ABAARSA HAADHAA; Yeeyyis Birruu Nagaroo’tiin

Abaarsa Haadhaa


An siif jedheen garaa maree
Si guddisuuf obsa baree
Sitti eelee eelaa baadhee
Siif jarjareen gogaa nyaadhee
Shukkuummaakeen ofdadhabee
Lafeefi ribuunkoos
Wal gadhiisuu na jalqabe.
Har’a ofbartee
Jajjabaattee yoo nagattee
Dadhabbiinkoo si cubbisaa,
Nagaa oolteefi nagaa bulteen
Abaarsikoo si dubbisaa,
Qabatnikee bososaa’ee
Kotteen kankee laafee sirbaa
Afaannikee bobbaa agee
Dubbachuukee sabni jibbaa.
Nyaattee dhugdee
Mar’ummaankee xeerii maraa
Kara deemaan sitti goree
Iccitiikee keessa baraa,
Kabajnikee gedderamee
Maqaan kankee abbaa garaa.
Bishaan nyaattee
. . . dhangaa fincooftaa
Hoolaa yaaftee Yeeyyi hooftaa
Yoo miixattes … of hinkaltu
. . . bira hingeessuu,
Suubboo taatee kudhan
Fuutus irra hinteessu.
Cirracha abbuuqxee
Ilkaan cabaatti alanfattaa,
Ixaana dhabdee. . .
Qayyaan xiiqoftee
Dikee haarfatta.
Deemsa hintoltu
. . . ejjennaankee
Lafa hinga’u,
Ciincaa afaankee
. . . orma miti
Haadha warraakeetu
Hindanda’u.
Kafannikee sitti ibiddaa
Barbadaa ta’ee siin si gubaa
Simboon sirraa golgolaa’ee
Ulfinnikees akka huubaa,
Nyaattee hinquuftuu
Hinjeejofta bakkee labdaa,
Yoo daldaaltes
Bu’aa hinbuuftuu
Fuudhoo ollaa keetii qabda.
Tarkaanfiinkeefi adeemsikee
. . . deemsa saree,
Icciitiinkee bakkee baanaan
Si baqata, sirraa gora
. . . kan si bare.
Hurrii taatee waaqa
Keessa qilleensoftee,
Duumessa taatee
Ifa samii qabdee hooftee,
Urjii tatee xiqqoo iftee
. . . fixeensoftee,
Kan siin gadii irra jirtaaf
Jechaan hoofte.
Hinqummaaddu yoo qummaaddes
Kichuufi dameenkee ni tortoraa,
Ciisuufi taa’uukee namni hinargu
Yoo si arges sirraa gora.
Harree taatee utuu alaaktuu
Ciiftee dutta akka saree,
Ciniinsuunkee ciniinsuudhaa
Of hinkaltu yoo miixattes
. . . akka malee,
Firri firaa fira keetii
. . . sitti diinaa,
Ajaa bobaakeef si baqata
Inni gurraachiifi inni diimaa.
Sumsuma butte dibaa
Sochooftee barbadaa buttaa,
Qorra daboomsuuf utuu
Qaammattuu amalaaf duttaa,
Haxxiffattus si haamaaruunkee
. . . ittiin du’ii,
Ekeree wajjin cidha godhu
Seexanaa wajjin idirii bu’i,
Utuu hinalafatin gad
Liqimsi callaafi qorsoo,
Bishaan dhugdee
Si haamacheessuu
Yoo balfiteyyuu
Bookaafi farsoo.
Indaanqoonkee gugee taatee
Babarriftee sirkaa haa yaatuu,
Kormi dallaakee gafarsa ta’ee
Sitti deebi’e siin haa nyaatuu,
Siin haa gubu . . .
Gaaddisnikee doobbii ta’ee,
Sitti haadeebi’u ba’aan
Jireenyaa sirraa ka’e.
Halkan hinciisin bakkee labi
. . . yaadaan maraadhu.
Shuboon jijjiirii
Warqee qubakee
Tujaaraaf laadhu.
Utuu hinnyaatin
Erga nyaattes hin dhiqatin,
Gowwaa ta’i
Kan si hales hinhimatin,
Laafaa deemi lolaaf
Baatus hinhidhatin,
Daaraa uffadhu
Coomaafi dhadhaa
Hindibatin.
Ijoollummaatti mataan
Molatee sirraa haadhumuu,
Mandarraa’i akka hoolaa
Agartuunkee cimmaa ha uumuu,
Galgaloofnaan agartuunkee
Dimismisaa’ee argaa haadhabuu,
Dhangaa se’ee harki mirgaankee
Bobbaa haa qabuu,
Qabatnikee bososaa’ee
Sirkatti haa cabu.
Teessumnikee farda jibbee
Waraabessaan haa gulufu,
Utuu hindu’in sitti adeemee
Ekeeraankee mana haa dhufu!!

Yeeyyis Birruu Nagaroo’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa