GEERARRUU?, DUBBISAA, WALIIF DADDABARSAA, (sHARE, COMMENT, LIKE..Kun Rasaasa Jaarraa 21 ffaati!!

Oromoon Ardii kanarra jirtan martinuu nagaadhaa?

IMG_20160619_130418Egaa Oromoon aadaa isaa keessatti ”Nagaadha!” waan jedhuuf malee silattis nagaa maalii qabna. Utuu uleen halagaa saba keessaa dhalannerratti ajjechaan, hidhaan,baqaafi hiyyumaan irratti wal-gegeddaruu keessi keenya nagaa maal qaba. Rafnus hirribi hinjiru; deemnus qalbiin nunjiru; katabnus miirri keenya nagaa hingonfanne-garaan hunduma keenyaa boba’uu abidda haqaafi walqixxummaa dheeboteera. Gaaf tokko sanyiin kallattii arfanirratti facaasaa jirru kun bissii guuree biyya keenyaa Oromiyaa keessatti Odaa walqixxummaa sana jalatti walitti nuqaba ta’a. Yeroon kun yeroo Oromoon itti raawwatee ciisee boqotu miti; omisha midhaan keenya kan jaarraa tokkoo oliif kennatta waadaa dhiigaafi imimmaaniin tumsame sana obdii midhaan itti sassaabnu cinaa waan geenye fakkaata. Yoo dura bu’aan oobdii keenyaa sun waliigaleef, gootaraafi gumbiin keenya huuqqate guutuuf jira. Kana ta’uu baannaan sangoonniifi jibooliin siribsiisaarra jiran bineensaan utuma nyaatamani barri bubbulti….mee kun naa haga’uuti waliin geerarruu laata?

Geerarruu?

Gootaaf,

”Qeerransa bokkaan dhaanee,

Sareen jaldeessa seetee,

Dhaqxee qabachuu feetee,

Dhala namaa hiyyoomee,

Gadheen dabeessa seetee,

Dhaqxee kabaluu feetee,”

Goomattuuf-

”Kormi dallaa diigaaree,

Boorattaan indhiisaaree,

Lammiin lammii miidhaaree,

Goomataan indhiisaaree,

Goomattuun Gomma bu’ii,

Achiin hallayyaa bu’ii,

Mannikee sitti haa jiguu,

Kaabaasaa sassaabbatee,

Waaqi dhibee sitti haa fiduu,

Garaasaatti abbalatee.”

Michuu Badduuf-

Jijjigduu mana hin godhuu,

Hinuman diiga malee,

Sesseeqxuu hiriyyaa hin godhuu,

Of jajjuu michuu hin godhuu,

Hinuman dhiisa malee.””

=

ISIN HAABARAARU

Baratanii hojii dhabuu
Biyya ofiirraa adda ba’uu
Ganda Ormaa keessa labuu
Cabsuu dhiisanii gaabbuu

Mana halagaa dhaquu
Fira walitti naquu
Dhugaarraa tasa maquu
Wanta hinbeekamne laaquu

Kaabinee raatuu ta’uu
Tigireedhaaf olka’uu
Ba’aaf gala yaadda’uu
Qeerroodhaan barbada’uu

Dhaaba maxxannee ta’uu
Taa’I yoo jedhan taa’uu
Ka’I yoo jedhan ka’uu
Dhumni qaallittii ta’uu

Quba ofii qaamaca’uu
Kadhaaf karaarra taa’uu
Maqaa hinbeekamne dha’uu
Qalbiin Habashaa ta’uu

Bara garbummaa lakkaa’uu
Takka bulluqanii ka’uu
Ammoo walirratti ka’uu
Abdii kutanii taa’uu

Sammuun Wayyaanee ta’uu

Garaa OPDO baachuu

Halgaatti wal-laachuu

Dhiiga lammii hirmaachuu

Bifaan hamma arbaa ga’uu

Yaadaan namaa gadi ta’uu

Iddoo hinqabnetti rarra’uu

Warra Habashaa gadi ta’uu

Taayitaa qofaaf kaachuu

Waadaa dhalootaa nyaachuu

Dhoksanii wal hamachuu

Lagaaf naannoon wal-nyaachuu

DHANGAAWWAN TORBAN KANAAS KUNOO:

ISIN HAABARAARU Dr. Gasharee Abdiisaa, Yooseef Hambaafi Beekan Gulummaa’tiin

JECHOOTA HAYYUMMAA OROMOOTI fi Walaloo Oromoofi WBO -Kadiir Abdullaxiif Hajjii’tiin

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbeekanguluma.org%2Findex.php%2F2016%2F06%2F25%2Famaloota-torban-namootni-milkaaan-waliin-qoddatan%2F&h=EAQFIFtL4AQGZjyyy728bb_O2r5-5w2Ewt06pkAUw6LJ5xw&enc=AZPTo1ZZdTeMtKgKQId1KlHIrP01WUgv3yj7lnmrxICjEVIWx8nbdAlH3riI_AQ9y6tcNxN7njymZQs_7jdNYDWnDhUi5Xk_3aW-WC6h_8P0P4y9azAq5-L9AxgEycvgoEVgKDE4M0f57mGcmWq5Cg0-q34iSbkjP6n3wkNWCKUxaKuqGFu-BaLtVu8h24Co3A6zTWxFYwsyxDd97B79n7E4&s=1&skip_shim_verification=1

PROSPECTS FOR OROMO STRUGGLE UNDER THE PREVAILING SITUATION OF UNION OROMIA: By DAWUD IBSAA:

QAANAA TV GALATA ARGADHU , GALATA DHABI-Oroliyana Daniel

FAAYIDAA KOLFUU-(Barsiisa)-Akkamittan kolfaa? (Walaloo) -Dr. Dhinsaa’tiin

Refelections on Getacho Reda and Lencho Bati Interview

ANOO NAN SI DHABEEM!, Q A L B I I Q A A R I T E !,YEMMUU ITTI KAATU, …** Qalbiisheef!**** BAJ, 2015

Dhukkuboota torbarratti maalummaa, mallattoofi ittisa/yaaliisaa as keessaa argattu?-*Dr. KIYYAA DAAWWITEE (KD)*

WAYITA ULFAA TARSA’UU GADAMEESSAA (Dr. Guutaa Gurmeessaatiin)

ABAARSA HAADHAA; Yeeyyis Birruu Nagaroo’tiin

INFEKISHIINII UJUMMOO FINCAANII, FOOLII QAAMAA BADAA FI DAFQA BOBAA HAMAA, WAYITA ULFAA TARSA’UU GADAMEESSAA, ABBAA SANGAA (ANTHRAX),fi INNI MAAL DADHABEE!? Dr. Dhinsaafi Dr. Gurmeessaatiin

HARKA ISHEE ITTIN HIN KUTTU? -Sabaan-Boon Firrisaa ‘tiin

“AADAA KEE DAGATTE”-Sabaan-boon Firrisaa’tiin

KANA BEEKTUU LAATA?/BARA ROORROON HAMMAATE-Waan dubbifamuu qabu-Ibsaa Addunyaa’tiin

Bekele Gerba et al-By: Oromo America Citizens Council (OACC)/https://www.oromoamerican.com/bekele-gerba-et-al/

MUDANNOO JAALALLEEWWANII–BARREESSAAN SOG@ASTU/Seenaa Oromoo Goshuu

YAA WAAQA UUMAMAA!!!-Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa

ANI HINSORU HALAGAA-Bilisummaa Kumaa’tiin!

JIRUU YUNIVARSIITII,Osoo Guyyaa Tokko, “Olqabaa olqbnaa,Gowwaa Moo Daa’imaa?,Sabboonummaa!,Qajeelfama Naaf Laattus,Fedhiii…..-Gaddafaa Mandaraa Lataa’tiin.

DEEBII HINQABU JENNUU? -Buzaalam fi Kadiir Abdullaxiif Hajjii ,Waxabajjii 22/2016 –

SEENAA MAALKOLM X KUTAA AFURAFFAA ( KUTAA XUMURAA) XIYYEFANOON SAB QUNNAMTII MOHAMMED IRRA MALKOLM WALIIN TA’UU ISAA!-Temesgen Atnafu Mulatu’tiin

QAAMA DHIMMI ILAALUUF, DIINNI ILMAAN OROMOO ESSATTU AJJESE DIINA OROMOOTA HUNDA ATI.-Caalaa Bultumee

EKERAAKEE-Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)’tiin

BASAASAA BIRHAANUU CIMDEESSAA JEDHAMU BEEKTUU? -Caalaa Bultumee, akka Odeeffannoo haqaa argatetti

NYAATARRAA SI UUMEE?, HINMAKATIIN! FI BAKKAAFI AKKA MALEE-Biiftuu Urjii Nagoo’tiin

ABJUU KAN AHIIKAA-DHALOONNI WAA FALA-Ilma Boruu’tiin

JECHOOTA KADIIR ABDULLAXIIF, Abjuu-Gadaa Kadiir Abdullaxiif Bilisummaa

FALMII KANARRAA MAAL BARTU? (Prof. Rundaasaa Asheetee fi Beekan Gulummaa)

“ANAA NYAATU” Sabaan-boon Firrisaa-Obboleettii keenya””Sabrinaa Abdulaahi Kan magaala calanqoo keessatti weregamteef yaadannoo weregama isheef an barreessee

KAM FILATTAA?-Rifrendemii /Filannoo hiree murteeffannaa/ Iskootlaand Ilaalchisee-Nagessoo Duubeetiin

MIILANAAM…,Budaan eenyu?,Taaj mahaal nama jedhamu bektuu?-Temesgen Atnafu Mulatu’tiin

NAYAADATE GARAAN, DU’UU QABA FI DU’UUF HAR’AS-Saphaloo | Abdulbasit Kedir Waxab. 2016

BASAASTUUN HAADHUMTU-Bilisummaa kumaa’tiin

GALMEEWWAN AJJEECHAA SHASHAMANNEEFI DU’UU DURBEE Sabriinaa Abdallaah via JAWAR MOHAMAD Fb Wall!!

Prof. Hayilee Fidaa Kumaa-Abbaa Qubee Afaan Oromoo!!

http://beekanguluma.org/…/gaanfaagaanfa-afriikaamoo-gaanfa…/
http://beekanguluma.org/…/abbaa-dhabuu-barruu-dhaamsa-orom…/
http://beekanguluma.org/…/oromiyaakoo-tolassa-shaanqoo-wal…/
http://beekanguluma.org/…/dhukkuba-saree-maraatuu-rabies-f…/
http://beekanguluma.org/…/dandeetti-geggesummaa-kee-karaal…/
http://beekanguluma.org/…/haadha-manaa-oroliyana-daniel-ya…/
http://beekanguluma.org/…/dhimmoota-fayyaafi-saalquunnamti…/
http://beekanguluma.org/…/kitaaaba-haaraa-yunivarsiitii-ha…/
http://beekanguluma.org/…/afaan-oromoo-guddatamoo-quucaraa…/
http://beekanguluma.org/…/gochi-wayyaanee-uummata-oromoo-k…/
http://beekanguluma.org/…/lalisaa-indiris-eenyu-qaroo-sada…/
http://beekanguluma.org/…/g-u-g-s-i-i-f-a-r-d-a-a-t-a-ph-a…/
http://beekanguluma.org/index.php/2016/06/16/3823/
http://beekanguluma.org/…/soodaree-yeroo-deemtu-naaf-bilbi…/
http://beekanguluma.org/…/waliin-haa-mariannuu-furmaata-ba…/
http://beekanguluma.org/…/haadha-gumnitti-goofata-gabaabaa…/
http://beekanguluma.org/…/eenyuuf-jedheen-duuun-qabaa-bili…/
http://beekanguluma.org/…/galma-hoodaa-bilisummaa-gadaa-if…/
http://beekanguluma.org/…/booranaaf-gujii-deemnuu-booruu-d…/
http://beekanguluma.org/…/dhiisaa-wal-haanyaattuufi-kan-bi…/
http://beekanguluma.org/…/saba-ofiif-malee-ormaaf-loluun-d…/
http://beekanguluma.org/…/haaba-siyaasaati-handhuura-oromi…/
http://beekanguluma.org/…/maqaa-uummanni-oromoo-mogagafach…/
http://beekanguluma.org/…/imaammata-dhoksaa-wayyaaneefi-wa…/
http://beekanguluma.org/…/xiinxala-wallee-galaanaa-gaaroms…/
http://beekanguluma.org/…/dhalli-oromoo-qabsoo-wayyaaneett…/
http://beekanguluma.org/…/politics-of-devolution-from-fibr…/
http://beekanguluma.org/…/dhimma-dhibee-saal-quunnamtiifi-…/
http://beekanguluma.org/…/gumaa-dhiigaa-yaadannoofi-xiiqef…/
http://beekanguluma.org/…/raajii-bara-kanaa-dhaamsa-beeksi…/
http://beekanguluma.org/…/wayyoo-marummaankoo-lalisaa-indi…/
http://beekanguluma.org/…/kitaabota-qormaata-kutaa-12ffaa-…/
http://beekanguluma.org/…/qormaata-kutaa-12ffaa-bara-2016i…/
http://beekanguluma.org/…/of-eeggannoo-qoricha-irratti-god…/
http://beekanguluma.org/…/sadeen-suumsummanii-p-o-e-t-r-y-…/
http://beekanguluma.org/…/e-e-ny-u-q-a-b-s-a-a-o-n-n-i-bee…/
http://beekanguluma.org/…/dhugaa-rarraee-hafe-asoosama-gab…/
http://beekanguluma.org/…/naaf-koottu-gaachanakoo-bilisumm…/
http://beekanguluma.org/…/asoosama-miaawaa-kana-dubbistani…/
http://beekanguluma.org/…/afaan-keenyaa-afaan-meeshaa-kadh…/
http://beekanguluma.org/…/baqannee-eessa-deemna-bilisummaa…/
http://beekanguluma.org/…/gumbii-sooressaa-bilisummaa-gada…/
http://beekanguluma.org/…/fiilmii-gumaa-xiinxalaafi-sakatt…/
http://beekanguluma.org/…/diraamaa-oromo-edipas-mootichaoe…/
http://beekanguluma.org/…/dhugumaaree-laata-bakkasaa-tumsa…/
http://beekanguluma.org/…/carraa-dukkanooftuu-asoosama-kut…/
http://beekanguluma.org/…/oromoon-baratee-fi-albeen-qara-l…/
http://beekanguluma.org/…/bagan-oromoo-tahe-fiixabas-habro…/
http://beekanguluma.org/…/yaadannoo-fi-muudannoo-caalaa-ha…/
http://beekanguluma.org/…/raajiiwwan-ajaaibsiisoo-bara-201…/

‘’Abbaan Garbii tumaa tuma
Baatiif gala nama eegee,
Jirta se’een siif wawwaadha
An du’uukee yooman beeke,
Lubbuu qabda ni sochoota
Sammuu duwwaa dhanagalaatee
Yookii hinbanne, yookaa hingalle
Albaadhummaakeetu nu nyaate!!’’

Jedhan ijoolleen baddaa Garbii

=

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
Email: beekanguluma@gmail.com

Face book: Beekan Gulummaa Irranaa
Twitter: @beekanguluma
Skype: beekan.guluma1

Website: www.beekanguluma.org

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa