DILBII WALALOO OROMOO -Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa’TIIN

NAAF WAYYA CINIINNAA!!!
——–
Sabbata naaf taata jedheen si hidhadhe.
Akka goota sabaa boriif si abdadhee.
Atis gaafa sana akka har’aan turre.
Nama gaarii turte amalan jijjiirre.
Ooltee bultee garuu bineensa natti taate.
Kiyyoo du’aa naaf keessee bol’allee naaf qotte.
An akkumakee durii jaalala faarsita.
Jedheen si amane yooman bare ta’uukee mar’ataa!
Alagaa gargaarta anaan na ciigaatee.
Isan siif kurkures oolmaakoo dagatte!
Beenyaa si gaafadhee kanaafis sin dhamaasu!
Waaqni tokkichi duwwaan gatiikoo naaf ha baasu!
Gaafa naaf barii’uu nan dubbadha seenaa.
Harkikoo daaraa hares gaafa argatu ulfina!
Atis baga na miite haalotatti hirkattee.
Orma jala gugattee argaakoollee jibbite!
Anaaf kun homaa miti beeka durumaanuu deemsa lafa onaa.
Atis baga na gante silas jaalalakee mannaa naaf wayya ciniinnaa!!

Kansaatiifuu walin ga’u!!!
——
Ilaamee sabakoo warri maqaan guddaa.
Gola seenaa keessaa tasan qabnu mudaa.
Garuu dubbii cookkoon erga dararamnee.
Bara dhufaa darbaa qabbana hin argine.
Harmeen yiikkifattee imimmaan lolaafti.
Deessee guddifattee waraabessa soorti.
Jaal’attee osoon taane dirqama itti ta’e.
Kumaatamni gootaas haqasaatiif du’e!
Mee ha taa’uu nan dhiisa isa garaakoo keessaa.
Utuun baasee barreessees tarii isin boossisa.
Garuumee kanan jedhu maal eegu maaliif taa’u??
Alagaanoo kansaatiifuu walin ga’u!

ILAA DHAGAA MITI!!!!
—-
Dacheen oromiyaa jiituu magariisa.
Dheebotaa obaasee beela’aa ni quubsa.
Qilleensa qabbanaaf teessoo aara galfii.
Mukeen ishee qaba ni tolti daawwiifi.
Maal barbaachan deema dhiisee gaarii akkasii.
Tasa irraan godaanu lubbuukoo na baasi.
Diinqa gola kootii seentee na sarbitaa?
Utuu siif milkaa’ee afachu amma nyaattaa! Kkk
argiteettaa bareedina ishee umaan kan badhaase.
Baguma waaqayyo oromiyaa kana kan keenya taasise!
Naanna’ii caqasi nyaachuunkee hafteetti.
Hubatteetta tanaan kan mul’atu kuni ilaa dhagaa miti!!
———————————-.
Obbo kukkutaa lafaaf namaaf qabeenyaatiif!

OBSAN SIIF GALAASA!!!!!
——–
Sammuutu na iyye rakkoo kee dhaga’ee.
Siif mijateeraan beeka ypoman akkas se’e?
Imimmaaniin booyeen siif hamilee cabe.
Fala siif wal’aaleen garaan na dhukkube!
Gaafati qaarite mufattee waa meeqa!
Hamma beekumsakoo an si gorseeraka!
Hin jarjarin jedhee utuun sitti himadhuu.
An jechakee kana tasumaan fudhadhu.
Jetteetu na didde dubbiikootiif sarmuu.
Nagaattis naan jette utuun siif wargamuu.
Amma yoon dhaga’u haala jireenyakee.
Lapheekoo na nyaate waa’een namummaakee.
Egaa maalan jedha maaliinan si tumsa?
Ammaaf kanan qabu obsan siif galaasa!!!

AMALLI BARE UTUBATTI ASAASA!!
———-
Hattuu gorsuma gorsi yaadi funyoo micciira.
Hojjetaniiti malee hataniille hin ta’an tasa abbaa karraa.
Inni kan keenyaa kun fuggisoo maaliif ta’e?
Utuu ittin dadhabbiin baay’een dureessa ta’e!
Dafqa haadha hiyyeessaa sabbaatattii hiikanii.
Ishee bakkeetti hambisuun ofii gamoo ijaarani.
Silaallee nan dubbadhaa dubbii jiru buruqsee.
Utuma na quqquuquun nan dhiisa mee obsee!
Silaas eessaa argiti kan garaasheetiin yaaddu!
Waraabessa daggalaatihoo kan dhiiga lammii dhugdu!
Si gorsuufis jedheeyyuu maaliifan of dhamaasa?
Akka jedhan jirta amalli bare utubaatti asaasa!!!

BITAACHOFTUU NAMAA!!
————-
Roobaan hongee feeti akka ilmoo re’ee.
Garaan yaaddi malee sammuun eessaa ba’e?
Mirga jennaan bita jetti akka isa maraatee.
Uffata erga gattee qullaa deemuu feetee?
Soqollattuu namaa kan saalfii lagatte.
Damma erga dhiiftee raqa nyaachuu feetee?
Erga akkas gootee hin qabdu gaarummaa.
Kan dhugaadhaan faallaa bitaachoftuu namaa!

Abshir qaxaleekoo an jira Bakkasaankee.
Sodaatteen raafamin hin gufatu kaayyoonkee.
Sirraa fagaadhullee carraa jiruutiini.
Humnaafi beekumsakoon si cinan jira ani!
Obsa qabaadhu garuu ya kuteettii haadhookoo.
Isa har’aa irraanfattee ni gammadda gaaf tokko!
Akkaman siif godharee sirraa fagoon jirakaa.
Rakkoo kee natti himikaa siifan bu’a bakka!

Tasa siifin malu!
——-
Oduun tuulluu ijaarta xibaara xibaartee.
Akka isa kaanii isa dhugaa beekuu atis maaf of goote.
Arraba daldaltee bu’aa gaarii eegda.
Gola sobaa oolta, isaaf kuftee cabda.
Maqaakee eeggachuu maqaa du’a boodaa.
Hin beeektu dhuguma yoomis isa yaadda?
Atoo yeroon qabduu, ganamaa galagala alagaaf kurkurta!
Akkasitti haftamoo mee yoomuma of taata?
Dheebuunkeellee cimaa teessoo mootii dhaaluu.
Akka kanattihooo haqasaan sitti hima tasa siifin malu!!!

MIILTOON KOO NA HAALE!!
—–
Baran kufee meeladheef situ naaf baase beenyaa.
Eenyuuniyyuu mitiim situ anaaf jireenya!
Qullaakoo na saaxileem innaan amanadheyyuu.
Madaalee ilaaleera sirra eenyu naan wayyu.
Utubaa nagaakootii beeka waadaa naaf si gidduu.
Karaan ati naaf baaftes harka namaan hin duudu!
Okkola kaayyookootii siinan galmaan gahadha.
Tokko lama osoon taane ati anaafoo hundadha!
Madaankoo qooruu dide harkakeen ni fayyama.
Dhugaan dheebodhee dhabes si biraa ni argama.
Atoo hin sadarkeessituu ilaaltee gumbiif horii.
Gaddakoon irraanfadhee yaadee hojiikee borii.
Naaf dhufta dachaa wal qixxeessitee.
Gaara darab na dhorkes na duraatii kuffistee.
Sichi hin amanadhuum firakoo isa kamillee.
Kanan cimsee abdadhetu miiltoonko na haale!!!
Yaadannoo guyyaa har’aati!!
BTI tiin!!


ORMA MITI ANUMA!
———-
seenaa sobaan haamaraa’e.
Sammuu tuullaa gaaffiin tulluu ta’e.
Eenyuree kan sirreessu?
Haqa barri dabse kan deebisu?
Eenyuun eegu maaliif taa’u?
Alagaanoo kansaatiifuu walin ga’u!
Utubaa manasaatii abbaatu murata.
Gaafa gad dhaabuuf ka’u daboo itti waammata!
Malee murii naa guuri jedhee ollaan gaafatu!
Nama eega taanaanoo manayyuun ijaarratu!
Gaafa arfaasaan roobee manni bokkaa dhimmise.
Lolaan boroodhaan cabsee jiisee gola dhoqqeesse.
Iddoo ciisichaas ga’ee hirribaa isa kaasu.
Gaabbiidhaan of ajjeesa mana tolfachuu dhiisuu.
Inni kansaa tolfate basha’ee yammuu rafu.
Yeroo inni kansaatii cinaacharraan gad duufu.
Gaafas du’a filata akka jaarsa dulloomee.
Gad baasanii ol galchuutti kan ba’aansaa namaa game.
Eenyuun eeganii taa’u mana ofii bareechuu.
Ilaalee kolfa malee alagaan namaan tolchu!
Beellama ittin qabadhu isa na ilaallatu.
Yoo abbaan hin qophoofne daboonuu namaan dhuftu!
Seenaanis akka kana dhalootaan katabama.
Inni har’a jiru hojjetee egereetti kudhaama.
Dubbii karaarraa kaate isa beekut sirreessa.
Dhugaa uumamaan jirus toora naqee barreessa.
Isa ijaan argeefi dhaamsa darbee as ga’e.
Dhugaan eessa akka jiru kan eenyuus akka ta’e.
Eenyuree kan madaalu isa darbeef isa ammaa.
Deebiinsaa gabaabaadha orma miti anuma.
Eeyyee anuma! Anuma ana isa har’a jiru.
Dirqamakoos dagadhee gobaan seenaa nan diru!!!!!!!

LUBBUUN JIRTA!!!!!!
——-
ni awwaalamte malee lubbuun jirta gadaakoo!.
Bittaan alagaa hafee situ bulcha sabakoo.
Addunyaan siin nu beeka ati keenya yoomuu.
Laphee keenyaa keessaa gucikees tasan dhaamu!
Falmituu namoomaati seerri adaakee jalaa.
Si biraas qoodan qabu dubbiin dhugaakeen faallaa!!!!

Seenaan yoomuu seenaadha!
——
Hidhaafis na laattee du’akoo barbaadde.
Yakka koo malee diina dura na qabde.
Anoo olkaa’eera kuusee gadoo jabaa.
Kan himu seenaakoo anoo lammii qaba.
Dhaloota itti aanuuf daandii akeektuudha.
Jaarraa dhiibba taa’uus seenaan yoomuu seenaadha!!!
Maammilakoo kan fb hunddaf!
——–
Waan deebinee wal arginu natti hin fakkaatu!
Diddee natti cimteetti kan na adamsitu!
Nagayaan naaf turaa yoon deebi’uu baadhe.
Galfata sabakoo ammuman kennadhe!
Dheebuu bilisummaa abiddaa na keessaa.
Inni qabsiifames akkan dhaamne gucisaa!!
Qabsoon itti ha fufu kallattii maraani.
Kan eenyuuyyu miti keenya oromiyaani!!!!

GAD DEEBITUUN HARREE!!!
——–
Galaaf hin taatu dhaqa kufte.
Lammiifuu dhiisi ofuu dagatte.
Haduun lafeef tumame tiruuyyuu muruu dhabe.
Kaayyoon laga gamaa gamanatti cabe.
Erga akkana taatee maaliifan si waama?
Galmikoo fagoodha waadaa ijoollummaa.
Har’a na faarsitus bor ni jijjiiramta.
Qabsoof osoon taane faayidaaf dubbatta.
Gaafiikee bareera eenyummaa sabaa miti.
Kanati dheebottu jireenya har’aati.
Kankoo kanaan faallaa eenyummaa sabakoo.
Kanan ciniinfadhu miidhama lammiikoo.
Dhiisi dhiisi maaloo sossobbaa alagaa.
Fal’aanaan si sooree akaafaan si duguuga.
Silas maal amanu hunduu hamma saree.
Cidii baattee kufti gad deebituun harree!!!!!!!

IMIMMAAN GARBUMMAA!!!
——
Erga bara sanaa hanga guyyaa har’aa.
Duguggaa sanyii bara harkaafi harma muraa.
Tullaa lafee sana kan calii calanqoo.
Bara goota keenyaa Abisheefi Waaqoo.
Nageenya saamamamnee lubbuu guraaramne.
Hayyuu sabaaf kaate kitilallee dhabne.
Nyaatee alanfatee kichuutti ni ciree.
Gaafa guyyaasaatti yeroo kufu sirni abbaa hirree.
Teessoo wal jijjiire bineensi daggalaa.
Hireen oromootaa ammas ni taate yeelala.
Maqaa moggaafamne taane shororkeessaa.
Keenyaaf yoo dubbanne deebiinsaa raasaasa.
Kanatu guddinaa utuu ajjeefamnuu.
Biyya keenyan galle diimokiraasiinuu.
Erga gadaan keenya nu duraa diigamee.
Eessatti agarreree mirga nuuf kenname?
Haatii deessee dhabdee imimmaan lolaafti.
Abbaanis ni iyya dhabee kichuu ilmasaatii .
Barsiisuuf ergatee reeffasaa fudhate.
Beekaa meeqa laata kan sammuu maraate?
Xiqqaafi guddaan booyee iyyee mankaraaraa.
Kan dhugaaf dubbatan hidhaatu hiraara.
Irbaata gaddaa nyyaanne ganamaa galgala.
Waa’een keenya kuni maaliif dhabe fala?
Dhiigni sabakootii maaliif lolaafama?
Nurraa hin qooruuree imimmaan garbummaa??????

SI NAAF WAYYA!!!!
——–
Inni kaleessa firakoo.
Har’a maaliif ta’e diinakoo?
Nama amanachuun salphina.
Si naaf wayya uumaa ulfinaa.
Icciitiikoo baasee diigeen itti odeesse.
Naman baay’ee abdadhutu garaa na madeesse.
Bakkeen na jaal’atee keessi kiyyoo mara.
Beenyaa koo dhokate harkikoo hammaare daaraa.
Narkaa nyaatee ba’ee deebi’ee na nyaate.
Dallaa natti ijaares anarraa diiggate.
Ormarkatti mitiim godaannisni narraa.
Haadhootu diina ta’ee natti guure nyaara!!!
Namarkatti miidhameen yiikkifadhee booya.
Anoo amma jiileera waaqakoo si naaf wayya!!!

BAGA NA TUSSAATE!!!!
——–
Anuu hin ka’un ture lafan taa’e sanaa.
Gaarummaaf na fayyade ilkeenkee barana.
Ati hamaaf na ciniintee ofumaa rakkatte.
Summiinkee dammaaf dhadhaa taate.
Na coomsite bifaaf sammuukootiini.
Gargaarsakee kanaaf galata hin dhabini.
Ammayyuu dabalii na gargaarin jedha.
Alanammooo dhugaa Finfinneen qubadha.
Hin gaabbin adaraa na hiidduukee yaadattee.
Anoo nan gammade baga na tussaate!!!!
——–
Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa