MALLI MAALI?..FIIXAABAS HABROO’tiin

malli maali
~rakkoon oromoo
maaf dhokate
~osoo arguu addunyaan
maaf afaan qabate?
~yoo diinni dhiiga keenya
habbuuqqatee
~aannan keenyan afaan
lulluuqate.
~dhugaan gaara gahu
maaf dhokate?
~moo uumaa keenyatu
kan namaa hanqatee?
~lubbuun oromoo
maaf itti salphate?
~nu maaf nu dide seerri
kan biraaf hojjate.
~safuu warra dhugaa
boraafatee.
~dhala namaaf hojjanna
jedhee maqaa baafatee.
~dhiiga oromoo irraan
maaf tarkaanfate?
~waaqni nuuf
haa ilaalu.
~hin jiru roorron
keenya caalu.
~addunyaan yoo
tahe maaluu.
~roorrifamaan akka
roorroo itti dhoowwatu
hin wallaalu.
~yaa oromoo nuuf
ha galuu.
~hin jiru addunyaan
dhimma keenya ilaalu.
~qabsoon keenya gama
qawwee haa utaalu.
~nan dhabe furmaata
kana caalu.
~dhumti teenya
dhuma.
~nama hin eeggannu
ofiinuu ni baafanna gumaa.
~addunyaan kan nu
sobu hanga yoomuma?
~keessi koo bay’ee na
jeeqama.
~yoo du’a taates ittuma
jirra.
~imimmaan hin qoorre
harmeerraa.
~dhukkuba bara dheeraa
~daandii isaa mul’ateera.
~nama eeggatuun haa hafuu
isiniin je’eera.
~jarri tokko tokkon
wal nu hin geessu.
~bara dhufaa fi dabraa
rakkumma odeessuu.
~kana booda keessi keenya
fudhachuu hin dandeessu.
~qabsoon oromootis
akkatti galma hin
geessu.
~qabsaa’an
qabsaa’uu
~maalif bara gabrummaa
lakkaa’u.
~osoo dhiigni oromoo
galaana tahee yaa’uu.
~osoo keessi keenya
rakkoo jibbee machaa’uu.
~nama eeggachuun bilisummaan
nuuf hin mirkanaa’u.
~hundi keenya haa
dhiifnuu ol eeggatuu.
~kan nu ajjeesse nutis
ajjeefnee baafatuu.
~fuula namaa teenyee
halkanii fi guyyaa wawwaatuu.
~kan hin jirre namni nu
jalaa owwaatu.
~hin jiru wanti kanarra
hammaatu.
~ke’ii hidhadhu atis
lubbuun lama hin baatuu.
~nama biraa eeggataa
qabsa’aa fakkaatuu.
~akka master planii
nurraa haa dhaabbattu.

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa