YAADANNOO AWAASH-GIDIRAAFI MIIDHAMA OROMOO-KUTAA 1FFAA…- Noolee Buttaatiin

Yaadannoo Awaash
Noolee Buttaatiin

Akkuma beekamuufi walittuu dhaammanne Qeerroo fi qarreen Oromiyaa Hagayya 6 bara 2016tti hiriira mormii Oromiyaa guutuuttii adeemsisuuf ilmaan Oromoo marti xinnaa fi guddaan,beekaafi wallaalaa utuu hin jedhin hiriira mormii alaabaa abbaa biyyummaa keenyaa qabannee, dhaadhannoolee itti daballee bahuuf akkuma waliii dhaamnetti hiriira kana injifannoon handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti olqabnee mul’isuu dandeenyeerra!

Hiriira karaa nagaa kana gufachiisuufi habashaan hadhuura Oromoo Magaalaa Finfinnee irratti of aangessuufii Oromiyaa saamaa jirachuuf fedhii qaburraa kan ka’e sirni alagaa ajjeechaa hamaa fi gaaga’ama guddoo guyyaa kana Oromiyaa irraan ga’uun ni beekama.Haa ta’u malee,aarsaa fi wareegama malee bilisummaan waan hin dhufneef, wareegama baafnee boris abbaa biyummaa keenya gonfachuuf sochiin taasifnu kan iti fufudha!

Hagayya jaha irraa qabee diinni Oromoon handhuura isaa Finfinnee keessatti boquu ol qabachuu akka qabu waan hin feeneef, guyyaa kana golee Oromiyaa guutuutti ajjeechaa geggeessuun kan Finfinnee keessatti hiriira baye sochiin Finfinnee keessatti narratti geggeessitan addunyaa keessatti na salphise jechuun mootummaan federaalaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota 1264 ol ta’an magaalaa Finfinnee keessaa bu’ee gara mooraa waraana Naannoo Affaar bakka daangaa Oromiyaa cina ta’e,Awaash Sabaatti bakka jedhamutti geessee nunaqe.

ADEEMSA KEENYA
Hiriira Finfinnee irratti qabamnee,kutaalee magaalaa Fifinnee keessatti hidhamnee erga bullee booda,kan harka poolisootaa fi humna waraanaan reebame yaalaa dhowwachuun hanga dilbata galgalaatti nu tursan,dilbata galgala kutaa magaalaatti ergamtanii hiikamtu jechuun kaan bakkaa bakkatti fudhaanii deeman halkan sa’a sadii booda konkolaataa poolisoota magaalaa Fifinnee fi kan wajjiraalee garagaraatti nunaquun adeemsa jalqabaa Sansaafaarraan gara Tigiraayitti nu qajeelchan kana gidduun konkolaachiftoonni bakka jiranii gara bahaatti akka naannahan taasifamuun,gara kallattii Bahaa daandii Finfinnee Adaamaa geessu bakka Tulluudiimtuu jedhmtu karra irra erga dabarree, sa’atii sadii oliif dhaabbanne sababnisaa yeroo booda yeroo dhageenyu poolisooti Oromoo hidhannoo waliin karaa sanatti maquu isaaniirraa kan ka’edha.Barii lafaa achi geenyee mooraa waraanaatti naqamne.

Ta’iiwwan Awaaash
Guyyaa sana jechuun wiixata hagayya 8 bara 2016 waraanni ofiifuu namummaa fi qalbii hin qabne, haala itti moora kana keessa jiraattan jechuun dhaadhachuu fi sodaachisuutti ka’e.Kana irratti mucaan Fayisaa jedhamu dhalootaan Arsii Shaashamannee kan ta’ee fi dhukkuba sammuu kan qabu waan ta’eef,”yoom galla?” jechuun gaaffii jabduu itti kaase.Nama maraatuu fakkaatus mucaan kun dhibee sammuu qaba jedhanii waan hin yaadneef hanga guyyaa ba’uutti dararaan isarra ga’aa ture kan nama of jibbisiisudha!

Guyyaa qabamnee hanga Awaaashii baanutti daabboo tokko qofa nyaachaa kan turre yeroo ta’uu, ispoortii maseenummaa fiduu dandeessisu hojjechiisaa kan turan turan yeroo ta’u, ispoortii sa’atii dheeraaf hanga hidhamtoonni gaggabnutti nu hojjeechiisu namni kufee yoo hin fudhatamne ispoortiin itti fufa.Ispoortii kana kan hojjechiisanii fi kan dadhabe akka bofaatti kan reeban dhalattoota Tigiree qofaadha.Shamarran kan hojjechiiftu poolisin gurraattiin gabaabduu dubartii tokko garaa laafteefi jedhamtee guyyaa tokko ispoortiin adabamte.Guyyaa tokko ispoortiif nu baasanii loltuun tigiree tokko loltuu Oromoo waan arrabseeef dirree ispoortii sana keessatti qawwee walitti gombisan loltooti gidduu galanii loltooti Oromoo ilaalanii waan boo’aniif,guyyaa itti aanu keessa badan loltooti kun asii baduun sababa qabsoo keessaniiti jedhamnee, hidhamtoonni marti lafa gammoojjii akka eelee sibilaatti nama gubu sana keessa gadi baasanii barruu miilaafi harkaatiin aspaaltii hedduu nama gubu akka qabnee turru dirqamsiifamne kanaan barruun miilaa fi harkaa nu luqqa’e.

Leenjii siyaasa Wayyaanee
Humni Waraanaa leenjii siyaasaafi waa’ee siyaasaa haa hafuutii ofii isaa hin beekne, waraanni wayyaanee leenjii siyaasaa isinii kenna jechuuun yeroo ispoortiirraa bututnee dhufnu walitti nu qabuun lafa awwaara cirracha keessa teenyee akka gidirfamnuufii xiinsammuun nu miidhuuf Fifinnee keessaa homaa hin qabdani,teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee miti heerri mootummaa naannoo Oromiyaatuu Adaamaadha jedha jechuun nutti dhaadhatu turan.

Ijoon leenjii wayyaanee Awaashitti nuu laachaa turte gabaabaatti “ Tigiraay kan dhuufaa keenyaati Oromiyaan kan kan walii keenyati” waan jedhu dha yoo jedhame haqarraa waan wanqate malee, waan olkaafame miti.Dhimma kana irratti mata dureedhuma kanaan walitti deebina!

DARARAA AWAASH GARA DHUMAA
Guyyooti gara dhumaa akka ta’an ibsuun, namni marti dirqamaan dhiifama gaafachuu yoo baattan asii hin baatan jedhame kanaafis namni martuu erga foormii dirqamaa guuchisamee namooti 45 qofaatti sassaabne namooti 45 kun, mana xixinnoo gargaraatti hidhamne, warri baay’inni isaanii 15 bakka beenteleetarii hin qabnetti hidhamuun, erga qilleensa dhabuun affeelamanii booda, lubbuun ba’uuf yeroo geessu iyyannii manni irraa banamee lubbuun isaanii baraarame.isaan kana keessa gaazexeessotooti bbc media action nama lamatu jira.isaan nama sadii yeroo ta’an, isaan keessaa Yaadataa Biraanuu kan jedhamu, barnooti isaan namaa laatan akkam akka nama jibbiisiisu,akka isaan itti namoota dhibee sammuu qaban
Guddinaa ..dhalootaan Gindabarat
Fayisaa ..Arsii shaashamnnee
Anteeneh …Boolee bulbulaa ta’an gidirsan barreessuun,haala isaan itti mataa nurraa haadan,nyaata isaan dhala namaaf kennan,akka isaan itti Oromiyaa qoqqoodanii barsiiisan fi akka isaan lafa naannoo Gambeelaa saamuuf saganteeffatan waan yaadannoo isaa irraa arganne jedhaniif dararaa qaamaa hedduu irraan gahuun qaama isaa luqqisan!

Saamicha qabeenyaa murni alagaa kun akka Fifinnee keessatti nuqabeen,qarshii fi bilbiloota qaama sakkatta’iinsaaaf kennine jechuun, nurraa same,kopheefi uffata Awaashitti nurraa fuudhe hirate.

Guyyota irra jireeyyii gadhiiseen boodatti namoota 45 finfinneetti deebisuun, Cirqoos,Ifooyitaa fi Araadaaatti addaan fo’ee hidhuun, himata shororkeessummaa jechuun itti bane kaan beellamaan yeroo hiikaman,kaan ammayyuu harka diinaa jiru.

Yaadannoon Dararaa Awaash guddaa yeroo ta’u, kutaa lammataan badiiwaan namoota dhuunfaa irratti ta’an, afaan Oromoo dubbachuu dhorkamuu hidhamtooa 45 fi kanneen biroon walitti deebina!
Horaa Bulaa!

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa