HAMMACHIISAA DABE-Seenessa Gabaabaa

Hammachisaa Dabe…

Seenessa

“Silaa maqaankoo hin toluu harree karaarrat hiitanii??”jedheWaraabeessi”kan Bonni ajjeese Ganni maqaa fuudha.”jedha Oromoon……..’mammaaksaan maaf eegalee?’jettu ta’a……barrisaa bubbuleera,magaalaa xiqqoo tokko kan har’a Qassoo jedhamtukeessa,duratti Qassoo abbaa Waaqoo jedhamaa kan turte keessa maraatuunJireenyaa jedhamu ture……,ani yeros barataa kutaa tokkoo ta’uukoo nan yaadadha baran mudannoo hanga har’aa ofitti kolfu qabu guyyaa tokko ji’a Gannaa kan nu bukkeetti kabajamu Ammasqala Ancootee Shirshoosaa kan dhadhaan qaamasaa guuchisan cucunfannee farsoo qariboo kan fooliin isaa funyaa si lixu xuxxuuxnee mana ollaarra deemnee nyaachaa dhugaa Gellisaa,Gobiin nama gurguddaa jala buunee sirbaa dabarsinee bultii kudha afur booda manni barumsaaf Fulbaanni seene.

Ani reefan mana barumsaa galee. bokkaan hedduu waan roobeef osoo mana barumsaatii galluu naannoo Qilxuu Surraa jedhamu cinattan mucucaadhee kufe.Akkuman mana gaheen abbaankoo uffatakoo ilaalee akka dhoqqeen laaqame hubatee”muu gadhee atiimmoo waggumallee hin barattu kuftee naa galtaa?egaa bara dhufus dhimmakee mana barumsaa kutaa tokkoffaa keessa deebite”jedhe utuu hin turinan roqomee boohe,harmeekoo waa hin dhokfadhu itti asaasuun guddisa suutan gurrasheetti jedhee’Imaammaa,egaa kufuukooti mitii?’jedheen gaafadhe eeyyee naan jette yaadaan waan qaaritee jirtuuf kufuu mucucaa seetee eeyyee jette malee waan na naasisu dubbachuu akka isheen hin feene beeka,garan deemuttan boohuu eegale “kufaa siin jedhu”ijolleen maal gootakaa??jecha abbaankoo jedhe sammuutti baadhee,dhokfadheen,gadduu eegale,tattaaffii guddaaf xiyyeefannoo barnootakoof kennuuneegale.

Har’a ofittin kolfa darbee beekumsa Xiinsammuu abbaakoon ajaaibsiifachuu eegale,waan yerosiin dhiyeenya Maaliif yerositti akka akkas jedheef Abbookoo gaafadhee sababa bilchaata akkas akka naan jedheef naaf himeAkkas jedhe”bara sana tokko akka ati garmalee kuftee uffatakee hin xureessineef,dabalataan barataa cimaa akka taatuuf akka tattaafattufan akkas jedhe”naan jedhe.Har’a akkan galateeffadhuu,Abbaa jiruu egeree namaa suphu,abbaa yaada bilchaataa qabu,abbaa beekumsa uumamaa qabu,akka ani itti gammadu na taasise dhugumaan bara sana tattaaffii,qiyyeeffannaakoo barnoota waanan taasiseef….

Jireenyaan fedhu feestaala waraqaa,dhagaa,Muka caatii baatee deemaa oola,gaafa ka’ummoo Qalqala xurooftuu tokkotti waantoota akka moofaa,carqii,caccabaa jarkaanii itti guutee hamma dafqa buusutti baatee magaalattii marsaa oola,Jireenyaa maal baattaa?maaf baattaa??jedhanii yoo gaafatan,’Ilmaan buujalee,cinii,injiraan,baalqajjiin baadha,ana qofa miti mugaa raata’a atuu baattee jirtaam edaa gadheen akka baa’aa baattee jirtu hin beektuum kkkkkkkkk ‘jedha kolfa keessa fuudha jechasaa namni hubateef hin jiru,’Jireenyaa jireenyi maraache’jedhuun nus irraa fudhannee “Jireenyaa Jireenyi maraache”jennan hursinee duukaa buunee,Kanneen akkakoo kutaa tokko baratanis kan isaa olis yeroo boqonnaa Jireenyaa barbaanna….jireenyaan unuuf mandhee bashannanaa ta’eera kanaaf barbaanna waa jechuunii waan dubbachiisuuf barbaanna malee isa fayyaduuf miti,nullee ijoollummaaf akkas goonaa inni guddaanis akkasuma godhaam,isan utuu dhiisanimmoo nuyyuu nii dhiifna ta’a.

Jireenyaan fedhu dhagaa baatee,murxuxxee fudhatee,mokoli’aa baadhatee nu duukaa bu’a guyyaa tokko dhagaasaa kaasee osoo fiiguu na bira gahee”ati kudha tokkoo” naan jedhe lakki anoo kutaa Tokkon jedheen …naasuun akka busaa ol fuudhee osoo na kirkirsu,akka nama birdiin qabee nyak nyak nyak osoo na taasisuu,Jireenyaan itti fufee maqaa na gaafate”eenyu maqaankee?”jennaan naasuunan….Ki..ki..kitilaa..jedheen waraqaasaa ciccittuutti maqaakoo qabee,dhagaasaa lafatti dhahee ‘hamaakee ha dhahu’ jedhe ..ergasii hiriyootakoottin hime Jireenyaan nama kutaa kudha tokkoo jibbaam,kudha tokko hin jedhinaan jechuu eegale…narraa fudhatanii dhagaa Jireenyaa barataa hedduun ooleera ….

Itti fufaa…

Abdii Guuttataa Dilgaasaan

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa