GEERARSAAFI YEELALA…DHAAMSA HIRIIRA KARAA NAGAA GUUTUU OROMIYAAF QINDAA’E

oromo_liberation_front_flag_by_shitalloverhumanity-d5rpcz5stock-photo-flag-of-oromo-liberation-front-close-up-177495749et-olfil_570xN.485392768_n9a4Flag_of_the_Oromo_Liberation_Front.svg13901511_1067686979976106_2142032412910585972_n

Akkam jirtu jechuuf lubbuun jirtu beeka
Maal keessa akka jirtan Waaqa qofa beeka
Wladhaansoo yaadaatiin xirqansa isa dhumaa
Gadda garaa qabdu akka numa siniif gama
Maal taatani jedhees tasa sinitti hinmuru
Baruma barana kana Waaqni isin haafuru!!
=
DADDABARSI IYYA-Kanenus Kasa Bayisa tiin

-Yaadannoo Hiriira Nagaa Guutuu Oromiyaaf

Warra Amboo
Mee akkami qerroo – qophooftanii yaa abboo?

Qeerroo Giincii
Xurii waggaa dhibbaa – guyyaa tokkoon miicci

Goota Jalduu
Gantuun akka baqachuuf kaate – quba qabduu?

#‎Warra‬ Walisoo
Hin hafnu walirraa – wal abdanna durisoo

#‎Tullu_Boolloo‬
Faradoo keessaniin koottaa – abbaa daamaaf bulloo

#‎Yaa_Warra_Buusaa‬
Waraabessi kaabaa – guyyaan nutti yuusa
Ofirraa haa ariinu – waliif baanee guuza

#‎Roobii‬ Qarsaa
Lammiin waliin ka’eera – iyyaa dhaamsa dabarsaa

#‎Baabbicha‬
Sanyii ijoollee Amboo – ilmaan oromtichaa
Nu gubaa hin jiraattu – ilmaan nafxanyichaa

#‎Qeerroo_Baakkoo‬
Oromiyaan sin waamti – birmadhaa ilmaan koo

#‎Geedoo_fi_Siree‬
Yoo qabeenya ta’e – rabbitu nuuf hire
Jaldeessi maaf nyaata – kichuu keenya ciree?

Qeerroo Naqamtee
Na qaqqabaa ijoollee koo – saroonni naaf gamte

Ijoollee Gimbii
Qe’ee koo na saaman – gootaraa fi dilbii
Osoo sin jirtanuu -gurra koo na duuche kolfi isaaniif sirbi

Qeerroo Mandii
Sodaa keessaniif – waa sagal jechaa jirti gandi
Jedhaatii dhaadadhaa – nuuf lakkisi daandii

Qeerransaa Najjoo
Lammii keerraa fuudhi – gabrummaa fi waanjoo
Ofirraa ariina – kara deemtuu fi jaanjoo

#‎Dambi_Doolloo‬
Gamtaan haa buqqifnu – falfaltuu fi jalloo

Horroo Guduruu
Oromoon leenca – sodaa hin qabu duruu
Dinneerra didaa – sossobaaf ushururuu

Oromoo Fincaa’aa

#‎Arjoo_Guddattuu‬
Hin dhaggeeffatiinaa – waan jaanjoon dubbattu

Ejersa Lafoo
Diinni baqattee baduufi – dura muri afoo

#‎Warra_Ejeree
Injifannoon baruma – hin jedhiinaa bar egere

Ijoollee Hoolotaa
Of keessaa balleessaa – kajeeltuu sarootaa

Meettaa Roobii
Galtuu guggubi malee – akka abiddaa fi doobbii

Ijoollee Salaalee
Sanyii Taaddee Birruu – maaltu si wallaale?
Qoqophaa’aakaa hin qabnu wal malee

Warra Abbichuu
Firaaf malee diinaaf hin ta’iinaa michuu
Amma yeroonsaa – kan goonni gadhee gad gingilchu

Laga Xaafoo
Fardaaf gaachanaan malee – akka hin dhufne lafoo

Laga Daadhii
Mandhee warra bulguu – qotiitii gad haadhi
Gantuu lammii nyaattu – awwaalii qadaadi

#‎Sandaafaa‬
Ormi nu hidduuf jira – akka bofa saafaa
Dafnee buruqsina – maaltu walirraa hafa?

Yaa Warra Sulultaa
Dhageessan mitii – waa’ee lafa gurgurtaa?
Maarree maal eegdu – hin jedhiinaa suuta

Oromoo Buraayyuu
Diinni yoom nu dhiise – hanga ammaayyuu
Galfata hin nyaannu – imaanaa abaabayyuu
Sambata hin hafiinaa – namni tokkoyyuu

Qeerroo Sabbataa
Ilaamee akka inni nu nyaatu – diinni afaan qarbataa
Mana keenya seenee – bakkeetti nu darbata
Ofirraa haa adamsinu – gaaf guyyaa sambataa

Oromoo Bishooftuu
Ilaa booyyeen warra kaabaa – akka isheen xirooftu
Gurmuun gadi baatee – dachee kee irraa hin ooftuu?

Oromticha Galaan
Keessanoo akkami – mee maal jedha garaan?
Sambanni sambata – gar kami karaan?

Ijoolleen Adaamaa
Lafa bal’aa qabna – bakkeetti wal waamaa
Sambata dhufu diinaaf – dhaamsa dhumaa dhaamaa

Oromoon Arsii Lixaa
Gabrummaan nu ga’a – jechuun dubbii fixaa
Mandhee gantootaa – gurmuun itti lixaa

Yaa Warra Asallaa
Tokkummaadhaan baanee – injifannoon galla

Oromoo Nageellee
Keenyumaan bulle – nuti orma hin kajeelle
Ishee nu saamtummoo – biyyaa baafna haleellee

Qeerroo Gujii
Warqee saamaa jirtiim – warri amajaajii
Sambata qophaa’aa kaa – itti baana raajii

Oromticha Booranaa
Gadaan wal bulchina – mee ka’aa jarana
Seenaa keenya bade – deebifna barana

Gootota Baalee
Sanyii Waaqoo Guutuu – eenyutu sin caale?
Fardeeniin koottaa – fe’adhaa booraaf daalee

Qeerroo Harargee
Mee akkami qophiin – biyya xiiqiin itti marge
Kanaaf diinni isin adamsa – jabina keessan argee

Qeerransa Awwadaay
Agaaziin maaliif jetti – Ijji wada laay
Qawween nun bulchitu – jala deemtoonni Abbaay

Sabboonticha Ciroo
Wal dammaqsaa malee – hin taane yaa dhiiroo

Dirre Dhawaa
Qaama keenya muranii – siin jedhan federaalawaa
Dhibee waggaa dhibbaa – nuuf barbaadi daawaa

Qeerroo Gaara Mul’ataa
Dhugaa oromoo afaan qaban – funyaantu dubbata
Isinis qophaa’aa malee – gaafa sambataa

Yaa Oromoo Raayyaa
Hamma yoomii guggubanna – akka dhagaa gaayyaa
Walirraa fagaannus – numa waliif wayya
Ofirraa fonqolchina – kan nu dhoowwu fayyaa

Yaa Warra Karrayyuu
Ajjeechaaf hidhamuun – nurraa hin hafne har’ayyuu
Gabrummaa hin feenu – falmadhaa ammayyuu

Handhuura Oromiyaa Finfinnee
Siif jecha lafeen nu caccabee – foon keenyaan ciccinne
Oromiyaa guutuun – fincilaan finiine
Ofirraa foqolchi atis – diina si ciniine

Haadha hunda keenyaa – aayyoo koo Oromiyaa
Bilisummaa keetiif jecha – dhume qeerroon biyyaa
Atis hin callisiin – daddabarsi iyya !
==
Hidhaan kanaa gadi dhaamsa jabaa qaba
Kan balaaleffatu murtii jallaaf dabaa
Keessuma seenaati obsaan dubbifadha
Saba roorroon cabse bilisa baafadha!
=

http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/04/akeekkachiisa-guddaa-muktar-kedirfi-lukeelee-jala-adeemtuushee-hundaaf-seenessaa-qeerro-seenessaa-qeerroo/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/04/empire-ethiopia-has-been-hit-by-massive-demonstrations-calling-for-an-end-to-the-tigre-rule/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/04/xalayaa-jaalala-dugdaaf-garaa-haala-yeroorratti-kan-qindaae-sogastu/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/04/seenaa-irraa-waan-baruu-qabnu-haa-barannu-hiriira-nagaa-waashttp://beekanguluma.org/index.php/2016/08/03/finfinnee-falmadhu-waamicha-nagaa-oromoo-kan-taee-dachee-oromiyaafi-biyya-ambaa-jiraatu-maraaf-seenaa-baraairraarraa/hingtonitti-geggefamewashington-march/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbeekanguluma.org%2Findex.php%2F2016%2F08%2F03%2Fxalayaa-jaalalaawaamichakoo-alanaatiif-abdii-guuttataa-dilgaasaatiin%2F&h=8AQEtm-hPAQFo5PmHSHExReL91Vl3KDoWA3T-Ei2yK0s9SA&enc=AZNuNdie4N5OS1TkM-Vg3mlgujBqvBdvn-LmNI6oRKJLhGOJs7xAgbjmV8XNBlzcDw1JvYAaTofkExxwz8xclCE1ypUNKJKYtFQNd7C7ORngz7FRl8lFmjicoOHBUXmASyvBfQpaj7OwjPTHkHqbI0JnbnqmI2oel7qRHuGl1hO7Ts42wYvMkvX_-POIW5CWUNUlfn7kjJ88fcpvHlUjHlDJ&s=1&skip_shim_verification=1
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/03/merera-gudina-oromo-protests-and-the-future-of-oromo-struggle-waldaa-qorannoo-oromoorratti-haasaa-taasifame/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/03/waldaa-qorannoo-oromoo-bara-2016-akkasiin-dabarsine/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/03/anaaf-akkasaakoo-abdii-guuttataa-dilgaasaa/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/03/haadhoo-koo-bilisummaa-gadaa-ifaa-bgi/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/02/seenaa-gooticha-salaalee-agarii-tulluu-lammii-girmaa-tasammaa/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/02/waliin-dubbii-gaggabaaboo-kanaan-bohaaraa/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/02/abdii-hinkutatiin-tamasgeen-axinaafuutiin/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/02/hiriira-nagaa-fincila-xumura-diddaa-oromoorratti-ibsoota-kennaman-walduraa-duubaan-dubbisaa-oromo-protests-oromiyaan-dhiiga-ilmaansheetiin-bilisa-nibaati/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/02/yaadannoon-isaa-warroota-dhugaa-dhabaniif-haa-tau-akeekkachiisni-immoo-kanneen-ilmaan-namaatti-taphatan-hundaafkeessumattuu-gantootaaf-1-bilisummaa-gadaa-ifaa-bgi/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/02/live-by-the-sword-die-by-the-sword-the-tigreans-motto-by-rundassa-asheetee-hundee/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/08/02/the-purpose-of-critisim/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/29/haala-ulfaata-namootni-milkaaan-injifannoon-keessa-darban-tamasgeen-axinaafuu/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/27/dur-durii-namni-mana-tokko-ijaaru-citaa-wal-hinsaamu-prof-asafaa-tafarraa-dibaabaatiin/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/26/dilbii-walaloo-oromoo-bakkasaa-tumsaa-ittaanaatiin/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/26/kuusaa-walaloo-oromoo-biiftuu-nagoo-urjiitiin/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/24/jechoota-hayyummaa-oromoo-bebbeekamoo-kanaan-bohaaraa-oromian-tube-qeerroo-oromootiin/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/24/cufama-kuusaa-kosii-sandaafaafi-fxg-ormoon-dhoose-jawar-mohaamad/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/24/the-oromo-nation-toward-mental-liberation-and-empowerment-asafa-jalata-and-harwood-schaffer-paper-published-in-the-journal-of-oromo-studies-2016/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/23/mootummaa-wayyaanee-qabsoon-gatantarsiifne-kuffisuun-salphaa-dha-obsaan-dubbisaa-waliif-dabarsaa-kutaa-2ffaa-saphaloo-kadiir-irraa/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/22/gaaffilee-22n-geggeessaa-cimaan-torbanitti-al-tokko-of-gaafachuu-qabu-tamasgeen-axinaafuutiin/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/22/mormorii-fi-finfinnee-abonketi-fayissatiin/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/22/oromia-today-ibsaa-guutamaa-writer-activist-and-oromo-scholar-must-read/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/20/beekumsaafi-odeeffannoo-fayyaa-keenyaa-dooktoroota-keenyaa-jahaniin-dr-gurmeessaa-dr-dhinsa-dr-gutaa-dr-ibroo-fi-dr-nuredin-hojii-hayyoota-keenyaa-kana-hidhaa-kana-keessaa-argattu/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/20/mudannookoo-magaalaa-amboo-kutaa-1ffaa-amxuu-nuun-jedhe-hiwi-elonaatiin-seenaa-dhugaa/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/20/mootummaa-wayyaanee-qabsoon-gatantarsiifne-kuffisuun-salphaa-dha-kutaa-1ffaa-saphaloo-kadiir-irraa/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/20/kuusaa-walaloo-oromoo-amenty-a-tolesatiin/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/19/dhangaa-kuusaa-walaloo-oromoo-lalisee-mokonnon-dinqaatiin/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/07/17/maal-irraa-barannaa-sochii-gidduu-kana-ummata-amaaraan-naannoo-goondar-keessatti-taasifame-irraa-ummanni-oromoo-maal-baranna-muhaammad-namoo-muddaa-ma-kaadhimama-phd/
=====
Geerarsaan Xumurruu?
= = = = = = = = = = = =
Dhuguuf taliila qarsaa
Dhulaandhulli hammaatte
Dhiisuuf dhaamsa geerarsaa
Roorroon nutti hammaatte

Dhulaandullis hammaattu
Hin dhiisu taliila qarsaa
Burqaa biyya abbaa kootii

Roorroonis natti hammaattu
Hin dagadhuu geeraarsa
Aadaa eenyummaa kootii

Dhulaandhula hin guddatuu
Otoo tanboon koo jiruu
Roorroon hammaattee hin haftuu
Waaqa tokkichaa jiruu!

Tanboo koo yaa tanbookoo
Qoricha dhulandhulaa
Yaa Qomoo fi lammii koo
Booreef korataan duullaa

Afachuu yaa dhulaandhulaa
Tanboon lalisaa jiraa
Kan ukkaamsee si ajjeesuu
Burqaa koo hin booressituu

Afachuu yaa roorroo ollaa
Qomoon birmachaa jiraa
Lammiin birmachaa jiraa
Ammaa dhukkee sirraa kaasuu
Aadaa koo hin balleessituu

Aadaan eenyummaa utubuu
Hin badu akka fixeensaa
Ani geeraree hin gaabbuu
Dilbii Oromummaa kuusaa
Yoo qomoon qalbeeffatee
Yoo lammiin kudhaammatee
Jechoota dhaamsaa fi gorsaa
Seenaa bulee beekumsaa
Ittiin ofirraa darbuu
Fokkuu keettoo gabroomsaa!

Na argaa dhabde jedheen
Quqqufaa’ee dadhabee
Nan gabaabbadhe jedheen
Mooyyee yaabee dadhabee
Edaa na argaa hin dhabnee
Edaa hin gabaabbannee
Homaa na harkaa dhabdee!

Waaqayyoof haa galatuu
Anoo ishee hin komannee
Faarsaan goota faarfatuu
Akkamiin na haa faarsituu
Anoo gaadii hin gashannee

Booreen narra bubbulee
Dideetu na dhikkifataa
Akka hooqxoo ciqilee
Akka dhullaa kulkulee
Maal faarfanna yaa haadholee?
=
20160727_094129Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
Email: beekanguluma@gmail.com
Face book: Beekan Gulummaa Irranaa
Twitter: @beekanguluma
Skype: beekan.guluma1
Website: www.beekanguluma.org

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa