ANAAF AKKASAAKOO-Abdii Guuttataa Dilgaasaa

…Akkaaf akkasaakoo…
,
Kan hudduun luqqaa’a
Akka jaldeessaa hin ta’in akkasaa
Akkasaa facaaftee
Hin deemin bakkasaa
Gaggalagaltuu akka yeroof baraa
Akkasaa hin ta’in adaraa
Akka baraa fuula toltee
,
Bultee natti hin guurin adaraa
Kan hundaaf mijattu akka
qomee wayyaa hin ta’in akkasaa
Naas fakkachaa akka uuffataa
Diina hin michoomin nu kaasaa
,
Akka Jogee kaabaa
Kan butee nu nyaatu
Hin ta’in akkasaa
Firakoo fakkachaa
Na nyaachuuf akkasaa
Na hin nyaattu Disaasa
,
Elaa akka Likkee
Likkee ilma Wagii
Naaf ta’i akkasaa
Ati dhiira akka leencaa
Naaf hudhi kokkeesaa
,
Elaa akka Baqqalaa
Leenca ilma Garbaa
Nuuf ta’i akkasaa
Akka Adam Saadoo
Kan hin iccita maru
Nuuf bu’i bakkasaa
,
Akkaaf akkasaakoo
Har’aa dubbii keenya
Hubatta hiriyaako
,
Akka gaarii ta’i akkasaa
Akka gadhee hin ta’in akkasaa
,
Elaa akka Abishee
Goota sanyii Garbaa
Akkasaa nuuf ta’i
Akka Gendaa
Leenca Ilma Buushan
Bakkasaa nuuf bu’i
,
Akkaaf akkasaakoo
Akka Baaroo Tumsaa
Haadhoo Guddinaa Tumsaa
Akkasaanii haa taanu
Kaanaan kopaa miti
Akkasaanii maatiin itti haa kaanu
,
Akka Taaddee taataa?
Garaakee murattee
Akkasaa dinaatti naannessi fuulakee
Akka Alamuu Qixxeessaa
Akka Oliiqaa Dingil
Akkasaanii daguugi diinakee
,
Elaa akka Ilmaan Janaa
Aagaa Janaaf Qanaa’aa
Yoo Taane akkasaanii
Akkuma Seenaan
Qanaa’aa Mootii Shiftaa
Alamoo mana jirtaa?
Caliin harka na gube
Irribni ija na gube
Rafumoo ta’aa bulu?
Darbeera hin jedhin malee
Argeera hin jedhin malee
Qanuu janaakee dhalchee
Diinakeef baheen jiraa
Kurruufii rafaa buli
,
Jechuun isaan yaadatu
Si yaadata akkasaanii
Akka Qanaa’aa dhibbaan ka’i ajjeesi
Naaf ta’i akkasaanii
,
Akkaaf akkasaakoo
Adaraa akkaa Ilmaa Dancii
Akka Goobanaa Daancii
Hin ta’in akkasaa
Akka Disaasaa
Gadhee likkee nyaachise
Nut hin ta’in akkasaa
,
Akkaaf akkasaakoo
Akkaa taatuus feetu akkasaa ta’i
,
Yoo malatte akka Gootaa
Jufunfulte akka goobanootaa
,
Jaallattu Leenca ta’i Akkasa
Yoo sitti jaamsemmoo boffee ta’i akkasaa
,
Abdii Guuttataa Dilgaasaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa