NYAATARRAA SI UUMEE?, HINMAKATIIN! FI BAKKAAFI AKKA MALEE-Biiftuu Urjii Nagoo’tiin

Nyaatarraa Si Uumee?

13516383_1630253700634964_3430306721185557945_n

Waay’eenkee nadhibaam natti deddeebi’ee
Jiraachuu keetitu jiruukoo gaaga’ee
Utuu ati hinjiraannee jiruunkoo jiraanya
Ati jiraachuutu natti fide hammeenya
Jiraachuunkee kunis jireenya maaliiti
Jiruu du’aa gadii jireenya fooniiti
Erga hinjiraanne maaf jiraattaa ati?

13511050_1083421758419306_47327220309902122_n

Bu’aan fooniimaalii yoo lafee hinutubne?

Foonni foonajeessu maa walfaana hinduunee?
Lafeenuu maal godhaa kophaasaa dhaabatee
Erga hinsosochoone fooniin walqabatee
Jiraachuukee ibsuuf kun lamaan gahuuree?
Kan qaamakeef yaadu sammuun erga hinjirre
Lafee foon uffatee jiraa of fakkeessu
Jira jedhaniinii jiruusaa dhaadhessu
Lafeeyyuu goggogaa dhuka ofkeessaa hinqabne
Lafeen lafee cabsu maaliif hinhurroofnee?
Jirta fooniif lafee dhiigni keessa yaa’u
Miilli tarkaanfatee cubbuurra naanna’u
Amma si’ii kanas numatti lakkaa’u
‘Isaan isaanumaa’ jedhanii haasa’u
Ati kan biraatiim nuyis miti isaanii
Bakka ati dhuftee haa beeku biddeenni!
Isaani siin jechuuf isaan siwaakkatu
Nuyimmoo siin jechuuf ati keenya hintaatu
Qaamaan nufakkaatta kunoo irra keessa
Qabdeemmoo nu nyaatta akkuma bineensaa
Raajiin Waaqaa silaa hindhumu himamee
Tarii si’ii kana nyaatarraa si uumee?!
🔚Foon foon nyaatu biraan naaf ga’aa….!
ANI ANUMA!!!

13450152_10102364458822363_1221443388477682587_n

======
HINMAKATIIN!
Hin makatiin sirba ormaa
Haa dhiichisu abbaan dhimmaa
Afuuraa hincitiin hurruumaa
Gaafa keetiif sirraa dhumaa!
Cidha tasaa kan hineegne
Abbaa fuudhu walii hinbeekne
Fira miti yookiin soddaa
Kan sindhibiin mormaa cabdaa?
Cidha jettee manaa baatee
Karaa dheeraa qaxxaamurtee
Maaliif deemta bakka hingalle?
Iddoon sun hoo siif hinmallee
Nyaattee dhuguuf siif hirmiidha
Laaltee fuudhuuf haraamuudha
Sirbuu qofaaf siwaamaniim halaalaa
Ati hindhaqiin haa fidatan laallibalaa!
ANI ANUMA!!!

 

======Bakkaaf Akka Malee…!====
Bara baraan kufaatii bara baraan salphina
Lakkisaa yaa jarakoo gowwaa dhumaa hinta’inaa
Na marartuum dhugaatti du’a lama duutani
Asii jibba fudhachaa achittimmoo dhumtani
Bullee numa dhageenya bakka meeqatti kuftuu
Garuu isiniif galee aarsaa maalii kaffaltuu?
Du’a badduu duutaniim baay’ee nagaddisiisaa
Hoomachatti maaf dhumtuu akka lubbuu tisiisaa?
Lubbuu qaalii tokkittii kan baatee hindeebine
Biyyeetti maa dabaluu erga biyyaaf hintaane?
Haala keessan dhaga’ee naraafameem garaatu13511050_1083421758419306_47327220309902122_n
Akka malee maa du’aa bineensi bosonaatuu?
Utuu toltuun jiraatee duubarra isin oolchu
Gaafa hamtuun dhiyaate duratti isin qajeelchu
Fira fakkaataniitoo sinitti malaanmmaluu
Raatessaa nyaattanimoo maaliif isinii hingaluu?
Diina ganuun ulfinaam maaltu sin sodaachisaa?
Gadhiisaati nuuf ba’aa dirree jallootaa keessaa
Iyyinee isin waamna maaliif hindhageessanii?
Du’atti isin kennaam diinni fira keessanii
Isin qaata duutani har’a maalifan gaddaa
Haadha sin deesseefan dhukkubsadhee aada!
Utuu roorrifamtuu sin eegdee dadhabdee
Bakka hinmalletti lubbuu keessan dhabde!
(Obbolaa Oromoo aarsaa hinmalle kanfalaa jiran…kan darbaniif akka yaadannootti,kan hafaniif akka gorsaatti….!)

Biiftuu Urjii Nagoo’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa