ANI HINSORU HALAGAA-Bilisummaa Kumaa’tiin!

An hin sooru halagaa!
.
Bara baay’een booyee,imimmaankoo cobsee
dhiitichaaf kaballaa alagootaa obsee
har’asoo sanumaa,qabaadhullee fooyyee
gubaan jira kunoo,ammas garaa booyyee
dhiitamee hin hafu,nan beeka guyyaan qabaa
Harki na rukutes gaafasoo ni cabaa
..
afaankoo dhokfadhee innin gola kaaye
dhiigakoos ukkaamsee innin kophaa taa’e
darbaa jiraam kunoo anatu falmate
wanjoo dhiittaa sana ofirraa darbate
maal jedhee abbaan aangoo,inni ija tokkoo
kan garaa guddatu kan qoonqoonsaa hookkoo
ahaa…kan garaa garaatti hafa,dhugaatu dubbata
Inni abbaan irree dabareen gubata
haa gubatu dhugaa!…hojiisaa argatee
haa dubbatu abbaan hiree,inni dur rakkate
..

Inni cunqurfamaan,mirgisaa molqame
Foonsaa irraa ka’ee lafeensaa qorqame
akkas jedhee laata,gaafa gad dhiitamu
gaaf abjuu sodaatee sodaadhaan bitamu
“An Oromoo miti,hin sobu dhugaakooti
afaanin dubbadhus,kunoo afaan mootii
amantaan keessanis,amantumakooti!”..
jedheraaree laata gaafa cunqursame
eenyummaasaa dhabee gaafa kurkursame?
…lakki!..akkasoo hin jenne,mooticha abaare
Arrabuma beekuun waa hunda xibaaree
“Galtuu haadhakeetii warra gumaa nyaatu
waaqa irraanfatee isa cubbuu baatu
biyyoon keessaa baate ammas saa fudhatu
an siif hin bitamu,yoon humna dhabellee
Abbaa humnaan dhalcha,anuu dadhabullee
guyyaa har’aa jechuun,tarii miti boruu
kan har’a kan gabroomes gonka hin hafu horuu
beekkadhu yaa gadhee,borus jira guyyaan
guyyaan dammaqanii gurrakeerraa iyyan
anis cunqurfamaan gaafas nan dubbadha
geeba Oromummaas gaafas nan dhungadha
.
har’aaf gootus garuu,boru ijaa jaamtaa
hojiikee arraabdee jecha dhugaa dhaamta
har’aa sitti dhufee dhugaan boollaa bahee
guyyaan itti sobni awwaalamu gahee
dafii dhugaa labsi booda ni gaabbita
abiddakee buutee jiruukee dhaamsita
situ hin beekne malee,oromoon abidda
kanniisaaf soonsadha aaree nama hidda
dhugaan bakka qabdi sobatu udaan haga
Kan hatee sooromes har’a kadhaa dhaqa
Nuti kadhaa hin beeknu,duris hin kadhanne
sintu nutti fidee nu itti hin guddanne
wanta harkaa hin qabnes nuti hin dubbanne
fudhuu badi kadhaakee isa dhaalaan fuute
sobdee of hin tuuliin sanyiinkeeyyuu guutee
nuti safuu qabna,kadhachuun salphina
dafqa keenyaan bulla,hojjechuun jabina
nurraa bari kunoo,dafqanii jiraachuu
harkaa luqqa’anii hojjetanii nyaachuu
kanaafan siin jedhe,saamichakee dhiisi
har’a siif dhumeera maradhuutii ciisi
..
Alaabaa dhokataan inni garaa keessaa
har’a garaa bahee dhuunfatee qilleensa
atileetiin ka’ee ol fudhatee iyya
Oromummaan booyee ta’uuf abbaa biyyaa
hin baadhu gabrummaa kan lammiikoo nyaatu
ibidda nuuf laatee isa warqee baatu
naan ta’u na gahee dhokadhee tureera
mootummaa seexanaaf garaakoo mureera
hin nyaadhu coba sobaa,isa nan furdisne
Mana naaf ijaaree isa nan guddisne
kan nu eegaa turre,durattuu kanuma
duroo abjuu ture,injifannoon galuun baranumaa
Hin sodaadhu baafachuu,xiiqii garaankoo baatte
An hin sooru halagaa,ishee lammiikoo nyaatte!
….
13423799_2048205468738953_4376626846152706235_nGalatoomaa!
.
Bilisummaa Kumaa’tiin!

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa