Amma mirgaan galla!-Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)

Amma mirgaan galla!

Abbaa gadadamaan farri dhala namaa
Kan naasuu hin qabne nyaataa ija baasaan
Bineensi daggalaa ni dhaleem dhalasaa
Isa gurra hin qabne duudaa akka isaa
Nyaatee isa hin quufne bulguu garaa gaaraa
Kan nyaatu adda hin baasne inni ija jaamaa
Kan safuu saalfatee ilma akka abbaa
Nurratti guddate sanyii abaarramaan
Manaa nu baasufii ol-galeeraa manaa
Obsa yaa fixannuu yaa buqqisnu hiddasaa

Ijaan midhaan argee garaasaa guuttatee
Bututtuu baafatee uffatee bareedee
Kophee jijjiirraatee malaasaa qoorfatee
Kosii keessaa bahee muujalee dhokatee
Dhagaa obbaafatee ciisicha argatee
Akka ilmoo bofaa muuxatee mullatee
Maaliif nu daraaraa seenaa irraanfatee
Lafa dhihuu fi barii qarriffaa qaratee
Dhiiga keenya xuuxaa akka silmii saree
Obsa yaa fixannuu yaa buqqisnu kaanee

Akka aadaa keenya kabjnee kadhannee
Akka jijjiirramuuf suutan itti himnee
Jaarsas itti erginee iyyinees lallabnee
Mataa gad of qabnee addunyaaf ibsinee
Dhiira fi shamaraan, lagaas jaarsas baasnee
Harka duwwaa baanee qaawween cafagamnee
Kan kufe kaafannee kan du’ees awwaallee
Mana hidhaas guutnee murtii dhugaa dhabnee
Dhokannee danqamnee biyyarraas fagaanee
Fira marii dhabnee namaan adda baanee
Lakkii nu gahekaa maaloo guggubannee
Obsa yaa fixannuu yaa waraannu kaanee

Baayateera jamaa roorrisni halagaa
As deebi’aa jiraa hojiin Minilikfaa
Walakkaa Oromoo kan fixan lafarraa
Jajjabee duguugan fixuufii nu harkaa
Osoo hin dhumatin yaa jijjiirruu tooftaa
Kamiif mudoo qabnaa namamoo qabeenya
Amma itti kaanee daaraa ishee dhoofnaa
Yoo bullees hagabuu yaa baasnu maallaqa
Ni qophoofna namuu ni hiina barataaf
Obsinee obsinee fakkaannerra gowwaa
Maaliif dabarsina dhalootaf gidiraa
Obsaa yaa fixannuu qophaayii yaa namaa
Garaa yaa kutannu amma mirgaan gallaa

Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa