FAAYIDAA KOLFUU-(Barsiisa)-Akkamittan kolfaa? (Walaloo) -Dr. Dhinsaa’tiin

FAAYIDAALEE KOLFUU
*

President Barack Obama laughs while greeting attendees after he spoke about regulatory reform and the financial markets, Friday, Oct. 9, 2009, in the East Room of the White House in Washington. (AP Photo/Charles Dharapak)

Barreeffamoonni tokkoo tokko, faayidaalee kolfuu karaagaraa garaatti hiruun lafa kaa’u! Isaanis:

1. Fayyaa Qaama keenyaaf barbaachisaadha!
– Akka ofirraa buunu nu godha! (Relaxation)!
– Dhukkubarraa kan nu ittisan seelonni garaa garaa
akka jabaatan godha!
– Hoormooniin ‘Indoorfiin’ jedhamu akka inni maddu
taasisa. Kunis, akka fayyummaan nutti dhaga’amu kan
godhuufi yeroo muraasaaf dhukkuubbii qaamaa irraa nu
fayyisa!
– Fayyummaa onnee keenyaa eega! Hidda dhiigaa,
dhiiga gara onnee geessan, hojiisanii utubuun dhiigni
gara onnee haalaan akka dhaqu taasisa!

2. Fayyaa Sammuutiif, kolfuun:
– Gammachuu nuuf dabala!
– Bibir’annaa fi sodaa nurraa fageessa!
– Dhiphina sammuu fura!
– Haala keenya ykn ‘Muudii’ keenya fooyyessa!
– Rakkoo, gadda ykn gidiraa keessatti illee akka
dandamannu nu taasisa!

3. Jireenya hawwaasummaa keessatti, kolfuun:
– Walitti dhufeenya keenya jabeessa!
– Namoonni akka basha’an godha!
– Hojii gareedhaan hojjetamu jabeessa!
– Walitti bu’iinsi akka fagaatu taasisa!
– Ciminni tokkummaa garee tokko gidduu jiru akka inni
jabaatu taasisa!

*Akkamittiin carraa kolfuu uumna!?

1. Wantoota kolfa ta’an Tv ykn ‘fiilmii’ isaa ilaaluun,
2. Namoota qoosan waliin yeroo dabarsuu ykn ooluu,
3. Waata nama kofalchiisan dubbisuu, suuraa nama
kofalchiisan ilaaluu ykn bakka nama kofalchiisu
deemuun,
4. Hiriyoota waliin wal arguun qoosaa beekan waliif
hiruun,
5. Ijoollota faana yeroo qabaachuu fi kkf dha!
Kanaafuu, walumaa galatti, kolfuun: fayyaa qaama keenyaatiif, fayyaa sammuu keenyaatiifi jireenya
hawwaasummaa jiraannu keessatti ga’ee guddaa waan taphatuuf HAA KOLFINU!! ….. Garuu akkamiin haa
kolfinu!?
*

AKKAMITTAN KOLFAA!?
*

angry-people
Si’iifoo nii bari’ee
Dukkannikee darbee,
Kunoo aduun ba’ee
Ifasaa siif qabee,
Qaawwaa keetu duudee
Kanaafoo bashaataa,
Kolfitee gaggabdee
Sagaleen qasaataa!
An immoo…….
An immoo si miti
Atis ana hin taatu,
Garaankoo kee miti
Galfata hin nyaatu,
Onnee namaa hin dhiitu!
Kan alaatiin boonee
Kan manaa hin gatu!!
*
Ofii kootii cabeen
Caba ollaa fayyisaa,
Ofii kulkulfadheen
Kulkulaa malaasaa,
Inni keessa kootii
Na nyaatee na guba
Akka aduu saafaa,
Ilkaanni utuu hin hafin
Fuula daaraa diba
Seequuyyuu nan balfaa,
Kolfi naan hin jedhin
Anoo madaan qabaa
Akkamittan kolfaa!!?
*
#Nama_Madaa_Qabuuf
Fayyaan Qabeenya!
Dr.Dhinsaa

dh

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa