FINFINNEE FALMADHU!-Waamicha nagaa Oromoo kan ta’ee dachee Oromiyaafi Biyya Ambaa jiraatu maraaf-Seenaa Baraa’irraa’rraa!!

Waamicha Hiriira nagaa Ummata Oromootifi firoota isaa hundaaf
Finfinnee Falmadhu

Karoora maqaa Maastar Pilaanii Finfinne jedhuun ummata Oromoo lafarraa buqqaasuufi mirga abbaa biyyumaa Oromoon Finfinnerraa qabu waakkachuu qophaa’e barattoonni fi ummanni Oromoo mormaa akka jiru ni beekama. Mootummaan hamma ammatti gaafilee dhihtaaniif deebii hin kennine. Daranuu gaafilee karaa nagayaatin dhihaate kan humnaan awwaluuf qondaalota mootummaa Oromiyaa gaafilee kaasan hidhuufi doorsisuu, baratootta hiriira nagayaa bahan ammoo rasaasaan ajjeesuu itti fufee jira . Mormii kan bifa tokkummaafi qindaa’ina qabuun agarsiisuuf gaafa sanbata tiqqaa(duraa) Agust 6,2016 (Adoolessa 29,2008).Oromiyaa guututti, Dhaadannoo Finfinnee Falmadhu” Ajeecha fi hidhaa oboloota kenyaa jedhuun hirirri nagayaa akka geggeeffamu murtaaye jira. Kanaaf jaarmayaaleen hawaasaa, waldaaleen dargaggootaafi barattoota mormii kana milkeessuuf shoora isaanirraa eeggamu akka bahaan isiin gaafanna.

Gaafin mormii kanaa:

1. Maastar Plaanin Finfinne babal’isuuf karoorfame haa ugguramu. Sababni isaa
a. Hayyama naannoo Oromiyaatin hirmaannaa ummata Oromootin alatti waan baheef karoora heeraafi adeemsa sirnaawaatin hin bayin waan ta’eef. Heerri mootummaa Itoophiyaa keewwanni 52 naannoleen daangaa ofii keessatti aangoo guutuu qabu jedha. Heerii mootummaa Oromiyaa keewwannii 8 uummatni Oromoo daangaa biyya isaa keessatti aangoo olaanaa fi mirga guutu kan qabu ta’uu ibsee jira. kanaafu Pilaaniin kun aangoofi mirga naannoo Oromiyaa sarba. Heerii mootummaa Itoophiyaa keewwanni 43 fi heerri mootummaa Oromiyaa keewwanni 43 ummanni guddina diinaggee keessatti kallattiin hirmaachuuf mirga qabu jedha. Pilaaniin ummata Oromiyaa osoo hin hirmaachisin bahe kun mirga heeraan
ummataaf kenname sarba.

b. Pilaaniin kun hojiirra yoo oole bal’ina magaalaa Finfinnee harka 20 oli guddisa. Kun ammoo qonnaan bultoota Oromoo miliyoonotaan shallaggaman qe’eerraa buqqisuuf deema.

c. Akka heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 43, lakkoofsa 2, sagantaas ta’ee pirojektii misoomaa tokko irratti ummatti kallattiin ilaallatu, jalqabaa hanga dhumaatti itti hirmaachuuf sagalee isaa kennachuu qaba. Master plan kuni ammoo ummata dhimmichi ilaallatu dalgatti haqooluun, qaama dhimmi hin ilaalannee, kan mirgaafi aangoon seeraan hin laataminifin irratti fe’amaa jira.

d. Dambii Caffee Oromiyaa Lakkoofsa 115/2000, “Waajjira Bulchiinsa Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Hundeessuuf Bahe”, keewwata 9 jalatti waajjirri Godinicha qabeenya lafaa fi uumamaa uummata bakka bu’uudhuudha akka bulchu ni ibsa. Pilaaniin kun beekkumsaafi hirmaannaa bulchiinsaafi ummata Zoonii Addaatin alatti waan baheef aangoo zoonichaatifi mirga ummataa ni sarba.

2. Abbaan biyyummaa Oromoon Finfinnerraa qabu seeraan hojitti haa hiikamu. Abbaan biyyaa Finfinnee Oromo ta’uun seenaanis, heeraafi seerris ragaadha.

a. Gama seenaatin Finfinneen Oromoo humna waraanaatin lafarraa buqqaansuun
jaaramuun dhugaa namuu beeku.

b. Gama seeraatin Heerrii mootummaa Itoophiyaa keewwanni 49(5) lafti Finfinnee tan Oromiyaa ta’uu mirkaneessa. Labsii caffee Oromiyaa bara 2005 ( find exact number) Finfinneen magaalaa guddittiifi teessoo mootummaa Oromiyaa akka taatu raggasisee jira.

Har’as qabatamaa mootummaan Oromiyaa waajiirri isaatifi hojiin achi keessaa geggeeffama.
Garuu har’as akkuma kaleessaa Oromoon dantaa heeraan kaayameef sanirra fayyadamuun haa hafuuti hambaafi eenyummaan Oromo magaalaa Finfinnee keessaa saffisaan haqamaa jira.

3. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabbatu. (STOP KILLING OROMOS!!!)

4. Oromiyaan humna raayyaa ittisa biyyaatiin hin bultu.

5. Nuti Oromoon dhaabbata ummatni hin filatneen hin bulfamnu.

6. Mirgi dimokraasii ofiin of bulchuu keenyaa nuuf haa kabajamu.

7. Ilaalcha siyaasaa isaaniitiin qofa kan hidhamanii jiran hooggantootni paartii Federalistii Kongeresii Oromoo olaanoonii fii Oromootni biroo kumatti laakkawwaman hatattamaan haa hiikkaman.

Seenaa Baraa’irraa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa