KANA BEEKTUU LAATA?/BARA ROORROON HAMMAATE-Waan dubbifamuu qabu-Ibsaa Addunyaa’tiin

KANA BEEKTUU LAATA?/
=======
Adaraa erga dubbiftanii waliif dabarsaa odeeffannoo
ribuu dugdaa taate kana!
Qabeenya Wayyaanee armaa gadii irraa hin bitinaa, ittis
hin gurgurinaa!
1. Tajaajila Transport ii Selaamii : kaappitaalli
dhaabbata kana birrii miliyoona 10 yommuu tahu biiroon
isaa guddichi magaalaa Maqalee keessatti argama. Itti
gaafatamaan biiroo kana Arkebe Uqbaay jedhama.
(Saba Tigree ti.)
======
2. Dhaabata Ijaarsaa Segel (Segel Construction):
Kaappitaalli isaa birrii 10, 000,000 dha. Biiroon guddichi
isaa Maqeletti argama. Itti gaafatamaan dhaabbatichaa
Obbo Arayaa Zerihun jedhama. (Tigree)
=====
3. Mega Net corporations: kaappitaalli isaa miliyoona
10, biiroon guddichi Maqaletti argama. Itti gaafatamaan
Obbo Alemsegged Gebre Amlak jedhama. Tigree dha.
=========
4. Waldaa Aksiyoona Hitech Park : kaappitaalli isaa
miliyoona 10, biiroon guddichi isaa magaalaa Meqeletti
argama, Itti gaafatamaan Obbo Shimellis Kinde
jedhama. Tigree dha.
========
5. Fana Democracy Plc :kaappitaalli isaa miliyoona 6
dha, Teessoon biiroo guddichi isaa Meqeletti argama,
itti gaafatamaan Negash Sahle jedhama. Tigree dha.
======
6. Express Transit : kaappitaalli isaa birrii miliyoona 10
dha. Teessoon waajjira guddicha Meqeletti argama. Itti
gaafatamaan isaa obbo Gebre sillaasee Gidey jedhama.
Tigree dha.
=====
7. Waldaa Aksiyoona Ethio Rental :- Kaappitaalli isaa
birrii miliyoona 10, Teessoon waajjira guddicha
Meqeletti argama. Itti gaafatamaan obbo Atkiliit Kiroos
jedhama. Tigree dha.
=====
8. Warshaa biiraa Dilate (Dilate Brewery): kaappitaalli
isaa miliyoona 15 dha. Teessoon isaa guddichi
Meqeletti argama. Itti gaafatamaan Obbo Teweldee
Tedla jedhama. Tigree dha.
======
9. Warshaa nyaataa Dessalenyii (Dessalegn caterinary):
kaappitaalli isaa miliyoona 15 dha. Wajjirri guddaan
isaa Meqeletti argama. Itti gaafatamaan Dr Maru Erdaw
jedhama. Tigree dha.
=====
10. Addis Consultancy House: kaappitaalli isaa
miliyoona 10 dha. Waajjirri guddichi isaa Meqeletti
argama. Itti gaafatamaan isaa Obbo Sibhat Neggaati.
Tigree dha.
=====
11. Dhaabbata Ijaarsa Gamoo Birhaan (Birhane Building
construction): kaappitaalli isaa birrii miliyoona 10 dha.
Biiroon isaa guddichi Meqeletti argama. Itti gaafatamaan isaa Obbo Bereket Mazengiya
jedhama. Tigree dha.
=====
12. Waldaa Aksiyoona warshaa gogaa Sheba:
kaappitaalli isaa birrii miliyoona 40 dha, Biiroon
guddichi Tigraay magaalaa Wuqrotti argama, itti
gaafatamaan Abadi Zemu jedhama. Tigree dha.
=======
13. Meskerem Investment:- kaappitaalli isaa miliyoona
40 dha. Biiroon guddichi magaalaa Axumitti argama. Itti
gaafatamaan obbo Tewdros Ayes Tesfaye jedhama.
Tigree dha.
======
14. Waldaa Aksiyoona inshiraansii Africa:- kaappitaalli
isaa miliyoona 30, Teessoon biiroo guddichi magaalaa
Finfinneetti argama. Itti gaafatamaan isaa Yohaannis
Uqubay jedhama. Tigree dha.
=====
15. Globa Auto Sparepart :- kaappitaalli isaa miliyoona
26 dha, Teessoon biiroo guddichi Finfinneetti argama.
Itti gaafatamaan isaa Obbo Teklebirhaan Habtuu
jedhama. Tigree dha.
=====
16. Experience Ethiopia Travel : kaappitaalli isaa
miliyoona 26 dha. Teessoon biiroo guddichi Meqeletti
argama. Itti gaafatamaan isaa obbo Tony Hiki jedhama.
Tigree dha.
=====
17. Addis Engineering consultancy: kaappitaalli
miliyoona 25 dha, Biiroon guddichi Finfinneetti argama,
itti gaafatamaan obbo Arlebe Uqubaay jedhama. Tigree
dha.
=====
18. Hiwot Agriculture mechanization : kaappitaalli isaa
miliyoona 25, Teessoon Meqelee, itti gaafatamaan
Obbo Yohaannis Kidane jedhama, Tigree dha.
19. Aksiyoona keemikaalaa Berhe :- kaappitaalli isaa
birri miliyoona 25, Teessoon guddichi Meqeletti argama,
Itti gaafatamaan Obbo Abadi Zemu ti. Tigree dha.

20. Dhaabbata ikispoortii hoolaa fii re’ee Rahwaa :
Kaappitaalli birrii miliyoona 25 dha, Teessoon guddichi
Meqeletti argama, Itti gaafatamaan Yaassin
Abdurrahmaan,

21. Dhaabbata Oomisha Qorichaa Star (Star
Pharmaceuticals) : kaappitaalli isaa miliyoona 25,
Teessoon isaa Meqeletti argama, itti gaafatamaan obbo
Arkebe Uqbaay dha.

22. Tesfa Livestock : kaappitaalli isaa miliyoona 20,
Teessoon Meqeletti argama, itti gaafatamaan obbo
Yohaannis kidane ti. Tigree dha.

23. Warshaa Huccuu Almedan: kaappitaalli isaa
miliyoona 660 dha. Teessoon isaa Meqeletti argama.
Itti gaafatamaan Obbo Abadi Zemuu ti.
======
24. Mesfin Industrial company:- kaappitaalli isaa
miliyoona 500 dha. Meqeletti argama. Itti gaafatamaan
obbo Arqebe Uqubaay dha.
=======
25. Warshaa Simmiintoo Meseboo: kaappitaalli isaa
miliyoona 240, Biiroon guddichi Meqeletti argama. Itti
gaafatamaan Obbo Abadi Zemu jedhama.
==============
26. Almeda Textile Factory: kaappitaalli isaa birrii
miliyoona 180 dha, magaalaa Meqeletti argama, itti
gaafatamaan Obbo Abadi Zemu jedhama.
=====
27. Sur Constitution:- kaappitaalli isaa birri miliyoona
150 dha, biiroon guddichi Finfinne irratti argama. Itti
gaafatamaan obbo Arkebe ukbaay dha.
======
28. Trans Ethiopia:- kaappitaalli isaa miliyoona dhibba
tokko dha, Meqeletti argama, itti gaafatamaan obbo
Shimelis Kinde jedhama. Tigree dha.
======
29. Dhaabbata qusannaa fii liqii Deddebiit :- kaappitaalli
isaa miliyoona 60 dha. Teessoon guddichi Meqeletti
argama. It gaafatamaan Obbo Atikilit Kiroos jedhama.
========
30. Ezana Mining Development :- kaappitaalli miliyoona
55 dha, biiroon guddichi Finfinneetti argama, itti
gaafatamaan Obbo Tewdros H. Berhe jedhama. Tigree
dha.
=====
31. Warshaa oomisha qoricha Addis (Addis
Pharmaceuticals production):- kaappitaalli isaa
miliyoona 53, Biiroon isaa guddichi Finfinneetti argama.
Itti gaafatamaan obbo Abadi Zemu dha.
=======
32. Waldaa Aksiyoona manneen daldalaa Xaanaa:-
kaappitaalli isaa miliyoona 50 dha. Teessoon biiroo isaa
guddichi Meqeletti argama. Obbo Sibhat Neggaatu
hooggana.
======
★ Dhaabbatawwan wayyaanee asii gaditti
tarreeffamanii argaman immoo kaappitaala isaanii ifa
godhanii hin jiran.

33. Ambassel Commerce Dinsho Share company
34. Tigrai Tagai Association Brook chemical share
company
35. Dashen Beer Factory
36. Express Ethio Travel service
37. Tigrai Development plc computer networking
Technology
38. Berhan Building construction
39. Star pharmaceutical Importers
40. National Electromechanical
41. Saba Emnebered Guna Trade service
42. Biftu Dinsho Oromia Credit Bank
42. Adwa Flour Factory
43. Wendo Trading
44. Shala Advertisement
45. National Geo Textile
46. Tikal Agri Tigrai
47. Wegagen Bank
48. Alage Forest products
49. Sebhat Nega plc
50. Addis Transport
51. Walta industry
52. Marha poultry
53. Dima Honey processing plant
54. Zeleke Agricultural mechanization plc
55. Tikur Abbay Transport
56. Beruk Tesfa plastic factory
57. Abrdele Animal Export company
58. Maichew particle Board
Kaampaaniiwwan armaan olii hundii qabeenya
mootummaa wayyaanee dhalattoota Tigreetiin
hogganamanii dha akkasumas kan Tigiree qofa. Nutis
kana beekuun meeshaalee diinaa kanneenitti
fayyadamuu dhabuudhaan dinagdeen diina akka hin
gabbanne gochuu qabna. Qabeenya keenyaanis mirga
keenya haa falmannu.

Bara Roorroon itti hammatte kana keessa
***Aniis waa jedhu?

Kan keessa koo jiru.***
1, Beekumsi nama xiqqoodha, garuu xiqqoo beekaniin of
beekuun beekumsa gudddaadha.
(OF BEEKII)
2, Haarreen sa’as akkeesitu, gurraan nama jifatti.
(OF TA’II)
3, Sobii irra dedebi’anii, dhugaa namatti fakkaata.
(GOWWAA HIN TA’IIN)
4, Nyaannan dirra nyaatu, hikkaannan soka hikkaatu.
(DUBBIIN SIIF HA GALTU)
5, Namni hiriiyoota kaayyoo irraatti wal jibbaan lama
gidduutti jaalatamtuu, gar tokkotti hin cinne taanan
hamaattudha.
(EJJENNOO QABAADHU)
6, Jaalalli keennaadha, jaalachuun carroomuudha,
jaalatamuu milkoomuudha.
(JAALALAAF GATII KENNII)
7, Namni gowwaan hin jiru, abshaalummaa wal caalaa
malee.
(GOWWAA HIN JEDHIIN)
8, Jecha tokko dubbattee nama hunda gaddisiisuu
dandeessa, garuu jechoota heedduu dubbaattee nama
hunda gammaachiisuun ulfaatadha,
(HUBANNAAN DUBBAADHU)
9, Waadaa galuun ga’ee jechootati,
waadaa eeguun raawwii gochaatiin, garuu waadaa
cacabsuun abdii ajjeessuudha,
(WAADAA EEGII)
10, Garbuummaan:-
-Lammiif gidiraadha,
-Albaadheessaaf kennaadha,
-Gootaaf qabsoodha,
-Deebiin bilisummaadha.
(GARBUUMMAAN KENNA MITI)

Ibsaa Addunyaa ‘tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa