“AADAA KEE DAGATTE”-Sabaan-boon Firrisaa’tiin

“AADAA KEE DAGATTE”

13516740_1735282913391619_5621594269739793837_n
Huccuu gabaabdu uffatte
Oli gadi narra marmaarte
Faashina naan jette
Ana gowwomsitee
Qullaa fattalfaariqa
Alaa ol nat ol seente
Aadaa mana na guute
Faashinaan dhabamsifte
Lakkii kun nu mitee
Adaa koo dagattee
Kan waa beektutu argamte
Waa na barsifti cimsitee
Aadaa duudha seenaa ofi dagatti
Ofi dogogorte namas daddabsiti
Safuu ofi dagatte namas dagachifti
Cubbuu seenaa namarra ol baafti
Komii aadaa garaatti hambifti
Kunoo akkana jabaattii
Semmoo aadaa faashinaan cabsiti
Naan taatu jedhaa baqadhaa sitti of baafatti
Mana kee ol seennaan aadaan kee dhabamti
Jabeessii qabadhu tartibaan cimsitii
Aadaan ofii nama boonsa
Warra akkanaa ni qaaneessa
Sammuu dabse garaa raasa
Warra adii of fakkeessaa
Qoma qullaa olis figsaa
Mudhi gadis maal qaawwisaa
Safuu”safuu maal wanti isaa
Qullaa deemuu gaatii seete
Of gatucha meeqaan bitte
Osoo beektu ittin boonte
Qoma qullaa as utaalte
Adi hamaa maaf fakkaatte
Atoo hin fakkaanne ni beeksiftaa
Gurraattidha bifti kan kee ni himataa
Magaala dhimuudha birillee fakkaatta
Maaf of sobda maaf of gurgurattaa
Gati du’aatti maaf of jijjirtaa
Aadaa kan kee maaf dheessita
Osoo beekte ittin boontaa
Gowwaa taate maaf jiraatta
Aadaa yoo uffattu waa hundaaf kafanaa
Sirraa tolaa simboo kee guuta namana
Hin filatin hin barbaadina faashina
Keenyaa miti ittin hin boonnu waan akkanaa
Kenya jabeeffanna caaroo hidda isaa baayifna
Xaa’oo itti kennina ol kaafne utubna
Nutu jabeeffataa nutu aadaa ol qabna
Seera uffannaa isaa addunyaaf ibsinaa
Horteen kush cimaadha guraacha akkanaa
Yoo bartan nu baraa nuhis ofiin boonnaa
Kan didee sigigaate aadaa jibbee faffagaate
Tabba irraa gad-qaari’e qilee seenuuf tattaafate
Kan of jibbee of tuffatee karaa maqee sigigaate
Osoo sitti humnu diddee deemte
Rakkoo jiru maaf dhaammatte
Ato diddee jara fakkaatte
Garaa kamtu siif naha seetee????
Si dhamaasani si wallaalani maal sin jedhani
As si fudhani as si fudhani si gurguranii
Meeqa siif kennani meeqa baafteef ati kuni
Kan aadaa kee dagatte kan isaani ta’e humni
Garuu hin milkooftanii naannoofte as dubbinii
Boodaa sanyiin si waqasuu as deddebitanii
Garuu ammaa dubbiin asoo hin ari’aminii
Mee xinxalaa yaadaa jabaadha ammaanii
Ati sanyiin kee gosti kee maannii jechu hin hafani
Ani oromoodha jechuun keessan waan hin ollee kuni
Dafaa mammaladhaa ari’amuun kuni waan hin ollee sunii
Kan si caaltutu argamte
Jechuus hin wallaallee
Of baraa jenneeti kan sammun dabarte
Seenoo isin irraa qabna ammalle
Aadaa kee jabeeffattee
Seenootti hafanii du’uun hin malle
Aadaa kee tolchitee qabachuudha sirnaan faashina dagatte!!!!!!


Barreessaaf
By Sabaan-boon Firrisaa
Qopheessaa
22/6/2016

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa