ISIN HAABARAARU Dr. Gasharee Abdiisaa, Yooseef Hambaafi Beekan Gulummaa’tiin

IRRAA NU HAA BARAARUU!!

(Dr. Gashare Abdiisaa)

13417554_10208218723017334_5855021621377842464_n

▪Barataa barsiisaa arrabsu!!
▪Wallaalaa hayyuu gorsu!
▪Buqqee dhagaa cabsu!
▪Haadha ilmoo hamattu!
▪Soba dhugaa caaltuu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
●kaayyoo malee jiraachuu!!
●Eenyummaa ofii dagachuu!
●Qomoo caalaa alagaa abdachuu!
●Daba namaratti hojjechuu!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●Haqa namaa dabsuu!
●Angafa ofii arrabsuu!!
●Ofiin of xiqqeessuu (of salphisuu)
●Arrabaan dhadhaa baqsuu (fakkeessuu)!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
●Bahanii karaatti hafuu!
●Sobaan of afuufuu (of tuuluu)
●Oduu oliif gadi oofuu!I
~~~~~~~~~~~~~~~~
●Beekanii wallaaluu!
●Diina tajaajiluu!
●Dubbii waliin sakaalu (baalteessuu)
●Diina ofii wallaaluu!
●Faayida malee utaaluu!
●Diina ofiitti galuu!
~~~~~~~~~~~~~
●Argatanii dhabuu!
●Yakka malee hidhamuu!
● Maanguddoon abaaramuu!!
●Saba Ofiin jibbamuu!!
●Jaalatanii dhabuu!
●Sobaan namaan falmuu!
●Bakka gadheetti argamuu!
●Araada badaan qabamuu!
●Alagaan dhiitamuu ( garboomuu)!
●Cubbuudhaan duroomuu!
●Firaan dararamuu!


~~IRRAA NU HAA BARAARUU .!!
   (Yooseef Hambaa)

13312596_1025565300854941_3317102905227448216_n
• Xaxaa wayyaanee keessa galuu
• Ollaa wayyaaneetti galuu
• Ergamtuu wayyaanee ta’uu
• Gufuu karaa keessaa ta’uu
• Ol adeemaa ajjeesuu
• Dhiiga dhangalaasuu
—————
• Bool’aa waldiigessaatti kufuu
• Waraabessa raqa argattetti dhufuu
• Saree maraatuutti dhufuu
• Bakka hin yaadamnetti kufuu
• Bofa callaa keessa ciisu
• Jawwee bishaan keessa ciisu
• Qeerransa rukutamee ciisu
———
• Niitii alagaa soortu
• Obboleettii diinatti heerumtu
• Obboleessa diina fudhu
• Galtuu karaa gala hin beekne
• Gantuu galagalfata hin beekne
————
• Qoree dhoqqee keessaa
• Abidda cidii keessaa
• Balaa dheekkamsuu samii keessaa
———
• Qotiyyoo walii hin galle
• Obbolaa waliif hin malle
• Yeeyyii hoolaa keessaa
• Saree gola keessaa
IRRAA NU HAA BARAARUU!!!
IRRAA NU HAA BARAARUU!!!
(Beekan Gulummaa)

IMG_20160619_133210
Baratanii hojii dhabuu
Biyya abbaa ofii dhabuu
Ganda Ormaa keessa labuu
Cabsuu dhiisanii gaabbuu

Mana halagaa dhaquu
Fira walitti naquu
Dhugaarraa tasa maquu
Wanta hinbeekamne laaquu

Kaabinee raatuu ta’uu
Tigireedhaaf olka’uu
Ba’aaf gala yaadda’uu
Qeerroodhaan barbada’uu

Dhaaba maxxannee ta’uu
Taa’I yoo jedhan taa’uu
Ka’I yoo jedhan ka’uu
Dhumni qaallittii ta’uu

Quba ofii qaamaca’uu
Kadhaaf karaarra taa’uu
Maqaa hinbeekamne dha’uu
Qalbiin Habashaa ta’uu

Bara garbummaa lakkaa’uu
Takka bulluqanii ka’uu
Ammoo walirratti ka’uu
Abdii kutanii taa’uu

Isinhoo?

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa