Yaadannoon isaa warroota dhugaa dhabaniif haa ta’u Akeekkachiisni immoo kanneen ilmaan namaatti taphatan hundaaf,keessumattuu: GANTOOTAAF-1. Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)

Yaadannoon isaa warroota dhugaa dhabaniif haa ta’u
Akeekkachiisni immoo kanneen ilmaan namaatti taphatan hundaaf,keessumattuu GANTOOTAAF

Cidha qopheessee Reeffaan Mushurraadha jedhee
Irratti sirbisiisaam yaada gurmeessee akka fedhee
Yaadaan imalee Tulluuwwan yaabbatee
Gulufaa jira ofiin jedha dirqamaan Arreedaa hidhatee
Kan seenaa yoom yaade inni kan garaa malee
Keessa jiraata nuffii malee Bosonnis irratti daggalee
Soda ta’e birrannaa hin qabu waan tokkoyyuu
Maqaa namaatiin waamame malee inni Harre-diidoodha ammayyuu
Hin jiraatin jireenyi hiika qabeessa yoo siif hin laannee
Irra hin taa’in teessumnis kankee yoo hin taanee
Umurii kee guutuu akkasumaan dabarsuu irraa
Baradhu mee gonka of hin godhinii balleessaa kee tokko irraa
Gufuus taatee dhalootattis hin cufin carraa
Dheerachuun umurii siif hin fidu bu’aa
Iddoo keetiin ala yoo teette ati adda hin baatu isa du’aan
Gartuus yoo baay’ifatte kannen harka siif rukutanii
Sobas dhugaa godhanii yeroof yoo dhugaa siif ba’anii
Kolfa fakkeessuus Ilkaan qofaan sitti kolfanii
Hin dagatin matumaa boru alanfatanii akka si tufanii
Osoo jiruu baay’een hiyyeessi mana onaa
Gurri kees dhaga’uu didee isaan sitti iyyannaan
Fala nuuf laata jedhee meeqatuu si abdatee?
Yemmuu ati Waraabessa taatu garuu meeqa garaan gubatee?
Amalaa ofittummaa isa mana keetti ol galchiteef
Beektaa garuu imimmaan dhaloota meeqaa akka dhangalaaftee?
Namni hojjatu yoomuu deeggaraas qaba jibbaa
Dogoggoras hin qabu jechuun soba dhibbaan dhibbaa
Hhhhhhiiiiiiiiiim ati garuu waliin makte gaariif gadhee
Wanta ati hojjatte maal fixa dubbadhee
====
Ittoo mi’aawaattii Qomxaaxxee yemmuu dabaltuu
Beekta mitii ofii kees hin nyaattu namaafis hin laattuu
Beela’aan meeqa osoo jiruuti baaftee kan dhangalaaftuu
Miti taanaan garuu manuma keetti kan alaawuu
Sin balaaleffadha ani sin deeggaru gonkumaa waawuu
Siif qoosa ta’uu danada’a namaaf beektaa akka ulfaatuu
Ija qaroodhaan xiinxalli mee xuricha yoo kan hubattuu

Gaabii dhoqqee maaliif tuqsiistee
Gaarii galmeessites hamaatti jijjiirtee
Gatii dadhabbii kees akkasumaan bishaanitti dhangalaastee
Baay’ee gadda guddaadha kun akkamiin haa ibsamuu
Sobni soba yoomuu dhugaan hin dhaalamuu
Hiddi kee buqqa’uuf sichi si’I miti fakkaataan keetuu hin dhaabamuu………
=== == = ==

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa