaa fudhachuun ummata jiilchanii of jalatti deebisuu yaadu.

Kuni qabsoo ummata keenyaatiif injifannoo guddaadha. Bu’a tarsiimoo isaatis ta’uun hubatamuu qaba. Diinaggee ishee laamshessuunifi caasaa bulchiinsa OPDO diigun sirnachi mataa irratti akka afaanfajaawu godhee jira. Labsiin kun ummata keenyarraa miidhaa amma dura hin jirre wanni fidu hin jiru. Waggaa 25 wayyaaneen humnaan malee seeraan hin bulchine. ‘Command Post’ har’a dhaabne jedhan kana Oromiyaa ittiin bulchuu kan eegalan ji’a Muddee 2015 irraa eegaleeti malee haaraa miti. Inumaatuu faaydaa qaba. Faaydaan tokko shira dhoksaan ummata keenya irratti raaw’ataa turan ifatti seera baasanii addunyaatti himuun qabsoo diplomaasii keenya ni gargaara. Kan lammaffaa labsiin kun invastarootaaf abdii kennee kan tasgabbeessuu osoo hin taane kan daranuu abdii kutacheesee biyyaa baasu waan taheef tarsiimoo diinaggee ishii laamshessuu san daran gargaara.

Miidhaa isiin labsii kanaan waraana biyya keenya keessa gadi lakkiftee ummata itti miitu irra aanuudhaafi kufaatii Wayyaanee saffisiisuuf tooftaalee qabsoo amma duraa dabalatee tarkaanfilee sirna ishii laamshessu fudhachuun barbaachisa. Kanneen keessaa:

1) Ummanni keenya karaa hundaan dhuunfaafi waloon hidhannoo harkatti galfachuu jabeessee itti fufuu qaba.

2) Tarkaanfiin diinaggee ishii daran laamshessuu daldala biyya alaatti erguufi galchuu (import & export) dhaabsisuu irratti fuulleffachuu qaba.

3) Sochii waraanni ishii godhu ugguruufi diinaggees daran haleeluuf dhiheessii boba’aa (gaazaa) alaa galu kallattii hundaan hanqisii qabna. Bootteen jaraa alaa galaa Oromiyaa keessa darbe loltoota isaaniitiif gaaza guutuu dhoowwuu barbaachisa.

Kuni akkamitti hojiirraa oolaa, qabsaa’otaaf dhiifna. Waraanaa humnaan isin caalu kallattiin dura hin dhabbatinaa. Daguu fi riphuun irraa aanaa. Isaan qawween isin caalan, isin lafaafi ummata keessan isaanirra baaktan. Qorannoo gahaa godhaa, sirritti itti qophaayaa, gaaga’ama isinirra gahu hirdhisaa, balaa diina mudatu guddisaa.

Dhugaan teessani,
Tokkummaan bobba’aa
Injiffannoon galaa!!
Via Jawar Mohammed

14658326_1580719105275196_68007959_n 14658425_1580696778610762_331075015_n 14686133_1580680058612434_1720624302_n 14642927_1580666861947087_139158482_n 14643028_1579439928736447_886837421_n 14642926_1579408535406253_494136081_n-1 14642926_1579408535406253_494136081_n 14680746_643228952522632_3582407964753812985_n 14695485_642833279228866_9103426521081186887_n 14686191_1579358345411272_231295273_n 14686542_1579326965414410_2076379614_n 14686060_1956780114549020_494176665_n 14694919_1579301818750258_206945227_n 14642637_1579295728750867_315518144_n 14694806_1579263915420715_1967516293_n 14695494_1222459577824057_331427426561858014_n 14572212_1127331760637956_5938982153662023370_n 14572834_1127331800637952_8794763263111052877_n 14517510_1222498527820162_4682990615668179584_n 14699957_1577965918883848_770912635_n 14699891_1577992208881219_1969608130_n 14642905_1580572518623188_1858780826_n 14642858_1580603268620113_469356567_n 14643180_1579066378773802_501122047_n 14643077_1578884662125307_539182402_n 14686285_1579148778765562_1959750620_n 14696764_1579147632099010_251898764_n 14741043_1579084392105334_231640877_n 14699887_1579084295438677_2104594426_n 14686285_1579148778765562_1959750620_n 14696764_1579147632099010_251898764_n 14741043_1579084392105334_231640877_n 14699887_1579084295438677_2104594426_n 14643180_1579066378773802_501122047_n 14643077_1578884662125307_539182402_n 14658201_1578859732127800_743170558_n 14699891_1577992208881219_1969608130_n 14699957_1577965918883848_770912635_n 14517510_1222498527820162_4682990615668179584_n 14695494_1222459577824057_331427426561858014_n 14572212_1127331760637956_5938982153662023370_n 14572834_1127331800637952_8794763263111052877_n 14606517_1283475175016219_8886168221002430172_n 14368711_128706147588386_4618871473026763192_n

unnamed-4 unnamed-3 unnamed unnamedd unnamed-1 unnamed-2 14581350_10102573978148953_1694899856723977813_n 14572932_10102574084081663_3842077144836532557_n 14570805_10102573978313623_4822577827586813851_o 14570765_10102573978049153_8884079569812275773_o 14568254_10102574010084953_3889915924969053324_n 14568216_10102574035384253_4630941674821879598_n13925118_635057526652990_7746212866499181497_n 13891820_635057043319705_1323428927187360676_n Feeysal Ammee 13938498_1100502663350831_5823776468345039604_n 13938498_1100502663350831_5823776468345039604_n14364673_1149332851828196_233729389564756145_n 14368890_1149332828494865_6048907784006743525_n 14355527_1149332775161537_5445999820029585893_n 14333851_1149332535161561_7989029050499044281_n 14370064_1149332991828182_5212638699883893731_n 14355670_1149332938494854_2461446516258456144_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa