WALDAA QORANNOO OROMOO BARA 2016 AKKASIIN DABARSINE-

          Waldaa Qorannoo Oromoo kan bara 2016 Washington Dc tti geggeeffame irratti barnoota gurguddoo darbe. Piroofeseroonni Oromoo hedduu turan. Utuu walitti qabaa isaanii fudhannee gara biyyaatti gallee akkam gaaii ture.  Haasa isaanii keessaa muraasa AS TUQAA (2ffaa) dhaggeeffadhaa! ASIS TUQAA Kutaa 2ffaa

=

Ulaagaa muka bokkuu,

           Hoomii muka waaqayyoo

              Baddeessaa muka faachaa,

              Mukarbaa Laga keessaa

              Yaa qottoo siifnan hawwee,

              Irradeebii abiddaa.

                       Mootiin Sawwaa waasadii

              Korma gaanaaf jaalatuu

              Ameessa nielmatuu

              Qotiyyoon niqotatuu,

              Maseena hudduu dibee

              Yaa haaduu siifnan hawwee

              Irra deebii yaa billaa.

                                Mootiin namaa waa sadii:

                                Beekaa dubbiif jaalatuu

                                Goota mirgaaf abdatuu

                                Arjaa qoonqoof  eeggatuu,

                                Dabeessa hudduu dibbee

                                Yaa busaa siifaan hawwee

                                Irra deebii yaa holfaa

20160731_124026 20160731_124027 20160731_124230 20160731_124233 20160731_124236

Kitaaba Prof. Mohamed Hassan kan dhihoo kana bahe.

 

“The Oromoo and the Christian Kingdom of Ethiopia 1300- 1700”.

Uummanni Oromoo uummata gootaafi dandeettii qabu ta’uu isaa kan sirriitti jabeessee lafa kaa’edha.  Haata’u male rakkoo gurguddoo irraa barachuu qabnu 6 irraa baranna.  

(1). Humna siyaasaafi waraanaa guddaa qabnu sana giddu gala/centralize taasisuu dadhabuu

(2). Walqoqqooddii mana keessaa ka’urra aanuu/mo’achuu dadhabuu.  

(3). Tooftaa iccitii tikfachuu dadhabuudhaan balaa dhufu dandamachuu dhabuu.

(4). Gorsitoota of biraa dhabuu/Habashoonni kanarratti baay’ee cimoodha.

(5). Faayidaa ooggansaafi bulchiinsa giddu galeessaa wallaaluu.

 (6). Balbala diinaaf hojjechuu cufuu dadhabuu.

Rakkinoonni kun Oromoon injifannoo jabaa dhabuufi rakkinoota jaarrawwaniif lakka’amaniif akka inni isa taasise. 

 

First full-length history of the Oromo 1300-1700; explains their key part in the medieval Christian kingdom and demonstrates their importance in shaping Ethiopian history.

This revisionary account of the Oromo people and the Christian kingdom of Ethiopia transforms our perception of the country’s development, rebutting the common depiction of the Oromo as no more than a destructive force and demonstrating their significant role in shaping the course of Ethiopian history.
Tracing the early history of the Oromo as part of the Cushitic language speaking family of peoples, it establishes that they were neither foreigners nor newcomers to Ethiopia, but have been an integral part of the indigenous population since at least the first half of the 14th century. The massive 16th-century pastoral Oromo population movement revolutionized relations between the Christians and the Oromo. During the long process of assimilation that followed, with periods of both war and peace in central and southern Ethiopia, Oromo society was able to absorb and assimilate Cushitic and Semitic language speakers and Oromize them through the open, democratic and egalitarian Gada system; while in northern Ethiopia the Oromo themselves were absorbed into Christian Amhara society.

Mohammed Hassen is Associate Professor in the Department of History, Georgia State University. His books include The Oromo of Ethiopia: A History, 1570 to 1860 (Cambridge University Press, 1990). He is a Contributing Editor of The Journal of Oromo Studies and The Horn of Africa journal.

 

Mekuria

Prof. Makuriyaa Bulcha!

Kutaalee Gurguddaa 4 fi Boqonnaa 14 qaba
KUTAA I
-Duubee-Haala
-Kaayyoo
-Yaaxinaalee/dayeessa
-Malleen
Kutaa II
-Waldhabbeefi yaada waldhahaa Seenaa Oromoofi biyya Xoophiyaa jedhamtu kanaa
-Dhiibbaa warra Abisiniyaafi diddaa Oromoofi haala babal’inasaa –Waraqaa qorannoo.
-Akkaataa qaroomina Oromoo
-Heeraafi dhugeeffannaa Waaqeffannaa OromooXiinxala Seenhawaasummaa

20160719_190631 20160719_190721 20160719_190720 20160719_190718
KUTAA III
-Olaantummaa garboomfataafi gaaffii eenyummaa biyyaalessaa
-Qubannaa jarri warra Abisiniyaa jaarraa 19ffaa keessa dachee/lafa Oromoo qabannaaf falmaa taasisan
-Qabsoo/wal’aansoo Oromoon halagaa lafasaarraa faccisuurratti taasise
-Garmalee hubatama gaaffii eenyummaa Oromoo
-Koloneeffannaa Absiniyaan dura (Fkn Hanga dhiheenya 1570)-akka biyyaatti jiraachu Oromoo
KUTAA IV
-Himaamata Afaani Uumama Xoophiyaa keessatti
-Sochii Hawaasa nagaa –Haqaa, nagaaf walqixxummaa –Qonnaan bultoota Baaleefi Sochii Maccaaf Tuulamaa
-Wanjoo garbummaa ofirraa cabsuufi ijaarsa ofiin of bulchuu
-Siyaasa hunkuramaa-maqaa dimookiraasiifi federaalizimiitiin saamicha qabeenyaafi hacuuccaa biyya Oromoorratti babl’ate.
Wabiilee: Hojiiwwan Hayyoota Oromoo+Kan jarri walitti qabaniin tumsee yaada keessaa baase!

Second Edition, July 2016
Title: Contours of the Emergent & Ancient Oromo Nation
Author: Mekuria Bulcha
Publisher: Centre for Advanced Studies of African Society (CASAS), Cape Town, S. Africa
ISBN: 978-91-639-1334-1
Length: 712 + xiii, Maps, illustrations
Hard cover, weight 1.360kg
Price: 750 SKR (US$90) plus $15 postage
25% discount for students

 Excerpts from comments and a book review on the First Edition

‘Based on empirical evidence and relevant theories of nationalism Mekuria Bulcha convincingly argues in this book that the pre-colonial Oromo were a pre-modern nation. He revisits the representation of Oromo identity in Ethiopian history and proposes the innovative and stimulating thesis that the 16th century Oromo ‘invasion’ of the Ethiopian highlands was the result of a conscious effort to regain control of a territory that was lost and contended since the 14th century Abyssinian expansion into the region. …. Evidence of the early Oromo habitation of the Ethiopian highlands … is provided by triangulating secondary historical sources with Amhara and Oromo folklore, ethnographical accounts and old cartography. … Mekuria Bulcha’s presentation of new evidence of the Oromo resistance to the 19th century conquest…., his analysis of the activities of Oromo social movements for cultural and linguistic rights in the 60s, and his account of the history of rebellion and armed struggle from the 60s, up to the current ethnic federalism are likely to make this book a classic reference for studies on ethno-nationalism.’ (Marco Bassi, Ph.D. Research Associate, African Studies Centre, University of Oxford, UK)

‘This work is a major study on the history and contemporary situation of the Oromo people. There is a great deal that is interesting in the complex discourse the work provides on collective Oromo identity…. Its critical analysis of the role ascribed to the Oromo people in Ethiopian history and the development of the Ethiopian state is clear and engaging. … In general, the book is an important contribution to the study of identity politics, a subject hotly contested by many Africanists who see indigenous cultural identities as reactionary.’ (Kajsa Ekholm Friedman, Professor Emeritus, Lund University, Sweden)

‘This work by Mekuria Bulcha is the most comprehensive and innovative work on the Oromo of Ethiopia ever to be written. Identity politics, he argues, can be a positive challenge to the development of the state. ….. This work outlines the history, traditions and politics of the Oromo people summarizing and critically assessing all scholarly work done previously. It will remain a seminal work for scholars of Africa and the Oromo for many years to come. It is a master piece and sets new challenges for all of us researching on the Oromo nation and people. I will be the first one to consult this work many times.’ (Mario I. Aguilar, Professor, Chair of Religion and Politics, Centre for the Study of Religion and Politics (CSRP), University of St. Andrews, Scotland, UK)

‘The book is an astonishingly refreshing work that treats the problems of the Oromo people vis-à-vis the Abyssinians (Ethiopians). … It is a comprehensive treatment of the history, culture, religion and civilization of the Oromo people in general …and the trials and tribulations both during subjugation by Abyssinian forces in particular, and the resistance they put up over the last hundred years, which is still going on under difficult … conditions. Bulcha has the knack for putting all these complex multifarious … issues in a clear, understandable language for a broad audience. … Bulcha’s epic story about the Oromo civilization on the Shawan plateau leaves Ethiopianist discourse standing on its head. He convincingly argues by mustering multi-disciplinary sources: geographical, anthropological, sociological, historical, legends and myth, to make his case soundly. This book will be … not only a reference book, but it debunks several centuries of mystification by Ethiopianists about the people living in the Horn of Africa. Mekuria Bulcha’s erudite work is bound to be valued and cherished by the fighting younger generation of Oromians for decades to come. (A book review, Dr. Abarra Wakjira, Amsterdam, the Netherlands. Gadaa.com)

The book can be ordered from D&D Distributions, ddrdistributions@gmail.com, Kista, Sweden or through Adlibris (for Scandinavia) and Amazon in all countries

Geerarsaanoo?

Gudayyaa koo korannaan

Itayyaan naaf birmatee

Illaammuutti iyyannaan

Jaarsoon koos naa birmatee

Raayyaa kootti himannaan

Keekkuun bira dhaabbatee

Abboonnotti iyyannaan

Biloon bulloon biramtee

Ariyaa luuxaa dhufee

Diinni kofuu of guutee

Noonnoo caaqaa gameessa

Riqaa ijaaree ceesisaa

Riqaa seenaa shanan Gibee

Xannacha muree koobee

Iluu ilma Abbaa Booraa

Eenyummaaf dhiiga sooraa

Leeqa laaqiin hin nyaatuu

Sibuu seenaaf dhaaddatu

Kitaaba Prof. Mohamed Hassan kan dhihoo kana bahe.

 

“The Oromoo and the Christian Kingdom of Ethiopia 1300- 1700”.

Uummanni Oromoo uummata gootaafi dandeettii qabu ta’uu isaa kan sirriitti jabeessee lafa kaa’edha.  Haata’u male rakkoo gurguddoo irraa barachuu qabnu 6 irraa baranna.  

(1). Humna siyaasaafi waraanaa guddaa qabnu sana giddu gala/centralize taasisuu dadhabuu

(2). Walqoqqooddii mana keessaa ka’urra aanuu/mo’achuu dadhabuu.  

(3). Tooftaa iccitii tikfachuu dadhabuudhaan balaa dhufu dandamachuu dhabuu.

(4). Gorsitoota of biraa dhabuu/Habashoonni kanarratti baay’ee cimoodha.

(5). Faayidaa ooggansaafi bulchiinsa giddu galeessaa wallaaluu.

 (6). Balbala diinaaf hojjechuu cufuu dadhabuu.

Rakkinoonni kun Oromoon injifannoo jabaa dhabuufi rakkinoota jaarrawwaniif lakka’amaniif akka inni isa taasise. 

 

First full-length history of the Oromo 1300-1700; explains their key part in the medieval Christian kingdom and demonstrates their importance in shaping Ethiopian history.

This revisionary account of the Oromo people and the Christian kingdom of Ethiopia transforms our perception of the country’s development, rebutting the common depiction of the Oromo as no more than a destructive force and demonstrating their significant role in shaping the course of Ethiopian history.
Tracing the early history of the Oromo as part of the Cushitic language speaking family of peoples, it establishes that they were neither foreigners nor newcomers to Ethiopia, but have been an integral part of the indigenous population since at least the first half of the 14th century. The massive 16th-century pastoral Oromo population movement revolutionized relations between the Christians and the Oromo. During the long process of assimilation that followed, with periods of both war and peace in central and southern Ethiopia, Oromo society was able to absorb and assimilate Cushitic and Semitic language speakers and Oromize them through the open, democratic and egalitarian Gada system; while in northern Ethiopia the Oromo themselves were absorbed into Christian Amhara society.

Mohammed Hassen is Associate Professor in the Department of History, Georgia State University. His books include The Oromo of Ethiopia: A History, 1570 to 1860 (Cambridge University Press, 1990). He is a Contributing Editor of The Journal of Oromo Studies and The Horn of Africa journal.

20160731_120551 20160731_120553 20160731_120604 20160731_120607 20160731_120610 20160731_120611 20160731_120622 20160731_120623 20160731_120627 20160731_120628 20160731_120635 20160731_120713 20160731_120810 20160731_120812 20160731_12081920160731_121709 20160731_121716 20160731_121757 20160731_121758 20160731_121759 20160731_121801 20160731_121819 20160731_121821 20160731_122008 20160731_122012

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa