JECHOOTA HAYYUMMAA OROMOOTI fi Walaloo Oromoofi WBO -Kadiir Abdullaxiif Hajjii’tiin

JECHOOTA HAYYUMMAA OROMOOTI

1). Kan halagaa kaadhimate cinaa tokkoon naafaa, kan saba ofii kaadhimatee cinaa lamaan rafa.
2). Amaarri bofa, Tigreen buutiidha. Lachuu wajiin jiraachuuf Re’ee ykn Adurree tahuudha. 3). Biyya baqachuu mannaa, biyyatti qabsoofnee boqochuu yaanna.
4). Gurra dheereffatee akka hilleensaa, sidhagahuuf morma qeensaa.
5). Bilisummaa jaalannaan tokko tokko lafarraa galcha, Gabrummaa jaalannaan taa’etuma halcha.
6). Isas, isaanis, anis garaa qabna, Maalif mirga nama tahuu dhabna.
7). Anoo du’a hin ooluu, wareegamtootatti qabsoo sabaatti maali hima?.
8/. Qabsoon keenya qabsoo waa’ee sabummati malee, qabsoo duula amantiiti miti.
9). Kallattii roobni dhufuun warra biyyatu beeka.
10). Afuuffiin madaa hin fayyisu, maqaa guddaa qabaachuun hama hin hayyisu.
11). Namni dunuunfatu marti kan rafee miti, bishaan taliilli marti qulqulluu miti.
12). Sadarkaa barnootaa fi cimina sammuu caalaa, hojii fi yaada isaatiin madaalaa!.
13). Way dhaba hunda /dhaaba/ manaati, arjaa hunda dony’a gooti!.
14). Addunyaan irra jiraannu tuni dhibeedha, dhibee mararfamtuu!.
(15). Jecha alagaan ittiin nu tuffatu nutimmoo dhimma itti baanaa.
16). Giddu Galli Galma (G.G.G) aadaa fi tiruuziimii oromoo handhuura oromiyaa Finfinneetti hundaa’ullee madda galii alagaatii. 17). Dhiira sodaa cabse, soddatuu cabse. Ani dhaloomaa duriif gosooma kabajnaan laafaa na se’e!.
18/. Osoo seenaan, Aadaa fi Afaan Oromoo keenya galaana tahuu baatee, silaa alagaa com’oree maddasaa gogse.
19). Oromoon waaqaa, qeerroon bakakkaadha biyya abbaasaa irratti.
20). Osoo diinni qawwee nutti dhukaasu nutimmoo, ulee itti furguggeefannee daangaa biyya keenya tiikfanna.
21). Sareen ollatti galee fi namni saba gane tokkumaa.
22). Shimbirri hanga feetellee waccu bofa hin dallansitu, yoo goofadana itti dammaysite malee. Shimbirri-ummata, bofti-wayyaanee, goofadanni-WBOdha.
23). Irreesaa abdatee bofni goondaa yoo nyaatellee, madaasaa argannaan goondamatuu nyaate fixee bofa ajjeesa.
24). Dila guddinnaati gaarri aduu hin golgoleessu, aduutu irraa fagaatee golgoleessa malee.
25.) Ani bara xiiqii waan dhaladheef waan xiiqii hundumaa nan beeka!, xiiqii keessa bahuuf xiiqaadhan hojjachuu qaba.
26). Diina aggaaraan doorsisee aangoo ofii natti agarsiisu nyaarakoo dhoorgadhee wajji bula.
27). Akaakayyuun koo Hayile Sillaasee, abbaankoo Dargii, animmmoo ADWUI tti dhalanne, maqaan keenya gabrummaadha, ilma kiyya garuu bilisummaa itti moggaasuu fedha! Ykn Nimoonaa jedhaan.
28/. Barbadaan alagaan Oromiyaatti darbattu qaanqeen isaa faca’ee xoobiyaas ni guba.
29). Wayyaaneen Muktaar Kadiir gorsitee Jawar Mohamed holtus Oromiyaan lachuttuu icciitii hasaafti, namatu dhugaa dabsa malee.
30). Dhiiga alagaan saba keenya jiigsite qobnee mana hidhaatiin jiigsina.
31). Akkuma Akaayyiin kokkolfaa gubattu, alagaaniis sesseeqataa boossi.
32). Gaafa Itoophiyaan Abbaay eebbisiiftu, Oromiyaa tv’n qophii affeerraa sirboota habashaa dabarsa, OMN waggaa 3ffaa kabajata.
33). Wayita Itoophiyaan galma IGAD tti ABO n shororkeessa jettee himattu, Oromoonni White House tti bahanii isaan qeequ!.
(34.) Gaafa Wayyaaneen Midiyaalee oromoo uggurtu nutimmoo lallabnee waldhageenya!.
35). Haasassiin gowwaa, gunguma abshaalaa caalatti dhageessifti.
(36). Osoo Afaaniin Raadiyoon cabee, Afaan Amaaratin Raadiyoon caba. Mee dhugaa martinuu madaalaa A.A seerluga eessa qaba?.
(37) Afaan Oromoo afaan eebbati, arrabsi habashaa hin quucarsu, yoo ufxureessan malee.
38/. Harreen damma baattuu fi lammiin saba hamattu, mi’aa eenyummaa ofii hin beeytu. 39). Facaasanis akkaayyiin hin margu, gubadhus kulkulakoo alagaan hin argu!.
40). Dhahaa alagaa ni fayyitaa, garuu jecha alagaa hin fayyitu hilaa waan hin qabneef.
41). Biyyi ofii koobbichuudha, biyyi ormaa garuu boolla qayyaati.
42). Uumamni addunya kuni martuu dhawaataa walnyaata, aangoon namaallee adeemsaan jijjiirama.
43). Jechi nama dhookatus gadaannisni madaa isaa ni mul’ata.
44). Gogaan yoo dhisan diriira, Afaan ofii yoo dubbatan dagaagaa.
45). Lammiin beekumsaan qaroomee, gagaa doofummaa muuxata/sammuu haaromfata/!. 46). Ijji fageessitee ilaaltu, leensii microscpe malee galma mul’ataa agarti!.
47). Oromoon aadaasaa bobaan, amantiisaa qaarriffaan qabata!.
48/. Nama jaalataniif bakka, kan jibbani yakka kennuun amaluma namootati!.
49). Biyya sangaan hin jirreetti, jibichatuu barooda!.
50). Gaafa dharri dhugaa moo’ee, ifaanuu dukkana.
51). Qeerransaa fi Adurreen bifa walfakkaataniis, garaa walhin nyaatan!.
52). Tokkummaan Oromoo, habashaa hirqifachiise forroqa raacha irra dhageessisa nama gurra qabutti.
53). Garaa qofaaf yaaduun, yaadaa nama hin jechisiisu, garaafis yoo yaadan malee.
54). Kaayyoon koo suphee miti kan laayyootti cabu.
55). Lolaan imimmaan lammiilee oromoo firiinsaa bilisummaa fi jaannata haa ta’u.
56). Namni kaayyoo beekumsaan biyya jijjiiruu qabu, barnoota dhabsuu bishaanii caalaa dhudha’a.
57). Namni namaan walihin taane kophaa isaa gaara yaadaa dhiiba.
58). Hamiin ollaa siduuba tuulamee, gaafa siin wal sehe ija namoota hedduu duratti jiga. 59). Akkuma namni allaattii nyaachuu barbaadu maqaa Gogorrii itti moggaasu, Mootummaan wayyaanellee aangoo tursiifachuuf Diimookiraasii moggaafate.
60). Jiruun addunyaa tunii sheeyxaana waswaasa, maatii waliin mari’achuun heekama.
61). Namni yeroo sibira jiru siwaliin nyaatu, yeroo sibira hin jirre waa’eekee nyaata.
62). Jirbiin karaa lilmoon baafterra deemti, dubartiin akka /harka/ haadhaa guddatti.
63). Dhalli Namaa si’a torba horii deegee, saddeettaffoo ulee deegee, saglaffatti qadhaaba.
63). Hiyyeessi gaafa uffata isaa miiccatee fi hodhate gammada.
64). Dhuguma sabaaf quuqamnaan qabsoon cimaa miti, namatuu cimaadha.
65). Sabni garagara lama walkaadhimachuun yeroo dhiirsii naafxanyaa jedheen, niitiin gaallaa akka waliin jedhaniif.
66). Qormaata biyyoolessaa hatuun sabboontota oromoo dadhabina barnootaa osoo hin taanee, cimina Oromoon danda’aa jechuu mul’isuuti.
67). Onnee qabsoo sabaaf dallante qirqirsaan diinota hin seeqachiisu.
68/. Sirna Apaartaayidiitti Chinuwaa Achiibee_things fall apart, no longer at ess jedhee sirbinaan, sirna wayyaaneetti Kadiir Martuu_ABO laal WBO falmaa kiyya falmata kiyya jedhee sirbe.
69). Saba qabsoo bilisummaa beekuuf, Midiyaaleen hawaasatuu rasaasa qawweeti. 70). Jechi dhugaan onneerra dubbatame, gochaa sirriin raawwatama.
71). Yoo Oromiyaan hin bilisoomiin Itoophiyaan hanga guyyaa qiyaamaatti tan hiyyummaati!.
72). Abjuun biddeena nama nyaachisa malee, nama hin quubsu.
73). Gaagura Kanniisa Waabee hin qabne, simbiratuu citaa itti ijaarata.
74). Qabsoon ummata Oromoo amma jecha osoo hin taane gocha.
75). Gaafa Amaarri oromoo iddite, borontumaa Tigreen ciniinte.
76). Oromoon goofaree filata, Habashaan albee qarata, hammasittuu Gabrummaan ni bubbula.
77). Nama foon beekuuf somba kennan, Mootummaa gurra qabuun nu dhagahi jedhan.
78). Gindiin Kufuuf Ka’e ni qaxaxxisa, Mootummaan kufaatiif ga’e ni nyakkisa.
79). Yoo lafa irra taa’an waraqaa irraa qara’an. Abdullaxiif Hajjii (Abbaakoo)
80). Warrikoo lafa na dhaalchise, animmoo barnoota isin dhaalchisa. Waliyyii Hajjii (Abbeeraakoo)
81). Cittoon yoo hooquu dhiisaan baddii, Gabrummaan yoo qabsoo dhiisan nama qabdi.
82). Rakkoo fi dhiphina dhiibbatanii qacalee qananiititti ba’u.
83). Oromoota kolfan ilkaan addaatu argi malee, garuu imimmaan bifa hin qabnetu irraa bu’a.
84). Warri adiin hawaa Abuuran dhugaa Oromoo haguuguu, Gurraachonni kanaaf dhiiga namaa dhugu.
85). Namni qeensa dheeraa qabu cittoo namaa hin hooqu.
86). Qalbii akka Donald Trump qabaachuu mannaa, sammuu akka Nelson Mondela baachuu wayya.
87). Yoo funyaan rukutan ijji boossii, lachuu qaama miiraa hidda tokkooti, Imimmaan Dhiiga biraa dhufa.

…. Itti fufa…

WBO fi Oromoo

Oromo’s famous the first civilaitation.
We were done basec sciense & maths calculation.
We us know natural & social by nation.
Oromia was sorce of democras motion.
For E.g we show Aba Gada rules by action.
Bye tha way greek’s reply write back again.
We setting first mainidea of administration.
Why #YEDIG admins we rotation.
We draw and gate the letter of our self education.
For this sh/ Bakri Saphalo was examplation.
Oromo Auther Onisimos Nasib had animation.
Don’t forget oromo if we have diffirent religion, we have one region (x2).

The habesha of wayene is sale our country.
We have no enough foods more people is hungry.
Give farm for out of investary.
When often wake up our youth & military.
Please start 3 & start begin the war.
Long year ago we were carry.
But their weight’s strong know we are sorry.

Miya miyateen nafar moot min wahid yoomi.
Ummati siyaasii bisalaama min kulli aalam.
Hakuma alhabashii shuf haazii walaa ee? madiry allahu aalam.

Huwwa sawwi kidaa min oromia balad.
Assabab guul almadiinat Finfinnee yabqaa jaddad. Yaguulunnas matahaxi ilal abad.
Esh rayak yashabaab esh yabqaa guul intu itkalam min wahid waahid.

We are know what’s #Hailamariam say.
On the stage he was same speech lay.
If he was for master killer journey.
The children die her mother cry.
We cut, reject the plan how he can enjoy.
Please wake up oromo girls and boy.

My deliver is for oromo’s brother.
You also listen me my sister.
I say for all late’s together.
If you can oromo don’t go each other.
Our unite is our together.
You can’t saperate the taff of scatter.
Deed people was useless save before.
It’s became soil in die after.
Please 2 not fail, not cry our oromia’s mother.
Late us help the oromo father.
Oromo to oromo had love forever.
Borana & Barentu family hate never.
Everybody we were one member.

The hen is lays the eggs.
Slow & slow the egg is by leg’s.
If wake up oromo people’s.
Generation of state angle’s.
Must win enemy with hard strugle’es.

Why Orom people’s accept??.
What’s Lie Habasha Government.
Ask every help other support.

He sayed my population famine.
He got 10% 1 show, cover nine.
It’s not really life state as mine.
WBOnis namaa, nama akka anaa, siifii isaa.
Obboleetti teenya yookaa obboleessaa.
Firuma keenyaa kan bahee maatii keenya keessaa.
Bira dhaabbachuu fedha nurraa eegaa gargaarsaa.

Waliin duuluu barbaada humnisaanii hawaasaa.

Nyaataa fi dhugaatii hin qabuu beeluu fi dheebutu ajjeesaa.
Nurraayi argataa nutuu kunuunsaa.
Bakka jirtanitti waan qabdaniin WBO
keenya tumsaa (x2).

Wbon hin wallaallee, hin dhabnees
buluu garaatti quufanii.
Haga qabaniin nyaatanii dhugaanii.
Itti tolee jiraachuu hin feenee sabaa quuqamanii. Qorraan kottaa’anii aduun qaqamanii.
Dhagaa boraafatan uffata daaranii.
Biyya bilisoomsuuf ofii gubataa akka qoraanii (x2)

13528067_299778313692731_1271069595454892652_oKadiir Abdullaxiif Hajjii

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa