ANOO NAN SI DHABEEM!, Q A L B I I Q A A R I T E !,YEMMUU ITTI KAATU, …** Qalbiisheef!**** BAJ, 2015

ANOO NAN SI DHABEEM!

Duraan jiraachuu kee hunduu ragaa bahe
Anis si argachuuf ka’een faana dhahe
Asii si gaafadheen deemuu kee dhagahe
Achiis iyyaafannaan dhibamuu keetu na gahe.
********
Atoo eessa seentee, afuura dhoksattee?
Duutee biyyoo taatee, moo jiraatti dhidhimtee?
Badhaatee duuromtee, moo hiyyumatu si nyaatee?
Anoo na wallaaleem, bakkuma ati buute.
*********
Achillee hin mul’attu, asillee hin jirtu
Eessatti rom’itee, kan garaa na hirtu
Hirriba na dhorkitee, kan qalbii na hunkurtu
Onneen na dhawatee, sumaafiim kan bir’atu.
*******
Sin argadhaa laata akka waabee saafaa
Moo akkuman joorutti ija miixaan hafaa?
Obboroo dhuftaaree gara barii lafaa?
Moo bari’uunsaatuu dukkanaa’eeti hafaa?
********
^^^^^Sorobduuf! ^^^^^

Q A L B I I Q A A R I T E !

Hururuu na barsiiftee, Sossobdee na raffistee
Shillibii tokko booda, baate badde qaaritee
Ciisatu sitti hin tollee, moo ofumaa na jibbitee?
Kan dhokattee miliqxe, anaan kophaatti gattee?
**********
Of cinnaatii si dhabee, nan jalqabe joorakoo
Galmee hedduun dubbise dunuunfadhee ijakoo
Safuu yaa dhamaatiisaa, tokko hin hafne humnikoo
Lafatu bari’a otuman qoraasuu dubbiitiin sammuu koo
********
Ofii maaliif taatee joortuu akka simbiraa?
Maaliif baate baddaa, gammoojjiis tirtiraa?
Halkaniif guyyaa kaattee, lafti ati hin geenye jiraa?
Gaabbiif aariin walmaktee, maaf geerarta gidiraa?
*******
YEMMUU ITTI KAATU, …
Kan darbe yaadachaa, dubbii garagalchaa
Kaanitti gammaddee, kaaniif quba nyaachaa
Fuuldurattis ilaaltee wixinee baafachaa
Maalan si balleessee maaf na fixxa cichaa?
Maaliif na gogsitaa, qorqitee na nyaachaa?
Amman sirraa kuta miila kee kan fiigichaa
Yoo hin ta’u jette na dhiisi jooricha!
Na raffistee hin badiin akka abba gudeelchaa!

11391132_496104973871325_2011987057578551089_n
** Qalbiisheef!****
Barasaa Abera, 2016 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa