KUUSAA WALALOO OROMOO-BIIFTUU NAGOO URJII’tiin

=====Yoom Guutaa Galaannichi?!=====
Hinroobus hincaamus bokkeenyi baranaa
Hongee rooba keessaa dadhabne jarana!
Hinuma dhageenya sagalee mandiisuu
Ni didicha malee roobee lafa’n jiisuu
Guyyaarraa tittiifa hurrii dukkaneessee
Ol jechuu nudhoowwe ifa aduu dhoksee
Tiifee tiifee caamee wal sassaabee dhufa
Bubbisee bubbisee cabbiidhuma hurgufa
Karfaffuunis kunoo keenyan manaa diigee
Cabbii goggogaadhaan saggoon keenya dhiige
Garuu yoomi laataa?
Kan galaanni guutee dhagaacha fonqolchu,
Kosiif raqa guuree boollasaatti galchu?
ANI ANUMA!!!

MAQAAKOON NAWAAMAA!👇
Maqaankoo Ayyaantuudha,Ayyaantuu Waaqumaa
Kanumaan nawaamu kanaanin beekama
Maqaan Abbaa kiyyaa Waaqumaa Aanfannaa
Abbeefi Obboo hinbeeknu maqumasaan waamna
Maqaakoo hiikasaa nan beeka,naaf gala
Yoo ittiin nawaaman kanaaf natti tola
Abbaan biddeenaakoo ‘Qiddist’ naan jedhe
Hiikasaa wallaaleen Owwaachuufii dide
Dabalee nawaame sagalee olkaasee
Ani jalaa didnaan ija natti baase
Anoo naaf hingalle waan inni naan jedhu
Maqaa kiyya hintaaneen akkamitti Owwaadhu?
Inni maraateemoo kan natti dheekkamu?
Ani maqaan qaba kiyyumaan nan waamuu?
Ani akkanaanuu jibbeera argaasaa
Innimmoo walfaana maqaa naaf moggaasaa?
Isin firoonnikoo warri nabeektani
Jecha abbaa ormaa sana dhageessanii
Akka naan hinjenne Qiddistee,Qiddistuu
Maqaakoon nawaamaa Ayyaanee,Ayyaantuu!
ANI ANUMA!!!

BAGA GAMMADDAN!
Sirna Gadaa Oromoo kan diinni ukkaamse
Isaantu kutannoon boolla qotee baase
Saba hacuucamee Aadaasaa dagatee
Hayyichi dhimmamee Lammii barsiifatee
Umurii jaarsummaan takkaa hinifannee
Dadhabe jedhanii otuu hinboqannee
Oromiyaa bal’oo mara naanna’anii
Lammii ala jirus qaamaan qaqqabanii
Akka Of hindaganne hundatti dhaamani
Abbaa Gadaa keenya tokkichi akka kumaa
Baga nuuf argatan diigrii Doktarummaa
Oduudhaaf hoo ta’e kuunuu numa baata
Akka hojiisaaniitti kunuu itti xiqqaata!

Jarana…!
Qabnaam qabaachuutti namuu nurra hinqabu
Keenya manni guutee gootaraa ala dhaabu
Waaqni nuuf kenneera waa nutti hinwaakkanne
Ameessa yaafanna qotiyyoos hindhabne
Ormuu nurraa argee harree keenyaan qota
Aannan keenya laalee re’eerraa elmata!
Booka dammaan makaa bililleetti dhugna
Qalbii hiyyoomnekaa qirraareetti inaafna!
Kan nurraa duroome maqaa qaalessinaa
Keenya nuhiyyoome maaliif xiqqeessinaa?
Nuhiyyoomuu=Nudhabuu!
Halaalaa teenyee itti qaaqna!

======Inni Maal Haagodhuu?!=====
Abbaafi ilmatu sooressa turani
Qabeenya isaanii abdata ummanni
Bara roobni hammaatee callaa barbadeessu
Waan qaban guuranii isaanitti dheessu
Ummannis isaani,isaanis ummata
Hunduu walgargaaree xiiqiidhaan hojjata
Roorroodhaaf booratu tabba fonqolchanii
Kaayyoodhaaf hojjetu daggala ciranii
Farra ilbiisotaafi qoricha aramaa
‘Isaantu qopheessa’ jedha gariin namaa!
Isaan ogeessaayyu haala jiru beeku
Balaa tasa dhufu ummatarraa eegu
Yoo bineensi hamaan mana namaa diige
Isaantu qaqqabaaf hafarfatee fiigee
Akka dur turetti namni isaan qabu
Bonnis yoo hammaate sodaa hongee hinqabu!
Booda kana garuu homaa faarri dhibee
Abbaatu dulloomee gamteefii ofjibbee
Qotanii facaasanii midhaan haamaaf ga’e
Maasiidhatti gatee Abbaan galee taa’e
Ilmi haamsisuuf jennaan hayyama dhoowwatee
Haamtuufi qotiyyoo godatti dhokfate
Ummanni abdiin eege,Abbaadhaafi ilma
Hongeen itti bu’ee kunoo beelaan dhuma
Ta’us namni baay’een aariidhaan dubbata
Abbaa gorsuu dhiisee ilmuma komata
Abbaatu dhaalasaa hinjenneeni hoodhu!
Humnaan fudhatamoo inni maal haagodhuu?
ANI ANUMA!!!

======Eessatti Miliquu?====
Abbaa humnaa yaa dadhabaa
Sitti tolee barri sobaa
Xaxxee xaxxee guduunfita
Martee martee ukkaamsita
Siif mijateem buburraaqi
Ifaa dhaamsii dubbii laaqi
Akka keetiif milkoofteetta
Dhugaa yeroof uggurteetta
Garuu….
Waaqni IJA dukkanaa qabaachuusaa beeki
Umurii sobakee gabaabsuusaa eegi!
Hamma fedhe sobaan yoo aguugamani
IJA dhugaa jalaa eessattuu hinba’ani!
Dhugaa achi gatanii yoo sobaan oftuulan
Shiraan guutamanii yoo ofdhiibaa oolan
Ofii dukkanatti dhiibanii wal naquu
Malee Waaqa jalaa eessatti miliquu?
ANI ANUMA!!!

Obbolaa Oromoo ilmaan Oromiyaa
Firaafi hiriyaa waan hundumaa kiyyaa
Hidda Oromummaatu walitti nu hidhee
Kayyoo Sabboonummaa walitti nufidee
Warrin siniif qabu jaalala qulqulluu
Otuu sin hinargiin obsee oolee hinbulu
Sagalee keessantu suusii natti ta’ee
Qoosaaf barruu keessan ijjikoo dharra’ee
Qeeqa dhugaa qabu bohaartiif walaloo
Marii Ilaaf-Ilaamee gorsa rakkoo waloo
Gaaffiif deebii sirrii odeeffannoo yeroo
Yaada wal utubbii qabsoo tumsa Qeerroo
Kana hunda altakkaan narraa ugguranii
Akkam ta’u egaa isin yaadeem Anii
Mannikoo isin baree nanyaachuuf ka’eera
Dallaa cabsaa koottaa maaloo mukaa’eera
Isinan yaadeem dhugaa


======Atihoo Maal Ta’innaa??====
Ani siyaadeetan wawwaadhee siwaama
Nahubatta jedheen sagal sitti dhaama
Situ dhufaafaniim ala ilaaluunkoo
Naan dubbattaafani sitti bilbiluunkoo
Dhugaatu sidhaabe jedheen sitti marma
Dhugaa qabda jedhees hogguu siifan morma
Ati garuu dhibde eessaan sifuudharee
Otuman si eeguu kaayyoonkoo quucaree
Hedduu sitti iyyadhee deebii sirraa dhabee
Abdii sirraa kutuus garaan nadadhabe
Ormi waan sijibbuuf kijibaan sijeeqa
An sinjaaladhaafin dhugaadhaan siqeeqa
Ati adda hinbaastu jaalalaafi jibba
Walumatti hartee yaada gara dhibbaa
Kuntaalatti naqxee aftee irra ciista
Qeeqakoo qulqulluus tuffatteetoo dhiista
Gaafa achii kaates akka abjuu fuggisoo
Diinatti dabaltee lakkoofta Anasoo
Otuun dhugaaf boo’uu ergan ta’e diina
Kan Sabatti boontu Atoo maal ta’innaa?
ANI ANUMA!!!

=====Maaf Nagatte Abbaakoo?====
Abbaakoo boorataa booreen manaa baasee
Falmaakoo falmataa falmiin sifageessee
Eessa jirta maaloo yaadakee hiraaree
Hamman siin walta’ee falmuttin jarjaree
Jarri gaafa sana Si’iin fageessanii
Otuun sitti boo’uu addaan nubaasanii
“Abbaankee hinjiru sigatee goodaanee
Nutu siguddisa akka Abbaakee taanee”
Naan jechaa turaniim tarree dhaabbatanii
Akkan hinsochoone natti marfatanii
Gaafum sanan gaddee hamileenkoo cabee
Abbaa hinqabnee ta’een oljechuu dadhabee
Isaanis naan laafne gadduukoo arganii
Dhaadannoo jabeessan natti walfuranii
“Maqaa Abbaa keetii dhaga’uu hinfeenuu
‘Tole’ jedhii fudhu waan nuti siin jennuu
Abbaankee nuyidha kabiraa maal qabdaa
Kana yoo diddemmoo haadha keetuu dhabdaa”
Jedhanii guyyuurraa Anatti roorrisuu
Lafee Harmeekootiin lubbuukoo doorsisu
Haatis Abbaa malee akkamiin bareeddii?
Isheenuu erga qaataa dhufaatiikee eegdi
Harmeen gaafa gaafa si eegdee dadhabdee
Sagaleekee dhabnaan heerumuu barbaadde
An garuu nan dhoowwe miilasheetti kufee
Irratti ofrukutee boo’ee dhiiga tufee
Marartuu Harmeenkoo Si’iin adda baatee
Tasa arguu hinfedhu niitii ormaa taatee
Abbaakoo falmataa dhiira diinaan lolu
Otuu ati jirtuu maaf haadhakoo dhaaluu?
Garuu meerre Abbaa ati eessa jirtaa?
Ammallee sineegaam yoomuma naaf dhuftaa?
Du’efaa siin jedhuum warri diina kiyyaa
Ati hoo maal jettaa? Abbaakoo abbaa biyyaa
Du’a libii sana An sittuu hinakeeku
Achiin hafta jedhees tasa yaadee hinbeeku
Tarii natu gowwomee waan hinjirre abdatee?
Moo situ ofittoomee Anaakee dagatee?
Beelofteetta jennaan afaankoorraa tufee
Daarteetta naan jennaan marxoorraa guduunfee
Allaattii kaattutti siif ergeem Abbaakoo
Karaatti hafemoo siga’ee ergaankoo?
Anoo sin daganne suma faanan jiraa
Atoo maal taateetu na gattee adaraa?
(Abbaa keenya otuu jiruu nugateef!)

Biiftuu Urjii Nagoo’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa