KOOMAANDAR TAARRAQANYI AAGAA BEEKTUU?-Utubaa Leeqaa’tiin

Komaander Taarraqenyi Agaa Beektuu??

TaarreeKommander Taarraqenyi Aagaa, nama magaala simbo qabeessa hojjaan gabaabaa ,Arga toleessa ilmaa yoo ta’u Godina Wallaggaa Sibuu Siree maatii qote bulaarraa dhalate.Dhalootasaarraa qabee nama naamusaaf jaalala namaa qabu yoo ta’u,Rakkoof gidiraa ijoollummaa ka’ee baataa ture ofirraa fonqolchuuf taattaaffii garaagaraa taasiisaa kan turee akkasuma rakkoowwaan Iyyuummaa biyyaasaarraa duunkaana buufatee taa’u gama kamiin dhidhimsee balleessuun akka danda’ami hiriyootasaa waliin nama marii taasisaa ture yoo ta’u, baroota 1980 keessa rakkoo biyyattiitti golgee jiru,Obsa gaafa isa dhorku biyyaa bahuuf murtoo godhatee mudhiisaa hidhatee Sibuu Siree gadi lakkisee osoo jaallatuu dirqii jiruu yerosiif harmeef abbaasaatti nagaa dhaammatee “yoon gale ijji nagaa wal nu haa argu yoon du’es nagaatti”jechuun manaa bahee gara baha Oromiyaatti kutuuf murteeffatee bahe,Akkuma manaa baheen namoota Loltoota mootummaa Wayyaaneetti dabalamuuf deemaan waliin wal argee inni duukaa kute.

Komaandar Taarraqenyi erga humna Waraanaa Leenji’een booda loltoota darguu Wayyaanotaa waliin lolee injifannoo guddaa galmeessera,Addatti Komandar Taarraqenyi loltota dargitti lolaaf bahee injifatamee hin beeku,jedhu waayiloonnisaa yeroo waa’eesaa dubbata Goota kana Mootummaan cimina loltootasaa ilaaluudhaan Fincila barattoonni Haramayyaa Yuunibarsiitii kaasan akka tasgabeessaniif gara Harargeetti sochoosan.

Hararge keessattis hojiisaa ciminaan kan hojjechaa ture yoo ta’u kanneen akka Minaasee W/Goorgis(Abbaa Duulaa,Baacaa Dabalee,Fiqaaduu Dajanee,Maamitee Maammoo,Shaanbal Tasfaayee Habraay,personal Tsgayee G/Liinaa,Lammeessaa Qana’ii fkkf waliin erga Hararge seenanii booddee mana sirreessaa Poolisootaa kan magaalaa Harar keessaatti argamu(Military police) Jedhamee kan waamamu keessaas gahee hojii qooddatee hojjetaa ka ture yoo ta’u, Military police sana nama Damisee Bultoo jedhamuun baroota dargii keessa kan ijaaraman yoo ta’u,Ijaarsi manichaa akka kanneen ijaan argan dubbatanitti kutaalee hedduu Uummata gidirsuuf qophaa’e kan qabu yoo ta’u maqaaf ‘Military police’ haa jedhamu malee gidiraa hedduu Uummataaf barattoota Oromoorratti achitti akka raawwatu erga argee booda aarii gadda guddaa hanga isa hudhee rakkisutti sammuusaa dhiphisuurra darbee gochi Tigirootaan barattoota Haromayyaa Yuunibarsiitiif bakka biraa irraa achitti guuraman irra gahu erga boqonnaa isa dhorkee booda,Xuxuuqaa wal ildiimuu egalan Tigiroota waliin.Bara sanatti waan afaaniin dubbanne hojiirra haa oolchinu jechuun Tigirootaa wajjiin guyyaa gara guyyaatti Takaroo waliin qabuu Eegale.

Komaandar Taarraqenyi Aagaa akka tooftaan du’uuf akkasuma waayiloonnisaa akka dhoksaan funaanamaniif shiroota garaa garaa xaxuu Tigiroonni Eegalan sanas dursee hubachuudhaan guyyaa isaan hojii fakkeessanii bobbaasanii galaafachuuf ka’an hedduu itti dammaqee miiliquun dhumarra gochisaanii hedduu nagaa dhorkee Biiroo isaa keessatti Tigiroota sadii waamuun loltoota Tigiree sadanuu Shuguxii itti naquun diinaan ajjeefamuukoorra jechuun bara 1984 Akka lakkoofsa Habashaatti addunyaa kanarraa boqote
Hanga har’aa Maatii Taarraqenyi Aagaa du’a Ilma jabaa akka hin dhaga’in jiran Hiriyoonni isaa wajjin warraqsa finiinsani gaafa hammaatu hojii Wayyaanee jibbanii galanii jiran nii dubbatu.

Kan sabaaf Wareegame Seenaan ni yaadata!!

Utubaa Leeqaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa