QAANAA TV GALATA ARGADHU , GALATA DHABI-Oroliyana Daniel

====QAANAA TV GALATA ARGADHU , GALATA DHABI========

13495234_1193065810744943_2836257834143400890_n

“Maali QAANAA Tv kana Diinuma godhatte hoo ?” Naan hin jedhina adaraa. Guyyaa gara guyyaatti waa’een tv kana bifa garaagaraan waan na qunnamuuf jedheni, gara fula duraattis barreessun Kiyya hin hin oolu garuu. Tvn kun bu’aas qaba Midhaas qaba, Jira miti Anaan na gammachisa, na Aarsaas, Ijoollota ogeessota fayya tahan baay’ee garuu gabaa dhabsisee jira.Akkan dhaga’etti yoo tahee maloota ittin Ulfa of irraa ittisan keessaa tokko “QARANNAA’A TV “ilaaludha jedhamee barsifamaa jira waan jedhu Dhagaheen ture. Hiriyaan koo Araarsan( Health officer dha) akka natti himetti, ji’a Sadii as namoonni Hordoffii Ulfaaf gara Bufata Fayyaa deeman akka hir’atan natti himee jira, Saayintistooti Biyya Awuroppa Tokko tokkoof Tokko Shaneen akka Ibsanitti yoo tahee( Warra Biyya keenya yoon jedhe Silaa ana hin amantan waan taheef) , Dhiironnis ta’an Shamarran Filmii Walitti fufinsaan Galgala sa’a 12-5tti TV kanaan tamsafaman waan ilaalanif yeroo itti wal bira gahan hin qaban jedhani lafa kaa’aa jiru. Sababinsaas Lamaanu Hojii galani Isa irratti Lafa Dha’u, Yeroo Sa’atin Shan Tahuu kan wal bira Gahan mitii Siree irra gahunu waan du’a itti tahufi jedhu,,,,Kanaaf illee anumtuu Ragaadha,,,,Abbaan manaaf Haati Manaa Ollaa koo galan tokko osoo QAANAAN hin dhufin Dura Seera waaqayyo Gaa’elaaf kaa’e sirriitti hojii irra olchu turan,,, “ABBAAN MANAAF HAATI MANAA WAL HIN DIDIN “ ,,,Anaan Garuu Baay’ee na jeequ, kan na Jeequ Ammoo sagalee sire isaaniti,,,TSIWU<TSIWU<QAQ<QAQ<QAQAQAQAQAQ…JEDHE asii anaan irriba naa dammaqasa , “Namichi kun sagalee Siree isaa maalif Narra hin hir’isu” jedheen Akka aruu ta’a , garuu maalan fiidu danda’a fira koo, Osoo dhagessaniti Waan sirichatti AMPLIFIERin itti Ruuqamee,,, Anaaf ammoo “Biluutuziidhaan” naaf Qoodani sagalee isaa Waanan Live stream Hordofu wayii Fakkaata( Tapha Siree irraa Raadiyoon Daawwachu ‘’ OOYYAYYA MASSE’’), Jalqaba illee waan Abban manaa Siree isaa irratti Isportii Hojjetu natti fakkaatee ture, booda irra gaafan namicha ilaalu Garuu Kan Isportii Hojjetu miti Fira Isporti Hojjetu illee waan qabu miti. Qallina isaa irra kan kahe Adurree Feestala Dhadhaa Nyaatte Fakkata Mar’umman shunturaa Godhee ,( Mammaksa Qallo Keessi migira jedhan isatu naaf mirkannesse) Isa isaan achii wal gammachiisanifan Irriba dhaba. Kana baqa “Earphone” isa guddaa bitadhee Raadiyoo Afaan Kiyyaan Darbu sagalee Uummata kan tahe dhaggeffachaa rafufan murtesse , Sagalee Namotaa Dhageffachu irra wayya jedhee, Innis “ Qonnaan bultonni Xaafii Sararaan facaasan , Sararaan Belaa’an, Komiishiniin Naamusaaf Farra Malamaltummaa, Malaammaltummaan Himatame, Dargaagonni I.M.Xn ijaaraman Burrusa Ittin dhagaa Falaxan Bitachuuf Irra deebi’ani ijaaraman “ Oduu jedhu qofa waanan dhagahuuf Jeequmsa warra Ollaa caalaa Raadiyoon kun na jeequtti ka’e, Isa dhiiseen jara kana gorsuu dhaaf murtesse “Maal ta’a osoo siree isaani achii narraa butatani” Yaada jedhu itti Himuu , kun ammo Fala Raadiyon Kun lafa Ka’u walin wal hin caalu, Osoo Lafti hin jiraatin Qotaa jechuun Tokkuma , Jarri Kunis Mana Kutaa Tokko Keessatti Akkam Godhani,,,,Garuu akkuma Biyyi Keenya Nagaa Ishee Kabachisu Irra dabartee Kan biyyota Ollaas Kabachisu Jirtu Osoo warri olla kootis Anaaf yaadani yaada jedhuu qaban ture,,,,,Kanaan osoon jiru QAANAAN naaf dhufee ka Jarana, UFF amma kan na jeequ yoo jiraate Caallensa isaan gidduu buufate dha, Dhugaa Jarri kun Maal tahan “Mootummatu Shororkessumadhanin isiin Himadha” ittin jedhemoo gaaffi jedhutu natti uumame. Garuu amma yeroon yaadu Waan QAANAAF jecha Dursani Dirqama Abbaa Manummaaf Haadha Manumma isaanii bahan natti fakkaata( KARORA HIXATA KARORFACHUN AKKASI) …Amma homtu hin jiru, kanaafu qorannon kun dhugaa tahuu hin Olu Amantaa jedhun qaba( ‪#‎Kaabine‬ Istayel)…..

Miidhaa isaa inni biraan garuu ana irra osoo hin taane Abbaa koo irra kan gahee dha,, Obbolettin koo isheen dhumaa kutaa Sadii baratti, Mana keenya Diimokirasiin kan seene kara isheeti , Abbaan Kiyya Sababa isheef waan hunda godha, Kuno erga QAANAAN dhufee waan biraa ilaalun hin jiru, Osoo Dur tahee, Waan Abban koo hin ilaalle ilaalun hin danda’amu,( Kan Mootumman Abbaa koo galgalee Dimokiraasin mana Keenyaa Seenee, Mootummaan hin galgalle hin Jiru Fira koo( WATCH-OUT) , Amariffa Hin dandeessu Gochaadhan Galaaf Gaaf gaaf keessa keessa Funaante “DAANII Jetti” OOO….TAAAAA____BSAA MAQURAAAAAX jechuun maal jechudha jetti,,,,( Abdii Kuutachu isaa Amariffaan jedhamu Dheeressite Abbaa koo Gaafatti)….Abbaan yeroo deebisu “ Long walk to freedom jechudha’’ jedhe deebisaaf, Lamanuu waan garaa isaani dubbatu,,,,Gara dhimma keenyatti deebina,…..Hin dubbiftu Obbolettin koo, Garuu qormaata Dhibba keessaa dhibba deebifti, Ilaale Aabban “ Qormati keessan kun QARANNA’AA Tv Keessaa bahaa moo?” jedhee ishee gaafatee? Lakki waa’een Tv hin jiru “Saayinsii Naannoofaa, Hawwasa faa dhaam Kitaabuma irra baha?”jette Deebifti,,,,, “Isa dhiisiiti Eenyuma barsisaan kee garuu inni hin qaanofnen Dhibba keessaa dhibba siif Keennu Kun maalo?” “Barsiisaa garaagaratu nu barsisa Garuu kan qabxii keennu warra nuu barsiisu miti Hunda isaa kan qabxii kennu Barsiiftuu “MIRCAA” dha ittin jette ,,,,”MIRCAA jechuun dubartii ishee Ganda keenyaa kanaa?” Aabban hin Gaafata, “ Eyyee, Warra KOROJOON isaani Illee DHIMMISU” Jetti ishen Ammoo “Ooh Akkas hin jetturee isheen Dhuguma Dhibba irra siif keessi BORDII FILANNO Keessaa Sagalee Soroorsaa turte, Muuxanno achii Fudhatte Hojii irra olchaa jirti, Tarsimoo muuxanno Gaggarii babl’isu jechuun isa akkasiti” ittin jedhe,,
=======
Maal jechu barbaadeni ijoollen barumsa dhiftee, QAANAA jettee Qaranna’a jirti gabaabatti…..Kanaafu Jeequmsa Karaa warra olla nama irra gahu of irraa maqsuuf , Baay’ina ummataa hir’isuuf Gaarii tahuus, dhalota Qucarsuuf, Artii Keenyaa ukkamsuuf, Ogeesota Fayyaa Hojii malee Teessisu irratti ammoo dhiibba waan qabuuf QAANAAN Galata dhabee, Galata Haa Argatun,,,,,,Mee Barreffama biraatin walitti deebina…
Naaf Jiraadhaa.

13174011_915522845227004_2535634311066302116_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa