QAAMA DHIMMI ILAALUUF, DIINNI ILMAAN OROMOO ESSATTU AJJESE DIINA OROMOOTA HUNDA ATI.-Caalaa Bultumee

Qaama Dhimmi Ilaaluuf
********

13495068_1083457831749032_5907357769263292512_n
Waa barreessuu miti barachuutu dura
Yoo ofii hin barannes kan barate jira
Sagal dubbachuurra dhaggeeffachuu wayya
Amma koqaa oolan akka mi’a gaayyaa
Katabbii kee laalee hedduun si taajjabe
Kanaa mannaa maaloo harkichi yoo cabe
Inni barreessitehoo siifiyyuu hin dubbatuu
Mee warri dubbisan akkamiin hubatu
Bakka siif hin malle teessee kan sarartu
Ati yoo duuteyyuu homaa nan marartu
Kanas hojii gootee biddeena ittiin nyaattaa
Dhaloonni siduubaa akkamiin barataa
Lafeen meeqa cabee dhiigni dhangala’ee
Silaas maatti beekta gatii itti ba’e
Moo natu dogoggoree mitii Afaan Oromoo
Yoo kan biraa ta’eef naaf hiikaa yaa qomoo
Mee takkaan siif hima taatus gowwaa firaa
Dhaqiitii baradhu dareen guutee jiraa
Dalga hin qajeelchinii jabaa laafaa gootee
Warraqaarra guunnaan waan dubbatu seetee
Cinaakee guutaniim bar dhaloonni qubee
Dhaqii irraa baradhu dhiisi maal na dhibee
Dursii of jijjiiri barumsatu dursaa
Isa waa beekutu isa hin beekne gorsaa!

DIINNI ILMAAN OROMOO ESSATTU AJJESE DIINA OROMOOTA HUNDA ATI.
DIINNI DAANGA OROMOO KARAA KAMIINU CABSE DANGAA OROMOOTA HUNDA CABSE.

hqdefault
bilisuumaf jabadhaa jedhani .!
Ginni bittaa-Maqalee
Jarri qawween as galee
Akkuma Minilik-faa
Uummata keenya qalee
Ijoollee teenya qalee
Yaa Oromoo waltayii
Gaaraa-dakaa gadbayii
Ofirraa kaasi malee!
Biyya keenya qabatee
Dilbii keenya qalatee
Sabbuu keenya saammatee
Buna keenya haratee
Damma keenya muuxatee
Dhiiga keenya xuuxxate!
Arrabasaa dheeressee
Sammuusaa daran deegsee
Waanbadee nutti ta’ee
Waan badaan nutti ka’e!
Uummata-koo waltayii
Yaa saba-koo olka’ii
Isa ofirraa kaasii
Manneen hidhaa caccabsii
Ijoollee-tee gayyaasii
Sansalta irraa baasi!
Saba-koo dubbiin baddee
Saba-koo biyyis baddee
Oljedhii harqi akka qeerransaa
Gadbayii caraani akka leencaa
Waltayi akka goondaa
Hiddi akka kanniisaa
Yoosuu yeeyyiin si dhiisaa!
Odaa -kee caaseffaddhuu
Gadaa -kee deebifaddhuu
Siiqqee-tee aadeffaddhuu
Buna-kee raajeffaddhuu
Kayyoo ilaa-ilaamee
Kan seenaan sitti dhaame
Labsi FINFINNEE -rrattii
Tulluu Daalattii gubbaatti!
Erga yeeyyii ofirraa hariitee
Idda bacootti aduun dhiitee
Ijaarraddhu Oromiyaa-tee
Tikfaddhu Oromummaa-kee!
Akkuma aadaa keetii
Akkuma seenaa keetii
Kan nagaan sitti dhufe
Nagaan simaddhuu bulchi
Ollaan-kee yoo beela’e
Waan qabduun du’a oolchi!
Atis ilmoo namaatii
Innis ilmoo namaatii
Akkuma duudhaa keetii
Karadeemaa guyyaallee
Alagaa baargamaallee
“ Manni kan Waaqi” jedhii bulchi!
Uummata-koo uumee-too
Barsiisaa, guddisa-koo
Akkuma bara Gadaa
Tokkummaa-kee jabeessi
Sirnaa fi sheexana jaraa
Ofirraa achi fageessi!
Dhala-kee isa moggaa moggaa fiffiigu
Isa humnaa-tokkummaa kee diddiigu
Gorsiitii ofitti deebisi
Daaraa jaraarraa kaasii
Marcumarra teessisi!
Namummaa fi qaroomina Gadaa
Gaaddisa miidhagaa kan Odaa
Hayaa, addunyaa beeksifaddhu
Namummaan namummaa-kee deebifaddhu!
Dhiichisaa, geerraraa
Dhaadachaa, boowaa
Isaan si jalaa qalaman
Gaaraa-dakaa yaa’ii awwaalladdhu
Oromiyaan lamuu Aannolee
Oromiyaan lamuu Calanqoo
Hin-taatu jedhii waliif kakaddhu
Biiftuun Bilisummaa sii bawuufii
Bakkalchi Walabummaa sii ifuufii
Hayyee, jabeessitii abdaddhu!
************** // *************

13332731_1023054084443785_6138419262794158933_n

Barreessaan: Caalaa Bultumee

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa